Klimaat

Maatregelen van de EU

De verandering van het klimaat kan dramatische gevolgen hebben. Het is een van de grootste prioriteiten van de EU om dat te voorkomen. Europa stelt alles in het werk om de uitstoot van broeikassen drastisch te verminderen, en moedigt andere landen en regio’s aan hetzelfde te doen.

De EU-doelstellingen voor 2020

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990
 • 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie
 • 20% meer energie-efficiëntie

De EU-doelstellingen voor 2030

 • Ten minste 40% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990
 • Ten minste 27% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie
 • Ten minste 27% meer energie-efficiëntie

Langetermijndoelstelling

In 2050 wil de EU 80 tot 95% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990, als deel van de inspanningen die de ontwikkelde landen als groep moeten leveren.

De omschakeling naar een energie-efficiënt en koolstofarm Europa zal ook de economie stimuleren, banen scheppen en het concurrentievermogen van de EU versterken.

"Ecologische" voetafdruk op de aarde © Hemera

Hoe bereiken we de klimaatdoelstellingen?

De EU probeert de klimaatdoelstellingen te halen door een combinatie van financiële steun en regelgeving.

Financiële steun

 • Van de Europese begroting voor de periode 2014-2020 moet ten minste 20%, d.w.z. 180 miljard euro, worden besteed aan klimaatbescherming. Dat komt bovenop het geld van de afzonderlijke EU-landen.
 • De EU financiert demonstratieprojecten op het gebied van koolstofarme energie uit de verkoop van emissierechten. Een voorbeeld van zo'n project is het afvangen van kooldioxide bij energiecentrales en andere industriële installaties, om dat vervolgens op te slaan in de bodem, de zogenaamde carbon capture and storage (CCS).

Regelgeving

Aanpassen aan klimaatverandering

De Commissie hanteert een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering en wil dat alle lidstaten uiterlijk in 2017 met nationale actieplannen komen om de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Sommige landen hebben al aanpassingsstrategieën vastgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen zoals:

 • minder water gebruiken
 • bouwvoorschriften aanpassen
 • stormweringen bouwen
 • gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen droogte

Hoe houden we de opwarming onder 2°C?

We moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde minder dan 2°C stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, als we de allerergste gevolgen van de klimaatverandering en mogelijk catastrofale veranderingen in het milieu wereldwijd willen voorkomen.

Dat hebben bijna alle landen ter wereld in 1992 onderschreven in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Om dat te bereiken mag de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen na 2020 niet meer toenemen en moet diezelfde uitstoot voor 2050 worden teruggebracht met 50% ten opzichte van het niveau van 1990.

Volgens de recentste wetenschappelijke gegevens zal de temperatuur op aarde tegen het eind van deze eeuw, als er niets wordt gedaan aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, met meer dan 2°C stijgen, en misschien wel met 5°C.

Internationale maatregelen

De EU is partner bij het nieuwe, wereldwijde klimaatakkoord dat in 2015 is gesloten en in 2020 ingaat.

De EU heeft zich verbonden tot een vervolg op de afspraken uit het Kyotoprotocol voor de periode 2013-2020.

Als de grootste donor ter wereld van ontwikkelingshulp investeert de EU ook aanzienlijk in klimaatbescherming.

Links
Deze informatie is beschikbaar in de volgende talen:English (en)