Klima

EU's klimaindsats

EU prioriterer forebyggelsen af de farlige klimaforandringer højt. Europa arbejder hårdt på at mindske sine udledninger af drivhusgasser væsentligt og opfordrer andre nationer og regioner rundt om i verden til at gøre det samme.

Vigtige EU-mål for 2020

 • 20 % mindre udledning af drivhusgasser i forhold til 1990
 • 20 % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder
 • 20 % stigning i energieffektiviteten

Vigtige EU-mål for 2030

 • Mindst 40 % mindre udledning af drivhusgasser i forhold til 1990
 • Mindst 27 % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder
 • Mindst 27 % forøgelse af energieffektiviteten

Langsigtede mål

EU arbejder på at mindske sine emissioner væsentligt inden 2050 - med 80-95 % i forhold til niveauet i 1990 som led i de bestræbelser, der kræves af de udviklede lande som helhed.

Ved at gøre Europa til en yderst energieffektiv og kulstoffattig økonomi kan vi også sætte gang i økonomien, skabe job og styrke EU's konkurrenceevne.

Globalt CO2-aftryk © Hemera

Tiltag for at nå klimamålene

EU forsøger at nå sine klimamål gennem en kombination af finansiel støtte og lovgivning.

Finansiel støtte

 • Mindst 20 % af EU's budget for 2014 til 2020 – hele 180 mia. euro – skal bruges på at beskytte klimaet. Dertil kommer støtten fra de enkelte EU-lande.
 • EU finansierer innovative kulstoffattige energidemonstrationsprojekter gennem salg af emissionskvoter. Det omfatter teknologier til at indfange kuldioxid fra kraftværker og andre industrianlæg og oplagre det i jorden, også kaldet CO2-opsamling og -lagring.

Lovgivning

 • EU's emissionshandelssystem er det vigtigste værktøj til at mindske udledningerne af drivhusgasser fra industrien med færrest mulige omkostninger.
 • EU-landene skal støtte vedvarende energikilder såsom sol, vind og biomasse for at nå de grønne energimål.
 • EU-landene skal mindske energiforbruget i deres bygninger, og industrien skal forbedre energieffektiviteten for en bred vifte af udstyr og husholdningsapparater.
 • Bilfabrikanterne skal mindske CO2-udledninger fra nye biler og varevogne.

Tilpasning til klimaforandringerne

Europa-Kommissionen har vedtaget en EU-tilpasningsstrategi og vil have alle medlemslandene til at vedtage nationale planer for at håndtere de uundgåelige konsekvenser af klimaforandringerne inden 2017. En række lande har allerede udviklet tilpasningsstrategier.

Det omfatter bl.a. tiltag som at:

 • bruge mindre vand
 • tilpasse bygningslovgivning
 • opbygge værn mod oversvømmelse
 • udvikle afgrøder, som egner sig bedre til tørke

Fastholdelse af den globale opvarmning under 2°C

Den global opvarmning skal holdes under 2°C i forhold til den gennemsnitlige temperatur før industrialiseringen for at forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne og muligvis katastrofale ændringer i det globale miljø.

Det vedtog de fleste af verdens lande i 1992 i De Forenede Nationers klimakonvention (UNFCCC).

For at opnå dette skal verden bremse væksten i drivhusgasudledninger inden 2020 og nedbringe dem med 60 % inden 2050 i forhold til 2010.

De seneste videnskabelige beviser tyder på, at den globale opvarmning vil overstige målet om 2°C inden udgangen af dette århundrede, hvis der ikke gøres noget for at mindske de globale emissioner, og at den vil kunne nå helt op på 5°C.

Den internationale indsats

EU er med i den nye globale klimaaftale, som blev indgået i 2015, og som skal gennemføres fra 2020.

EU har forpligtet sig til anden fase af Kyotoprotokollen, som løber fra 2013 til 2020.

Som verdens førende yder af udviklingsbistand giver EU også omfattende støtte til at tackle klimaforandringerne.

Links
De oplysninger , du leder efter, er tilgængelige på følgende sprog:English (en)