Gníomhú ar son na hAeráide

Buntáistí ón ngníomhú ar son na haeráide

Ní beag an méid é sochaí agus geilleagar ísealcharbóin neamhdhíobhálach don aeráid a fhorbairt, ach is mór an deis é chomh maith. Is ann cheana féin do roinnt de na teicneolaíochtaí riachtanacha. Is é an dúshlán is mó iad a chur i bhfeidhm.

Na príomhbhuntáistí:

 • poist nua agus poist 'ghlasa'
 • iomaíochas feabhsaithe
 • fás eacnamaíoch
 • aer níos glaine agus córais iompair níos éifeachtúla i gcathracha
 • teicneolaíochtaí nua ar nós carranna leictreacha nó hibrideacha, tithe agus oifigí atá tíosach ar fhuinneamh a bhfuil córais téimh agus fuaraithe chliste iontu
 • soláthairtí slána fuinnimh agus acmhainní eile – níos neamhspleáiche ar allmhairí

Rinneadh staidéir a léiríonn go bhfuil sé indéanta agus inacmhainne. Beidh costais an chomhraic in aghaidh athrú na haeráide don tsochaí agus don gheilleagar i bhfad níos mó sa todhchaí ná mar atá siad faoi láthair.

Tuilleadh post glas agus costais níos ísle

D'fhéadfaí suas le 1.5 milliún post breise a chruthú faoi 2020 ach infheistiú a dhéanamh i sochaí agus i ngeilleagar ísealcharbóin.

Is dócha go dtiocfaidh méadú mór ar gheilleagar glas an Aontais. Tá breis is ceithre mhilliún post cheana féin i gcuideachtaí i réimsí ar nós bainistiú agus rialú truaillithe, bailiú agus cóireáil dramhaíola, fuinneamh in-athnuaite agus athchúrsáil.

 • An sprioc 20% fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach, chruthófaí leis sin breis is 400 000 post nua.
 • Foirgnimh a athchóiriú, cruthófar leis sin deiseanna móra i dtionscal na tógála.
 • Spárálfaí €72 billiún in aghaidh na bliana dá gcuirfí reachtaíocht dramhaíola an Aontais chun feidhme in a iomláine agus chruthófaí breis is 400 000 post faoi 2020.
 • Má bhaintear úsáid níos éifeachtúla as acmhainní spárálfar airgead do ghnólachtaí agus cruthófar poist – coigiltis suas le €23 billiún in aghaidh na bliana agus 150 000 post sa bhreis le haghaidh gach méadú pointe céatadáin ar tháirgiúlacht acmhainne.
 • Le próisis níos éifeachtúla thiocfadh laghdú ar chostais do thionscail dianfhuinnimh, chuirfí dlús lena n-iomaíochas agus chuirfí ar a gcumas astaíochtaí CO2 a laghdú níos mó ná 80% faoi 2050.
 • Ceaptar go dtiocfaidh méadú 100% ar luach earraí agus seirbhísí comhshaoil an Aontais faoi 2020. Is fiú níos mó ná €1 000 billiún in aghaidh na bliana iad faoi láthair agus is ionann iad agus thart ar thrian den mhargadh domhanda.
Tuilleadh post glas

Iompar níos glaine

Tá an tAontas Eorpach ag féachaint le hastaíochtaí iompair a ghearradh 60% i gcomparáid le 1990 faoi 2050.

Faoi dhlí an Aontais, tá ceangal ar mhonaróirí gluaisteáin a gcarranna a dhéanamh níos éifeachtúla – trí innill, ábhair agus dearaí nua a úsáid.

Ní mór do rialtais an Aontais a gcóras soláthair iompair agus feithiclí a dhéanamh níos éifeachtúla agus a gcóras iompair a dhéanamh níos inbhuanaithe.

D'fhagfadh sé sin go mbeadh:

 • Níos mó carranna leictreacha agus hibrideacha ar shráideanna na hEorpa faoi 2020, agus go mbeadh rochtain ag an bpobal ar an líon iomchuí pointí athluchtaithe (is é sin le rá, pointe amháin le haghaidh gach 10 gcarr)
 • Córais iompair phoiblí níos éifeachtúla ann, agus busanna ag rith ar bhreoslaí malartacha mar shampla

Is é is aidhm dó, go ginearálta, astaíochtaí gás ceaptha teasa, truailliú aeir, leibhéil torainn agus brú tráchta a laghdú. Dá bhrí sin, beidh coigiltis mhóra i gcostais sláinte agus i mbearta rialaithe truaillithe. Ina theannta sin, tiocfaidh laghdú ar allmhairí ola, rud a chuirfidh feabhas ar shlándáil sholáthar fuinnimh an Aontais.

Tá roinnt de na córais iompair phoiblí is éifeachtúla ar domhan san Eoraip. Bain leas astu! (c) an Coimisiún Eorpach

Tá roinnt de na córais iompair phoiblí is éifeachtúla ar domhan san Eoraip.

Foirgnimh chliste agus córais fuinnimh chliste

Cuirfear feabhas suntasach ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh:

 • Faoi dheireadh 2020, beidh gach foirgneamh nua san Aontas ina fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de.
 • Iarfheisteofar seanfhoirgnimh – tá rialtais na mBallstát tiomanta d'athchóirithe críochnúla costéifeachtúla a spreagadh.
 • Tithe den chaighdeán is airde, ní amháin go sábhálfaidh siad fuinneamh ach táirgfidh siad é.
 • Tabharfaidh m éadair fuinnimh chliste aiseolas i bhfíoram maidir le hídiú fuinnimh agus costais agus seolfaidh siad léamha méadair go huathoibríoch chuig do sholáthróir fuinnimh. Faoi 2020, táthar ag súil go mbeidh méadar cliste ag 72% de thomhaltóirí na hEorpa don leictreachas agus beidh méadar cliste ag 40% don ghás.
Painéal rialaithe i dteach éiceabhách (c) An Coimisiún Eorpach

Léiríonn an painéal rialaithe an t-ídiú fuinnimh do gach feiste sa teach.

Soláthairtí slána fuinnimh agus acmhainní

Déanfar fuinneamh a tháirgeadh go háitiúil , ó acmhainní in-athnuaite den chuid is mó , in ionad breoslaí iontaise. Ach coigiltis fuinnimh a mhéadú trí úsáid a bhaint as táirgí agus próisis atá tíosach ar fhuinneamh, thiocfadh laghdú 50% ar allmhairí ola agus gáis san Aontas faoi 2050.

Fágann sin go:

 • go dtiocfadh laghdú ar spleáchas an Aontais ar ola agus gás allmhairithe agus go dtiocfadh feabhas ar shlándáil fuinnimh
 • nach mbeadh an tAontas chomh mór sin i mbaol ó phraghsanna éiritheacha ola
 • go mbeadh an Aontas in ann thart ar €175-320 billiún a bhaint de chostais allmhairí breosla in aghaidh na bliana sa tréimhse 2011 go 2050 nó €330 billiún i 2050.

Tá geilleagar na hEorpa ag brath go mór ar amhábhair allmhairithe. Tá go leor acu gann cheana féin. Trí athchúrsáil agus aisghabháil a dhéanamh laghdaítear an gá le hamhábhair. Tionscal tábhachtach atá ann cheana féin lena ndéantar an comhshaol a chosaint, nuálaíocht a spreagadh agus borradh a chur faoin ngeilleagar.

Trí athchúrsáil a dhéanamh laghdaítear an gá le hamhábhair, agus go leor acu gann cheana féin. (c) an Coimisiún Eorpach

Trí athchúrsáil a dhéanamh laghdaítear an gá le hamhábhair, agus go leor acu gann cheana féin.

Sochaí ísealcharbóin a thógáil

An spéis leat tuairimí maidir le sochaí ísealcharbóin a fhorbairt?