Klima

Hvad laver vi?

Generaldirektoratet for Klima (DG CLIMA) står i spidsen for Kommissionens indsats mod klimaændringer i EU og på internationalt plan.

Formål

  • udforme og gennemføre klimapolitikker og -strategier
  • have en ledende rolle i de internationale klimaforhandlinger
  • implementere EU's emissionshandelssystem (ETS)
  • overvåge udledningerne i de enkelte EU-lande
  • fremme lavemissionsteknologier og tilpasningsinitiativer

Politikker

Vi udarbejder og gennemfører omkostningseffektive politikker, der skal gøre det muligt for EU at opfylde sine klimamål for 2020, 2030 og længere frem, navnlig på områderne

Vi sørger desuden for, at klimaspørgsmålet indgår i alle andre EU-politikker, og at tilpasningsinitiativerne mindsker EU's sårbarhed over for effekten af klimaforandringerne.

Internationale forhandlinger

Vi står i spidsen for Kommissionens taskforcer i de internationale forhandlinger om klimaforandringer og ozonlagsnedbrydende stoffer og koordinerer bilaterale og multilaterale partnerskaber om klimaforandringer med lande uden for EU.

Emissionshandelssystemet

Vi implementerer EU's emissionshandelssystem (ETS) og fremmer sammenkædningen mellem det og andre CO2-handelssystemer med det formål på længere sigt at opbygge et globalt marked for handel med CO2-kvoter.

Udledninger i de enkelte lande

Vi holder øje med, hvordan EU's medlemslande opfylder deres nationale målsætninger i sektorer uden for ETS ("beslutningen om indsatsfordeling").

Lavemissionsteknologier og tilpasningsinitiativer

Vi arbejder for udviklingen af lavemissionsteknologier og tilpasningsinitiativer. Det drejer sig bl.a. om:

Det gør vi ved at fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for indførelsen af disse lavemissionsteknologier og ved at yde økonomisk tilskud

Vores organisation

DG CLIMA har ca. 220 ansatte. Generaldirektoratet for Klima blev oprettet i 2010. Indtil da havde indsatsen mod klimaforandringer været varetaget af Generaldirektoratet for Miljø.