Kliimameetmed

Mida me teeme?

Kliimameetmete peadirektoraat juhib Euroopa Komisjoni püüdlusi kliimamuutuste vastases võitluses ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

Ülesanded

  • koostada ja rakendada kliimaga seotud poliitikat ja strateegiaid;
  • asuda juhtpositsioonile kliimateemalistel rahvusvahelistel läbirääkimistel;
  • rakendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi;
  • jälgida heitkoguseid, mis on pärit ELi liikmesriikidest;
  • edendada vähese CO2-heitega tehnoloogiaid ja kohanemismeetmeid.

Poliitikavaldkonnad

Koostame ja rakendame kulutõhusat poliitikat, mis aitab ELil saavutada kliimaga seotud eesmärgid aastateks 2020, 2030 ning ka pärast seda. Need on eelkõige seotud järgmisega:

Tagame ka selle, et kliimamuutusi võetakse arvesse kõigis teistes ELi poliitikavaldkondades ning et kohanemismeetmete abil vähendatakse ELi vastuvõttlikkust kliimamuutustele.

Rahvusvahelised läbirääkimised

Juhime komisjoni töörühmi rahvusvahelistel läbirääkimistel, mis käsitlevad kliimamuutusi ja osoonikihti kahandavaid aineid, ning koordineerime kliimamuutuste alaseid kahe- ja mitmepoolseid partnerlusi ELi mittekuuluvate riikidega.

Heitkogustega kauplemise süsteem

Rakendame ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ning edendame selle seoseid teiste sarnaste süsteemidega, püüdes luua ülemaailmset heitkogustega kauplemise turgu.

Riikide heitkogused

Jälgime seda, kuidas ELi liikmesriigid rakendavad oma riiklikke eesmärke sektorites, mis jäävad ELi heikogustega kauplemise süsteemist väljapoole („jõupingutuste jagamist käsitlev otsus“).

Tehnoloogia ja kohanemine

Edendame vähese CO2-heitega tehnoloogiate väljatöötamist ning kohanemismeetmeid, mis hõlmavad muu hulgas järgmist:

Loome selleks õigusraamistikke, et suunata selliste tehnoloogiate kasutuselevõtmist ning pakume rahalist toetust

Organisatsioon

Kliimameetmete peadirektoraadis töötab ligikaudu 220 inimest. See asutati 2010. aastal. Varem kuulus kliimamuutuste alane poliitika keskkonna peadirektoraadi pädevusse.