Действия по климата

Действия на ЕС по климата

Предотвратяването на опасно изменение на климата е основен приоритет на Европейския съюз. Европа работи усилено за значително намаляване на емисиите си на парникови газове и насърчава други страни и региони да правят същото.

Основни цели на ЕС за 2020 г.

 • намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г.
 • 20 % от общото потребление на енергия да е от възобновяема енергия
 • увеличение с 20 % на енергийната ефективност

Основни цели на ЕС за 2030 г.

 • намаляване с поне 40 % на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г.
 • най-малко 27 % от общото потребление на енергия да е от възобновяема енергия
 • повишаване с поне 27 % на енергийната ефективност

Дългосрочна цел

ЕС си е поставил за цел до 2050 г. да намали значително своите емисии — с 80-95 % в сравнение с равнищата през 1990 г. — като част от усилията, които развитите страни като цяло трябва да направят.

Изграждането на високо ефективна и нисковъглеродна европейска икономика ще доведе до създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Глобален въглероден отпечатък © Hemera

Действия за постигане на целите за климата

ЕС се стреми да постигне тези цели чрез съчетание от финансова подкрепа и регулиране.

Финансова подкрепа

 • Поне 20 % от бюджета за 2014 — 2020 г. на ЕС — около 180 млрд. евро — трябва да бъдат изразходвани за опазване на климата. Към това ще се добавя и финансирането от отделните страни от ЕС.
 • ЕС финансира демонстрационни проекти в областта на нисковъглеродната енергия чрез продажбата на сертификати за емисии. Това включва технологии за улавяне на въглероден диоксид от електрически централи и други промишлени инсталации и съхраняването му в земята — така нареченото улавяне и съхранение на въглерод.

Регулиране

 • Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) е основен инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове от промишлеността при възможно най-ниски разходи.
 • От страните от ЕС се изисква да подкрепят източници на възобновяема енергия — като вятър, слънчева енергия и биомаса, за да се постигнат целите в областта на екологосъобразната енергия.
 • Потреблението на енергия в сградите в страните от ЕС трябва да се намали, а предприятията трябва да подобрят енергийната ефективност на широка гама оборудване и битови уреди.
 • Производителите на автомобили трябва да намалят емисиите на CO2 от нови автомобили и ванове.

Адаптиране към изменението на климата

Европейската комисия прие стратегия на ЕС за адаптиране и иска всички страни членки да приемат до 2017 г. национални планове за справяне с неизбежните последици от изменението на климата. Редица страни вече разработиха стратегии за адаптиране.

Това включва например мерки като:

 • използване на по-малко вода;
 • адаптиране на строителните разпоредби;
 • изграждане на защита срещу наводнения;
 • създаване на култури, които са по-устойчиви на суша

Ограничаване на глобалното затопляне под 2 °C

Глобалното затопляне трябва да бъде ограничено до под 2°C в сравнение със средната температура в периода преди индустриализацията, за да се предотвратят по-тежки последици от изменението на климата и евентуални катастрофални промени в околната среда.

Договореност за това бе постигната от почти всички държави в света през 1992 г. в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC).

За да се постигне това, светът трябва да спре нарастването на емисии на парникови газове до 2020 г. и да ги намали с 60 % до 2050 г. в сравнение с 2010 г.

Най-новите научни факти сочат, че ако не се предприемат никакви действия за намаляване на глобалните емисии на парникови газове или ако предприетите мерки са недостатъчни, до края на този век глобалното затопляне вероятно ще надхвърли целта от 2 °C и може да достигне 5 °C.

Международни действия

ЕС е страна по  новото глобално споразумение за климата , за което бе постигната договореност през 2015 г. и чието изпълнение трябва да започне от 2020 г.

ЕС пое ангажимент във връзка с втората фаза на Протокола от Киото, която обхваща периода 2013 — 2020 г.

Като водещ световен донор на помощ за развитие, ЕС също така предоставя значително финансиране за борба с изменението на климата.

Links
Търсената от вас информация е достъпна на следните езици:English (en)