Δράση για το κλίμα

Δράση της ΕΕ για το κλίμα

Η πρόληψη της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη εργάζεται σκληρά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγει, ενθαρρύνοντας παράλληλα άλλα έθνη και περιφέρειες να πράξουν το ίδιο.

Καθοριστικής σημασίας στόχοι της ΕΕ για το 2020:

 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
 • άντληση του 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%

Καθοριστικής σημασίας στόχοι της ΕΕ για το 2030:

 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
 • άντληση του 27% τουλάχιστον της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27% τουλάχιστον

Μακροπρόθεσμος στόχος

Μέχρι το 2050, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της – κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 – στο πλαίσιο των προσπαθειών που απαιτούνται από το σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών.

Αν η Ευρώπη μετατραπεί σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα ενισχυθεί ο τομέας της οικονομίας, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα © Hemera

Δράση για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα

Η ΕΕ επιδιώκει τους στόχους της για το κλίμα μέσω ενός συνδυασμού χρηματοδοτικών ενισχύσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Χρηματοδοτική στήριξη

 • Τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020, που ανέρχεται σε 180 δισ. ευρώ, θα πρέπει να δαπανηθεί για την προστασία του κλίματος. Το ποσό αυτό προστίθεται στη χρηματοδότηση που παρέχει κάθε επιμέρους χώρα της ΕΕ.
 • Από την πώληση των πιστοποιητικών εκπομπών η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα επίδειξης σχετικά με την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τα έργα αυτά αφορούν τεχνολογίες κατακράτησης του διοξειδίου του άνθρακα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκευσής του στο έδαφος, γνωστές ως τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ και επιθυμεί όλα τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν εθνικά σχέδια αντιμετώπισης των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2017. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει στρατηγικές προσαρμογής.

Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν μέτρα όπως:

 • μικρότερη κατανάλωση νερού
 • αναπροσαρμογή των οικοδομικών κανονισμών
 • κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
 • ανάπτυξη καλλιεργειών οι οποίες αντέχουν καλύτερα σε συνθήκες ξηρασίας

Διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C

Η υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να περιοριστεί σε 2°C το πολύ σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία κατά την προβιομηχανική εποχή, ώστε να αποφευχθούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι πιθανές καταστροφικές αλλαγές στο περιβάλλον της γης.

Αυτό συμφωνήθηκε το 1992 από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου που υπέγραψαν τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC).

Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να πάψει η αύξηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και να επιτευχθεί μέχρι το 2050 η μείωσή τους κατά 60% σε σχέση με το 2010.

Τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι εάν δεν αναληφθεί η κατάλληλη δράση για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών, μέχρι το τέλος του αιώνα μας η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πιθανό να υπερβεί τον στόχο των 2°C και θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και τους 5°C.

Διεθνής δράση

Η ΕΕ συμμετέχει στη νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, η οποία συνήφθη το 2015 και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το 2020.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια δεύτερη φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το διάστημα 2013-2020.

Ως ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο, η ΕΕ χορηγεί επίσης σημαντικά κονδύλια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Links
Η πληροφορία που ζητάτε είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες:English (en)