Действия по климата

Причини за изменението на климата

Хората все повече влияят на климата и температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат дъждовни гори и отглеждат добитък.

Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното затопляне.

Парникови газове

Някои газове в земната атмосфера действат до известна степен като стъкло в парник, улавяйки слънчевата топлина и спирайки връщането ѝ обратно в космоса.

Много от тези газове съществуват по естествен начин, но човешката дейност води до повишаване на концентрацията на някои от тях в атмосферата, и по-специално:

  • въглероден диоксид (CO2)
  • метан
  • двуазотен оксид
  • флуорсъдържащи газове

CO2е най-масово отделяният от човешките дейности парников газ, на който се падат 63 % от глобалното затопляне, причинено от човека. В момента неговата концентрация в атмосферата е с 40 % по-висока, отколкото в началото на индустриализацията.  

Други парникови газове се отделят в по-малки количества, но те улавят топлината много по-ефективно от CO2 и в някои случаи са хиляди пъти по-силни. На метана се падат 19 % от причиненото от човека глобално затопляне, а на двуазотния оксид — 6 %.

Причини за повишаването на емисиите

  • Изгарянето на въглища, петрол и газ води до отделяне на въглероден диоксид и двуазотен оксид.
  • Изсичане на горите (обезлесяване). Дърветата помагат за регулиране на климата, като поглъщат CO2 от атмосферата. Затова когато бъдат отсечени, ползотворният ефект се губи и складираният в тях въглерод се изпуска в атмосферата, засилвайки парниковия ефект.
  • Увеличаване на отглеждането на добитък. Кравите и овцете произвеждат големи количества метан в процеса на храносмилане.
  • Съдържащите азот торове произвеждат емисии на двуазотен оксид.
  • Флуорсъдържащите газове имат много силен затоплящ ефект — до 23 000 пъти по-силен от този на CO2. За щастие те се отделят в по-малки количества, а регламентите на ЕС предвиждат постепенното им намаляване.

Глобално затопляне

CO2 се отделя главно от електрически централи и други промишлени инсталации

Сегашната средна световна температура е с 0,85ºC по-висока, отколкото е била през 19 век. Всяко от последните три десетилетия е било по-топло от предишното, откакто започва да се води статистика по въпроса през 1850 г.

Водещите световни специалисти в областта на климата смятат, че човешките дейности почти сигурно са основната причина за затоплянето, наблюдавано от средата на 20ти век.

Повишение на температурата с 2 °C в сравнение с температурата в периода преди индустриализацията се смята от учените за праг, отвъд който съществува много по-висок риск от опасни и потенциално катастрофални промени в околната среда. Поради тази причина международната общност призна необходимостта да се задържи повишаването на температурите под 2 °C.