Klimat

Varför förändras klimatet?

Vi människor påverkar klimatet alltmer när vi förbränner fossila bränslen, hugger ner regnskog och föder upp djur.

Det innebär enorma utsläpp av växthusgaser, utöver de som finns naturligt i atmosfären, och spär på växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Växthusgaser

Vissa gaser i jordens atmosfär fungerar som glaset i ett växthus genom att släppa igenom solstrålningen och förhindra att värmen reflekteras ut i rymden igen.

Många av dessa gaser förekommer naturligt, men människans verksamhet ökar halterna av framför allt

  • koldioxid (CO2)
  • metan
  • dikväveoxid
  • fluorerade gaser.

Koldioxid är den vanligaste växthusgas som människan producerar och står för 63 procent av vår globala uppvärmning. Halten i atmosfären är nu 40 procent högre än före industrialiseringen.  

Andra växthusgaser släpps ut i mindre mängd, men ökar uppvärmningen effektivare än koldioxid – ibland tusen gånger mer. Metan står för 19 procent av den globala uppvärmningen och dikväveoxid för 6 procent.

Varifrån kommer utsläppen?

  • Förbränning av kol, olja och gas bildar koldioxid och dikväveoxid.
  • Skogsavverkning. Träden bidrar till att reglera klimatet genom att ta upp koldioxid från atmosfären. Om skogarna avverkas frigörs den lagrade koldioxiden och släpps ut i atmosfären, vilket bidrar till växthuseffekten.
  • Mer boskap. Kor och får bildar stora mängder metan vid matsmältningen.
  • Gödselmedel som innehåller kväve bidrar till utsläpp av dikväveoxid.
  • Fluorerade gaser har en mycket hög uppvärmningseffekt, upp till 23 000 gånger högre än koldioxid. Lyckligtvis är utsläppen ganska små och ämnena håller på att fasas ut genom EU-lagstiftning.

Global uppvärmning

Kraftverk och andra anläggningar släpper ut mest koldioxid

Jordens medeltemperatur är nu 0,85 ºC högre än i slutet på 1800-talet. De senaste 30 åren har det för varje årtionde blivit allt varmare jämfört med när mätningarna startade 1850.

Världens ledande klimatforskare anser att människans verksamhet är den främsta orsaken till uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.

Om temperaturen ökar med mer än 2 °C jämfört med tiden före industrialiseringen ökar risken betydligt för farliga klimatförändringar som kan få katastrofala följder. Därför har det internationella samfundet enats om att den globala uppvärmningen bör hållas under 2 °C.

Links
Informationen du söker finns på följande språk:English (en)