Skip to main content
Climate Action

Změna klimatu – co můžete udělat vy

Změna klimatu – co můžete udělat vy

Změna klimatu se týká nás všech, a proto také každý z nás může začít jednat.

Naše planeta se potýká s významnými, urychlenými změnami klimatu, které způsobují emise skleníkových plynů z lidské činnosti.

Dopady těchto změn jsou pociťovány na všech kontinentech. Předpokládá se, že změny budou čím dál tím intenzivnější a budou mít závažné důsledky pro naše hospodářství i společnost obecně.

Abychom zmírnili dopady způsobené změnou klimatu, musíme výrazným způsobem snížit emise skleníkových plynů. Zároveň je třeba se na změny, k nimž dochází v současné době a bude docházet v budoucnu, adaptovat. Jen tak budeme moci omezit jejich dopad a vzniklé škody.

Opatření v oblasti klimatu jsou ze své podstaty přínosná v mnoha směrech. Přispívají například k úsporám energie, zvýšení kvality ovzduší, zajištění dodávek energie, hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst.

Evropská unie bojuje proti změně klimatu prostřednictvím ambiciózních politik doma i v úzké spolupráci s mezinárodními partnery.

Na zajištění lepší budoucnosti se musí podílet všechna hospodářská odvětví i společnost jako celek. Svým dílem může přispět každý!

Další informace