Opatření v oblasti klimatu

Důsledky změny klimatu

 
 

Změna klimatu postihuje všechny regiony světa. Ledovce v Arktidě i Antarktidě ustupují, hladina moří stoupá. V některých regionech dochází stále častěji k extrémním povětrnostním jevům a srážkám, zatímco v jiných se zase lidé potýkají s intenzivnějšími teplotními vlnami a obdobími extrémního sucha.

V příštích desetiletích se očekává, že se tyto důsledky změny klimatu ještě zintenzivní.

Tání ledovců a stoupající hladina moří

Iceberg, Baffin Island, Canada © Photodisc/DC Productions

Objem vody se zahřátím zvyšuje. Globální oteplování způsobuje zároveň tání ledovců a ledové pokrývky v polárních oblastech.

Souhra těchto jevů způsobuje zvyšování hladiny moří, což vede k záplavám a erozi v pobřežních a nízko položených oblastech.

 

Extrémní výkyvy počasí, změny srážkových vzorců

Silné deště a podobné extrémní povětrnostní jevy jsou v dnešní době stále častější. To může vést k záplavám a snížení kvality vody a zároveň ke zhoršení dostupnosti vodních zdrojů v některých regionech.

Důsledky pro Evropu

  • Jižní a střední Evropa se dnes potýká s častějšími vlnami veder, extrémního sucha a lesních požárů.
  • Ve Středozemí spadne za rok stále méně srážek, což způsobuje častější období sucha a vznik lesních požárů.
  • Na severu Evropy jsou naopak srážky stále častější a běžně by tak mohlo docházet k povodním během zimních měsíců.
  • Ve městech, kde žije 80 % Evropanů, se častěji setkáváme s vlnami veder, záplavami nebo zvyšováním hladiny moří. Města jsou přitom na tyto průvodní jevy změny klimatu nedostatečně připravena. 

Důsledky pro rozvojové země

K nejvíce postiženým patří chudé rozvojové země. Jejich obyvatelé jsou často do velké míry závislí na přirozeném prostředí, přičemž mají na boj proti měnícím se klimatickým podmínkám nejméně prostředků.

Rizika pro lidské zdraví

Změna klimatu se již projevuje na zdraví obyvatel:

  • V některých regionech již dochází ke zvýšení počtu úmrtí v důsledku období zvýšených teplot a v jiných oblastech se zase snížil počet úmrtí souvisejících s nízkými teplotami.
  • Navíc jsou již patrné změny v rozložení některých nemocí přenášených vodou a změny způsobu přenosu chorob.

Náklady pro společnost a hospodářství

Poškození majetku či infrastruktury, jakož i lidského zdraví v důsledku těchto změn představují pro společnost a hospodářství vysoké náklady.

V období 1980-2011 bylo povodněmi zasaženo více než 5,5 milionu obyvatel, přičemž přímé hospodářské ztráty činily přes 90 miliard eur.

Poškozeny jsou především hospodářská odvětví, jež jsou odkázána na určité množství srážek a určité teploty, jako je například zemědělství, lesnictví, energetika a cestovní ruch.

Rizika pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny

Ke změně klimatu dochází takovým tempem, že se mu mnohé rostlinné a živočišné druhy nestíhají přizpůsobit.

Mnohé suchozemské, sladkovodní a mořské druhy se již z tohoto důvodu přemístily do jiných lokalit. Pokud nedokážeme udržet nárůst průměrné teploty i nadále pod kontrolou, budou některým druhům navíc hrozit vyhynutí.