Działania w dziedzinie klimatu

Czym się zajmujemy?

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) przewodzi działaniom Komisji Europejskiej na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

Zadania

  • formułowanie i wdrażanie polityki i strategii w dziedzinie klimatu
  • odgrywanie wiodącej roli w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu
  • wdrażanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
  • monitorowanie emisji poszczególnych państw członkowskich UE
  • promowanie technologii niskoemisyjnych i działań przystosowawczych

Polityka w tej dziedzinie

Kształtujemy i wdrażamy racjonalne pod względem kosztów strategie, tak aby UE mogła osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone na 2020 i 2030 r. i późniejszy okres, w szczególności w odniesieniu do:

Czuwamy nad tym, aby kwestie ochrony klimatu były uwzględniane we wszystkich innych obszarach polityki UE i aby dzięki działaniom przystosowawczym UE była mniej narażona na skutki zmian klimatycznych.

Negocjacje międzynarodowe

Przewodniczymy grupom roboczym Komisji zajmującymi się międzynarodowymi negocjacjami w sprawie zmian klimatu i substancji zubożających warstwę ozonową, a także koordynujemy dwustronne i wielostronne partnerstwa z krajami spoza UE.

System handlu emisjami

Wdrażamy unijny system handlu emisjami (EU ETS) i staramy się wzmocnić jego powiązania z innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji. Naszym ostatecznym celem jest zbudowanie globalnego rynku handlu emisjami dwutlenku węgla.

Emisje krajów UE

Monitorujemy, jak państwa UE osiągają swoje cele krajowe w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami (tzw. decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego).

Technologia i działania przystosowawcze

Wspieramy rozwój technologii niskoemisyjnych i działań przystosowawczych, m.in. w zakresie:

W tym celu tworzymy ramy regulacyjne, które sprzyjają wdrażaniu tych technologii oraz oferujemy wsparcie finansowe

Schemat organizacyjny

W DG CLIMA zatrudnionych jest około 220 pracowników. Została ona utworzona w 2010 r. Wcześniej problematyką zmiany klimatu zajmowała się Dyrekcja Generalna Komisji ds. Środowiska.