Δράση για το κλίμα

Τι κάνουμε

Η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (ΓΔ CLIMA) κατευθύνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Αποστολή

  • διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών και στρατηγικών για το κλίμα
  • ανάληψη ηγετικού ρόλου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα
  • εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS)
  • παρακολούθηση των εκπομπών των κρατών μελών της ΕΕ
  • προώθηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και των σχετικών μέτρων προσαρμογής

Πολιτικές

Διαμορφώνουμε και υλοποιούμε οικονομικά αποδοτικές πολιτικές, ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για το κλίμα το 2020, το 2030 και τα επόμενα έτη, ιδίως ως προς τα εξής:

Μεριμνούμε επίσης ώστε η κλιματική αλλαγή να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και ώστε τα μέτρα προσαρμογής να θωρακίζουν την ΕΕ έναντι του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής.

Διεθνείς διαπραγματεύσεις

Ηγούμαστε των ομάδων δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Συντονίζουμε επίσης διμερείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύστημα εμπορίας εκπομπών

Εφαρμόζουμε το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (EU ETS) της ΕΕ και προωθούμε τη σύνδεσή του με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών άνθρακα, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς εμπορίας εκπομπών άνθρακα.

Εθνικές εκπομπές

Παρακολουθούμε πώς τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν τους εθνικούς τους στόχους σε τομείς εκτός του EU ETS ("Απόφαση Επιμερισμού των Προσπαθειών").

Τεχνολογία και προσαρμογή

Προωθούμε την ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και των σχετικών μέτρων προσαρμογής, π.χ.:

Για τον σκοπό αυτό, χαράσσουμε κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, και παρέχουμε χρηματοδοτική στήριξη

Πώς είμαστε οργανωμένοι

Η ΓΔ CLIMA έχει 220 περίπου υπαλλήλους. Ιδρύθηκε το 2010. Προηγουμένως, υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο της κλιματικής αλλαγής ήταν η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.