Opatrenia na ochranu klímy

Dôsledky zmeny klímy

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav a suchá.

V nadchádzajúcich desaťročiach sa očakáva, že sa intenzita týchto vplyvov ešte zvýši

Roztápajúci sa ľad a stúpajúce hladiny morí

Ľadovec, Baffinov ostrov, Kanada © Photodisc/DC Productions

Ak sa voda zohreje, jej objem sa zvýši. Globálne otepľovanie navyše spôsobuje roztápanie polárnych ľadovcových príkrovov a ľadovcov.

Kombinácia týchto zmien je dôvodom stúpania hladiny morí, v dôsledku čoho dochádza k záplavám a eróziám pobrežných a nízko položených oblastí.

 

Extrémne prejavy počasia, presun zrážok

Silné dažde a iné extrémne výkyvy počasia sú čoraz častejšie. Môžu viesť k záplavám a k znižovaniu kvality vody, ale aj k zhoršeniu dostupnosti vodných zdrojov v niektorých oblastiach.

Následky pre Európu

  • Južnú a strednú Európu postihujú časté vlny horúčav, lesné požiare a suchá.
  • Oblasť Stredozemia sa stáva čoraz suchšou, čo ju ešte viac vystavuje suchám a ničivým požiarom.
  • Severná Európa zaznamenáva výrazné zvýšenie vlhkosti, ktoré by mohlo zvýšiť výskyt záplav v zimnom období.
  • Mestské oblasti, v ktorých v súčasnosti žijú 4 z 5 Európanov, sú vystavené horúčavám, záplavám alebo stúpajúcej hladine morí, avšak často sú zle vybavené na prispôsobovanie sa zmene klímy. 

Následky pre rozvojové krajiny

Mnohé chudobné rozvojové krajiny patria medzi najviac postihnuté. Životy ľudí v týchto oblastiach sú často veľmi závislé od ich prírodného prostredia a na boj proti zmene klímy majú najmenej prostriedkov.

Riziká pre ľudské zdravie

Zmena klímy už pôsobí na zdravie:

  • v niektorých regiónoch dochádza k zvýšeniu počtu úmrtí v súvislosti s horúčavami a v iných k zvýšeniu ich počtu v dôsledku chladu,
  • pozorujeme už zmeny vo výskyte niektorých chorôb prenášaných vodou a prenášačov chorôb.

Náklady pre spoločnosť a hospodárstvo

Škody na majetku, infraštruktúre a ľudskom zdraví vyvolávajú vysoké náklady pre spoločnosť a hospodárstvo.

V rokoch 1980 až 2011 povodne zasiahli viac než 5,5 milióna osôb a spôsobili priame hospodárske straty v hodnote vyše 90 miliárd EUR.

Odvetvia, ktoré značne závisia od určitých úrovní teplôt a zrážok, ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, energetika a cestovný ruch, boli postihnuté najviac.

Riziká pre voľne žijúce zvieratá

Klíma sa mení tak rýchlo, že mnohé rastlinné a živočíšne druhy sa s tým len ťažko vyrovnávajú.

Mnohé suchozemské, sladkovodné a morské druhy už prešli do nových oblastí. Niektoré rastlinné a živočíšne druhy budú vystavené zvýšenému riziku vyhynutia v prípade, že sa nárast priemernej celosvetovej teploty nebude kontrolovať.