Действия по климата

Ползи от действията, свързани с климата

Изграждането на щадящо климата общество с нисковъглеродна икономика е голямо предизвикателство, но и огромна възможност. Редица от необходимите за това технологии вече са налице. Истинското предизвикателство всъщност е да ги използваме.

Основни ползи:

 • нови работни местаи „зелени“ професии
 • повишаване на конкурентоспособността
 • икономически растеж
 • по-чист въздух и по-добре функциониращ обществен транспорт в градовете
 • нови технологии, като например електрически или зареждащи се хибридни автомобили, енергийно ефективни домове или офиси с интелигентни системи за отопление и охлаждане
 • сигурни доставки на енергия и други ресурси – по-малка зависимост от вноса им

Проучванията показват, че това е възможно и е по силите ни. Разходите, свързани с изменението на климата, за икономиката и обществото ни ще бъдат много по-големи занапред, отколкото са разходите за борба с изменението на климата сега.

Повече „зелени“ професии и по-малко разходи

Инвестициите в общество с нисковъглеродна икономика могат да спомогнат за създаването на до 1,5 милиона допълнителни работни места до 2020 г.

„Зелената икономика“ на ЕС има сериозни шансове за огромен растеж. Вече има над 4 милиона работни места в компании, работещи в области като управление и контрол на замърсяването, събиране и обработване на отпадъци, производство на енергия от възобновяеми източници и рециклиране.

 • Постигането на целта 20 % от енергията да бъде от възобновяеми източници ще отвори врати за над 400 000 нови работни места.
 • Дейностите по обновяването на сгради ще разкрият големи възможности за строителната индустрия.
 • Пълното изпълнение на цялото законодателство на ЕС относно отпадъците ще доведе до икономии от 72 милиарда евро на година и до създаване на над 400 000 работни места до 2020 г.
 • При по-ефективноизползване на ресурсите бизнесът ще реализира икономии и ще бъдат разкрити работни места – на година ще бъдат спестявани до 23 милиарда евро, а за всеки процентен пункт от ръста на производителността на ресурсите ще се разкрият 150 000 допълнителни работни места.
 • Прилагането на по-оптимизирани процеси ще спомогне за намаляването на разходите в промишлените сектори, за които е необходима повече енергия, ще повиши конкурентоспособността им и ще допринесе за намаляването на въглеродните емисии с над 80 % до 2050 г.
 • Стойността на стоките и услугите в ЕС, свързани с околната среда, се очаква да се удвои до 2020 г. Към момента те се оценяват на над 1 000 млрд. евро годишно и представляват около една трета от световния пазар.
Повече „зелени“ професии

По-чист транспорт

До 2050 г. ЕС има за цел да постигне намаляване от 60 % на вредните емисии от транспорта в сравнение с 1990 г.

Според правото на ЕС автомобилните производители са длъжни да произвеждат по-икономични коли – посредством нови двигатели, материали и дизайн.

Правителствата в ЕС трябва да повишат ефективността и устойчивостта на транспортните си системи и системите си за възлагане на обществени поръчки.

Това би трябвало да доведе до:

 • използването на повече електрически или зареждащи се хибридни коли по улиците на Европа до 2020 г., като се осигури необходимият брой станции за зареждане на колите на обществени места (примерно 1 за 10 коли)
 • Повишаване на ефективността на системите за обществен транспорт, например с автобуси, които се движат с алтернативно гориво

Общата цел е намаляването на емисиите на парникови газове, на замърсяването на въздуха и на шума, както и на задръстванията. В резултат от това значително ще се понижат разходите за здравеопазване и за мерки за борба със замърсяването. Освен това ще се намали вносът на нефт, като така ще се подобри сигурността на енергийните доставки на ЕС.

В Европа са създадени някои от най-ефективните системи за обществен транспорт в света. Да се възползваме от тях! © Европейска комисия

В Европа са създадени някои от най-ефективните системи за обществен транспорт в света.

Интелигентни сгради и енергийни системи

Енергийните характеристики на сградите ще бъдат значително подобрени:

 • До края на 2020 . всички нови сгради в ЕС ще трябва да бъдат с почти нулево потребление на енергия.
 • Старите сгради ще бъдат модернизирани – правителствата в ЕС поемат ангажимент да подкрепят икономически ефективното цялостно обновяване на сградите.
 • Домовете, строени по най-новите технологии, не само ще спомагат за спестяването на енергия, но дори ще я произвеждат.
 • Ин телигентните уреди за измерване на потреблението на енергията (интелигентни измервателни уреди) ще дават обратна връзка в реално време за енергийното потребление и разходи, като показанията им ще бъдат изпращани автоматично до доставчика на енергията. До 2020 г. се очаква, че почти 72 % от европейските потребители ще разполагат с интелигентни електромери, а 40 % ще имат уред и за измерване на потреблението на газ.
Контролно табло в екологична къща © Европейска комисия

Таблото за управление показва какъв е разходът на енергия на всеки уред в дома.

Сигурни доставки на енергия и ресурси

Енергията ще се произвежда все по-често на местно ниво, най-вече от възобновяеми източници, а не от твърди горива. Заедно с постигането на повече спестяване на енергия благодарение на енергийно ефективни продукти и процеси, до 2050 г. ЕС ще намали наполовина вноса на нефт и газ.

Това означава, че ЕС ще:

 • намали зависимостта си от вноса на нефт и газ, като така ще повишисигурността на енергийните доставки
 • ще бъде по-малко уязвим от растящите цени на горивата
 • ще намали разходите за внос на горива с около 175-320 милиарда евро на година за периода от 2011 г. до 2050 г. или с 330 милиарда евро през 2050 г.

Икономиката на Европа в голяма степен е зависима от вноса на суровини. Много от тях вече не достигат. Рециклирането и оползотворяването на отпадъци намалява необходимостта от суровини. То вече се е доказало като индустрия с възлово значение за опазването на околната среда, насърчаването на иновациите и насърчаването на ръста на икономиката.

Рециклирането ограничава потреблението на суровини, някои от които вече са оскъдни. © Европейска комисия

Рециклирането ограничава потреблението на суровини, някои от които вече са оскъдни.

Изграждане на общество с ниски въглеродни емисии

Интересувате ли се от идеи за изграждане на общество с ниски въглеродни емисии?