Klimata politika

Ko mēs darām

Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIMA ĢD) vada Eiropas Komisijas centienus, lai ES un starptautiskā līmenī cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Uzdevums

  • formulēt un īstenot ar klimatu saistīto politiku un stratēģijas,
  • uzņemties vadību starptautiskās sarunās par klimatu,
  • īstenot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS),
  • kontrolēt ES valstu emisijas,
  • sekmēt mazoglekļa tehnoloģijas un pielāgošanās pasākumus.

Politika

Mūsu uzdevums ir formulēt un ieviest efektīvu un rentablu politiku, lai ES varētu sasniegt savus ar klimatu saistītos mērķus, kas noteikti laikposmiem līdz 2020., 2030. gadam un turpmāk, jo īpaši attiecībā uz:

Mēs gādājam arī par to, lai klimata pārmaiņas tiktu ņemtas vērā visās citās ES politikas jomās, lai tiktu veikti pielāgošanās pasākumi un līdz ar tiem tiktu mazināta ES neaizsargātība attiecībā pret klimata pārmaiņu sekām.

Starptautiskās sarunas

Mēs vadām Komisijas darba grupas starptautiskās sarunās par klimata pārmaiņām un vielām, kas noārda ozona slāni, un koordinējam divpusējās un daudzpusējās partnerības klimata pārmaiņu jomā ar ārpussavienības valstīm.

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Mēs īstenojam emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) un iestājamies par to, lai tā tiktu savienota ar citām emisiju tirdzniecības sistēmām, un beigās pasaules mērogā tiktu izveidots oglekļa dioksīda emisiju tirdzniecības tirgus.

Valstu emisijas

Mēs kontrolējam to, kā ES valstis īsteno savus valsts mērķus nozarēs, ko neaptver ES ETS (“Kopīgo centienu lēmums”).

Tehnoloģijas un pielāgošanās

Mēs veicinām mazoglekļa tehnoloģiju un pielāgošanās pasākumu izstrādi, tādu kā

Tālab ieviešam tiesisko regulējumu, lai orientētu šo tehnoloģiju izvēršanu, un sniedzam finansiālu atbalstu

Organizācija

CLIMA ĢD strādā aptuveni 220 personas. To izveidoja 2010. gadā. Iepriekš klimata pārmaiņas bija Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārziņā.