Klimat

Vad vi gör

Generaldirektoratet för klimatpolitik (GD Klimatpolitik) leder kommissionens klimatarbete både inom EU internationellt.

Vårt uppdrag

  • Ta fram och driva klimatpolitik
  • Vara ledande i internationella klimatförhandlingar
  • Genomföra EU:s system för utsläppshandel
  • Övervaka EU-ländernas utsläpp
  • Främja koldioxidsnål teknik och anpassningsåtgärder

Initiativ

Vi tar fram och genomför kostnadseffektiva åtgärder för att EU ska kunna nå sina klimatmål för 2020, 2030 och därefter, särskilt när det gäller

Vi ser till att klimatfrågor beaktas i övrig EU-politik och stimulerar anpassningsåtgärder för att göra EU mindre sårbart för klimateffekter.

Internationella förhandlingar

Vi leder kommissionens arbetsgrupper i internationella förhandlingar om klimat och ozon och samordnar bi- och multilaterala partnerskap med länder utanför EU.

Utsläppshandel

Vi genomför EU:s system för utsläppshandel och försöker stärka kopplingen till andra liknande system för att så småningom skapa en global marknad för utsläppshandel.

EU-ländernas utsläpp

Vi övervakar hur EU-länderna når sina nationella mål i sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (enligt ansvarsfördelningsbeslutet).

Teknik och anpassning

Vi stöder utvecklingen av koldioxidsnål teknik och anpassningsåtgärder, bland annat för

Vi åstadkommer detta genom ekonomiskt stöd och lagstiftning som banar väg för teknikutvecklingen. 

Vår organisation

GD Klimatpolitik har omkring 220 anställda. Vi bildades 2010. Tidigare var det generaldirektoratet för miljö som hade hand om klimatfrågor.