Opatrenia na ochranu klímy

Čo robíme

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (GR CLIMA) riadi úsilie Európskej komisie v oblasti boja proti zmene klímy na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Poslanie

  • vypracovávať a vykonávať politiky a stratégie v oblasti klímy,
  • prevziať vedúcu úlohu v medzinárodných rokovaniach o klíme,
  • implementovať systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS),
  • monitorovať národné emisie členských štátov EÚ,
  • podporovať nízkouhlíkové technológie a opatrenia na prispôsobenie sa.

Politiky

Našou úlohou je vypracovávať a vykonávať nákladovo najefektívnejšie politiky, aby EÚ mohla dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy v horizonte rokov 2020, 2030 a neskôr, najmä pokiaľ ide o:

Zabezpečujeme tiež, aby bola oblasť klímy zohľadnená vo všetkých politikách EÚ a aby opatrenia na prispôsobenie sa znížili zraniteľnosť EÚ, pokiaľ ide o dôsledky zmeny klímy.

Medzinárodné rokovania

Vedieme pracovné skupiny Komisie zapojené do medzinárodných rokovaní o zmene klímy a látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu a koordinujeme dvojstranné a viacstranné partnerstvá v oblasti zmeny klímy s tretími krajinami.

Systém obchodovania s emisiami

Naším poslaním je implementovať systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a podporovať jeho prepojenie s inými systémami na obchodovanie s emisiami oxidu uhličitého, pričom naším hlavným zámerom je vybudovanie globálneho trhu obchodovania s emisiami oxidu uhličitého.

Národné emisie

Monitorujeme spôsob, akým členské štáty EÚ implementujú svoje národné ciele v sektoroch, ktoré nie sú súčasťou systému ETS (tzv. rozhodnutie o spoločnom úsilí).

Technológie a prispôsobenie sa

Podporujeme vývoj nízkouhlíkových technológií a opatrení na prispôsobenie sa, ako sú napríklad:

Na tento účel vytvárame regulačné rámce, ktorých cieľom je usmerniť zavádzanie týchto technológií, a poskytujeme finančnú podporu

Naša organizácia

GR CLIMA má okolo 220 zamestnancov. Vzniklo v roku 2010 – dovtedy spadala oblasť zmeny klímy do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie.