Opatrenia na ochranu klímy
Benefits of climate action

Prínosy opatrení v oblasti klímy

Budovanie ekologicky orientovanej nízkouhlíkovej spoločnosti a hospodárstva predstavuje veľkú výzvu, ale aj obrovskú príležitosť. Mnohé z potrebných technológií už existujú. Skutočnou výzvou je ich zavádzanie.

Hlavné prínosy:

 • nové a ekologické pracovné miesta,
 • lepšia konkurencieschopnosť,
 • hospodársky rast,
 • čistejšie ovzdušie a efektívnejšia verejná doprava v mestách,
 • nové technológie, ako elektrické alebo hybridné automobily, energeticky efektívne domácnosti a kancelárie a inteligentné systémy vykurovania a chladenia,
 • bezpečné dodávky energie a iných zdrojov – menšia závislosť od dovozu.

Štúdie ukazujú, že je to možné a cenovo dostupné. Náklady pre hospodárstvo a spoločnosť v súvislosti so zmenou klímy budú oveľa vyššie ako náklady na boj proti zmene klímy vynaložené teraz.

Viac ekologických pracovných miest a nižšie náklady

Investície do nízkouhlíkovej spoločnosti a hospodárstva by do roku 2020 mohli vytvoriť až 1,5 milióna nových pracovných miest.

Je pravdepodobné, že „zelené“ hospodárstvo EÚ dramaticky porastie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti riadenia a kontroly znečistenia, zberu a spracovania odpadov, energie z obnoviteľných zdrojov a recyklácie už teraz zamestnávajú viac ako 4 milióny pracovníkov.

 • Ak dosiahneme cieľ 20 % energie z obnoviteľných zdrojov , vzniknúť by malo 400 tisíc nových miest.
 • Obnova budov bude veľkou príležitosťou pre stavebný sektor.
 • Úplná implementácia všetkých právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by priniesla úspory vo výške 72 miliárd EUR ročne a vytvorila viac ako 400 tisíc pracovných miest do roku 2020.
 • Efektívnejšie využívanie zdrojov ušetrí podnikom peniaze a vytvorí pracovné miesta. Ide o úspory vo výške 23 miliárd EUR ročne a 150 tisíc nových pracovných miest na každý percentuálny bod zvýšenej produktivity zdrojov.
 • Efektívnejšie postupy by znížili náklady v energeticky náročných odvetviach, zvýšili ich konkurencieschopnosť a umožnili im znížiť emisie CO2 o viac ako 80 % do roku 2050.
 • Predpokladá sa, že hodnota ekologického tovaru a služieb v EÚ sa do roku 2020 zdvojnásobí. V súčasnosti je táto hodnota viac ako 1 000 miliárd EUR ročne, čo predstavuje približne tretinu svetového trhu.
Viac ekologických pracovných miest

Čistejšia doprava

EÚ si stanovila za cieľ do roku 2050 znížiť emisie v doprave o 60 % v porovnaní s rokom 1990.

Podľa právnych predpisov EÚ sa musia automobily vyrábať efektívnejšie – zavádzaním nových motorov, materiálov a dizajnu.

Vlády členských štátov EÚ majú zefektívniť svoje systémy obstarávania dopravy a vozidiel a zvýšiť ich udržateľnosť.

Toto by malo viesť k:

 • väčšiemu počtu elektrických a hybridných vozidiel na cestách v Európe do roku 2020 sprevádzaných primeraným počtom verejne prístupných nabíjacích staníc (orientačne 1 stanica na 10 automobilov),
 • efektívnejším systémom verejnej dopravy, ako sú napríklad autobusy poháňané alternatívnymi palivami.

Celkovým cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov, znečistenia ovzdušia, hluku, ako aj preťaženia v doprave. V dôsledku toho sa značne znížia náklady na zdravotnú starostlivosť a opatrenia na kontrolu znečisťovania. Okrem toho sa v dôsledku zníženia dovozu ropy zlepší bezpečnosť dodávok energií v EÚ.

Európa disponuje jedným z najúčinnejších systémov verejnej dopravy na svete. Využite ho! (c) Európska komisia

Európa disponuje jedným z najúčinnejších systémov verejnej dopravy na svete.

Inteligentné budovy a energetické systémy

Energetická hospodárnosť budov sa výrazne zvýši:

 • Do konca roku 2020 budú všetky nové budovy musieť byť budovami s takmer nulovou spotrebou energie.
 • Staré budovy sa obnovia – vlády krajín EÚ sa zaviazali podporiť nákladovo efektívne významné renovácie.
 • Najmodernejšie domy budú mať nielen nízku spotrebu energie, ale budú ju aj vytvárať.
 • I nteligentné meradlá poskytnú v reálnom čase informácie o spotrebe energie a nákladoch a automaticky zašlú údaje z meradla vášmu dodávateľovi energie. Očakáva sa, že do roku 2020 by takmer 72 % európskych spotrebiteľov mohlo mať inteligentný elektromer a 40 % plynomer.
Ovládací panel v ekologickom dome (c) Európska komisia

Ovládací panel uvádza spotrebu energie každého zariadenia v domácnosti.

Bezpečné dodávky energie a zdrojov

Namiesto fosílnych palív sa energia bude vyrábať viac lokálne, a to najmä z obnoviteľných zdrojov. Okrem zvýšených úspor energie vďaka energeticky účinným výrobkom a postupom by EÚ mala do roku 2050 znížiť dovoz ropy a zemného plynu o polovicu.

Znamená to, že EÚ by:

 • znížila svoju závislosť od dovážanej ropy a zemného plynu, a teda zlepšila svoju energetickú bezpečnosť ,
 • bola odolnejšia voči rastúcim cenám ropy,
 • znížila náklady na dovoz palív o približne 175 – 320 miliárd EUR ročne v období od roku 2011 do 2050 alebo 330 miliárd EUR v roku 2050.

Hospodárstvo Európy je značne závislé od dovozu surovín, z ktorých mnohé sú už teraz vzácne. Recyklácia a zhodnocovanie znižujú potrebu surovín a stali sa kľúčovými pri ochrane životného prostredia, podpore inovácie a rastu hospodárstva.

Recyklácia znižuje spotrebu surovín, ktoré sú stále vzácnejšie. (c) Európska komisia

Recyklácia znižuje spotrebu surovín, ktoré sú stále vzácnejšie.

Budovanie nízkouhlíkovej spoločnosti

Zaujímate sa o vytváranie nízkouhlíkovej spoločnosti?