Klimaat

Wat doen wij?

Het directoraat-generaal Klimaat (DG CLIMA) leidt de inspanningen van de Europese Commissie tegen klimaatverandering op EU- en internationaal niveau.

Opdracht

  • beleid en strategie op klimaatgebied uitwerken en toepassen
  • het voortouw nemen in internationale klimaatonderhandelingen
  • de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) toepassen
  • de uitstoot van broeikasgassen door de EU-landen controleren
  • CO2-arme technologie en aanpassingsmaatregelen stimuleren

Beleid

Wij zorgen voor de uitwerking en toepassing van een kostenefficiënt beleid waarmee de EU haar klimaatdoelstellingen voor 2020, 2030 en daarna kan bereiken, met name wat betreft:

We zorgen er ook voor dat in het volledige EU-beleid rekening wordt gehouden met klimaatbescherming en dat aanpassingsmaatregelen de EU minder kwetsbaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering.

Internationale onderhandelingen

We leiden de taskforces bij internationale onderhandelingen over klimaatverandering en ozon-afbrekende stoffen, en we coördineren bi- en multilaterale partnerschappen met landen buiten de EU in verband met klimaatbescherming.

Het systeem voor emissiehandel

We passen het EU-systeem voor emissiehandel (EU-ETS) toe en trachten het te koppelen aan andere emissiehandelsystemen om uiteindelijk te komen tot een wereldwijde emissiemarkt.

Emissies van de lidstaten

We gaan na of de EU-landen hun nationale doelstellingen halen in de sectoren die buiten het EU-ETS vallen ("Beschikking over de verdeling van de inspanningen").

Technologie en aanpassing

We bevorderen de ontwikkeling van CO2-arme technologie en aanpassingsmaatregelen, waaronder:

We doen dit met regelgeving, die de ontwikkeling van deze technologie aanstuurt, en financiële steun

Onze organisatie

DG CLIMA telt ongeveer 220 werknemers. Het werd in 2010 opgericht. Voordien viel klimaatbescherming onder de bevoegdheid van DG Milieu.