Действия по климата

Изменението на климата и вие

Изменението на климата засяга всички нас и всеки може да предприеме действия във връзка с климата.

На планетата се наблюдава значително и ускорено изменение на климата, причинено от парниковите газове, дължащи се на човешката дейност.

Последиците от това се усещат на всички континенти и се очаква да стават все по-интензивни, с тежки последствия за нашите икономики и общества.

За да предотвратим още по-сериозни последици от изменението на климата и да ограничим щетите, трябва да предприемем действия за значително намаляване на емисиите на парникови газове и да се адаптираме към промените, които се случват сега и в бъдеще.

Действията в областта на климата носят множество ползи. Те спомагат за пестене на енергия, подобряване на качеството на въздуха, осигуряване на енергийни доставки и създаване на растеж и работни места.

ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни политики в рамките на Съюза и тясно сътрудничество с международните партньори.

Всички сектори на икономиката и обществото играят роля за изграждането на по-добро бъдеще. Всеки може да даде своя принос!

За повече информация