Skip to main content
Climate Action

Tairbhí ón ngníomhú ar son na haeráide

Ní beag an méid é sochaí agus geilleagar ísealcharbóin neamhdhíobhálach don aeráid a fhorbairt, ach is mór an deis é chomh maith. Is ann cheana féin do roinnt de na teicneolaíochtaí riachtanacha. Is é an dúshlán is mó iad a chur i bhfeidhm.

Na príomhbhuntáistí:

 • poist nua agus poist ‘ghlasa’
 • iomaíochas feabhsaithe
 • fás eacnamaíoch
 • aer níos glaine agus córais iompair níos éifeachtúla i gcathracha
 • teicneolaíochtaí nua ar nós carranna leictreacha nó hibrideacha, tithe agus oifigí atá tíosach ar fhuinneamh a bhfuil córais téimh agus fuaraithe chliste iontu
 • soláthairtí slána fuinnimh agus acmhainní eile – níos neamhspleáiche ar allmhairí

Rinneadh staidéir a léiríonn go bhfuil sé indéanta agus inacmhainne. Beidh costais an chomhraic in aghaidh athrú na haeráide don tsochaí agus don gheilleagar i bhfad níos mó sa todhchaí ná mar atá siad faoi láthair.

Tuilleadh post glas agus costais níos ísle

D’fhéadfaí suas le 1.5 milliún post breise a chruthú faoi 2020 ach infheistiú a dhéanamh i sochaí agus i ngeilleagar ísealcharbóin.

Is dócha go dtiocfaidh méadú mór ar gheilleagar glas an Aontais. Tá breis is ceithre mhilliún post cheana féin i gcuideachtaí i réimsí ar nós bainistiú agus rialú truaillithe, bailiú agus cóireáil dramhaíola, fuinneamh in-athnuaite agus athchúrsáil.

 • An sprioc 20% fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach, chruthófaí leis sin breis is 400 400.000 post nua.
 • Foirgnimh a athchóiriú, cruthófar leis sin deiseanna móra i dtionscal na tógála.
 • Spárálfaí €72 billiún in aghaidh na bliana dá gcuirfí reachtaíocht dramhaíola an Aontais chun feidhme ina hiomláine agus chruthófaí breis is 400 400.000 post faoi 2020.
 • Má bhaintear úsáid níos éifeachtúla as acmhainní spárálfar airgead do ghnólachtaí agus cruthófar poist – coigiltis suas le €23 bhilliún in aghaidh na bliana agus 150,000 post sa bhreis le haghaidh gach méadú pointe céatadáin ar tháirgiúlacht acmhainne.
 • Le próisis níos éifeachtúla thiocfadh laghdú ar chostais do thionscail dianfhuinnimh, chuirfí dlús lena n-iomaíochas agus chuirfí ar a gcumas astaíochtaí CO2 a laghdú níos mó ná 80% faoi 2050.
 • Ceaptar go dtiocfaidh méadú 100% ar luach earraí agus seirbhísí comhshaoil an Aontais faoi 2020. Is fiú níos mó ná €1.000 billiún in aghaidh na bliana iad faoi láthair agus is ionann iad agus thart ar thrian den mhargadh domhanda.
green_jobs_small.jpg

Iompar níos glaine

 Tá an tAontas Eorpach ag féachaint le hastaíochtaí iompair a ghearradh 60% i gcomparáid le 1990 faoi 2050.

Faoi dhlí an Aontais, tá ceangal ar mhonaróirí gluaisteáin a gcarranna a dhéanamh níos éifeachtúla – trí innill, ábhair agus dearaí nua a úsáid.

Ní mór do rialtais an Aontais a gcóras soláthair iompair agus feithiclí a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos inbhuanaithe.

D'fhagfadh sé sin go mbeadh:

 • Níos mó carranna leictreacha agus hibrideacha ar shráideanna na hEorpa faoi 2020, agus go mbeadh rochtain ag an bpobal ar an líon iomchuí pointí athluchtaithe (is é sin le rá, pointe amháin le haghaidh gach 10 gcarr)
 • Córais iompair phoiblí níos éifeachtúla ann, agus busanna ag rith ar bhreoslaí malartacha mar shampla

Is é is aidhm dó, go ginearálta, astaíochtaí gás ceaptha teasa, truailliú aeir, leibhéil torainn agus brú tráchta a laghdú. Dá bhrí sin, beidh coigiltis mhóra i gcostais sláinte agus i mbearta rialaithe truaillithe. Ina theannta sin, tiocfaidh laghdú ar allmhairí ola, rud a chuirfidh feabhas ar shlándáil sholáthar fuinnimh an Aontais.

civitas_bus_romania_small.jpg

Tá roinnt de na córais iompair phoiblí is éifeachtúla ar domhan san Eoraip.

Foirgnimh chliste agus córais fuinnimh chliste

Cuirfear feabhas suntasach ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh:

 • Faoi dheireadh 2020, beidh gach foirgneamh nua san Aontas ina fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de.
 • Iarfheisteofar seanfhoirgnimh – tá rialtais na mBallstát tiomanta do thacú le hathchóirithe críochnúla costéifeachtúla.
 • Tithe den chaighdeán is airde, ní amháin go sábhálfaidh siad fuinneamh ach táirgfidh siad é.
 • Tabharfaidh méadair fuinnimh chliste aiseolas i bhfíoram maidir le hídiú fuinnimh agus costais agus seolfaidh siad léamha méadair go huathoibríoch chuig do sholáthróir fuinnimh. Faoi 2020, táthar ag súil go mbeidh méadar cliste ag 72% de thomhaltóirí na hEorpa don leictreachas agus beidh méadar cliste ag 40% don ghás.
weberhaus_control_panel_small.jpg

Léiríonn an painéal rialaithe an t-ídiú fuinnimh do gach feiste sa teach.

Soláthairtí slána fuinnimh agus acmhainní

 Déanfar fuinneamh a tháirgeadh go háitiúil, ó acmhainní in-athnuaite den chuid is mó, in ionad breoslaí iontaise. Ach coigiltis fuinnimh a mhéadú trí úsáid a bhaint as táirgí agus próisis atá tíosach ar fhuinneamh, thiocfadh laghdú 50% ar allmhairí ola agus gáis san Aontas faoi 2050.

Fágann sin go:

 • go dtiocfadh laghdú ar spleáchas an Aontais ar ola agus gás allmhairithe agus go dtiocfadh feabhas ar shlándáil fuinnimh
 • nach mbeadh an tAontas chomh mór sin i mbaol ó phraghsanna éiritheacha ola
 • go mbeadh an tAontas in ann thart ar €175-320 billiún a bhaint de chostais allmhairí breosla in aghaidh na bliana sa tréimhse 2011 go 2050 nó €330 billiún i 2050.

Braitheann an Eoraip go mór ar allmhairí amhábhar don gheilleagar. Tá go leor acu gann cheana féin. Trí athchúrsáil agus aisghabháil a dhéanamh laghdaítear an gá le hamhábhair. Tionscal tábhachtach atá ann cheana féin lena ndéantar an comhshaol a chosaint, nuálaíocht a spreagadh agus borradh a chur faoin ngeilleagar.

recycling_in_the_eu_small.jpg

Trí athchúrsáil a dhéanamh laghdaítear an gá le hamhábhair, agus go leor acu gann cheana féin.

Sochaí ísealcharbóin a thógáil

An spéis leat tuairimí maidir le sochaí ísealcharbóin a fhorbairt?