Opatření v oblasti klimatu

Naše činnost

Generální ředitelství pro oblast klimatu (GŘ CLIMA) je hlavním útvarem Evropské komise, který se zabývá bojem proti změně klimatu jak na úrovni EU, tak na mezinárodní úrovni.

Poslání

  • vytvářet a provádět politiky a strategie pro oblast klimatu
  • zastávat vedoucí úlohu v mezinárodních jednáních o klimatu
  • zajišťovat fungování systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)
  • monitorovat emise v členských státech EU
  • podporovat nízkouhlíkové technologie a adaptační opatření

Politiky

Vytváříme a realizujeme nákladově efektivní politiky, aby EU mohla plnit cíle, které si v oblasti klimatu stanovila na roky 2020, 2030 a na následující období. Týkají se především:

Zajišťujeme také, aby byla změna klimatu zohledněna ve všech ostatních politikách EU a aby adaptační opatření snižovala zranitelnost EU vůči dopadům změny klimatu.

Mezinárodní jednání

Naši pracovníci stojí v čele pracovních skupin Komise účastnících se mezinárodních jednání o změně klimatu a o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a koordinují bilaterální a mnohostranná partnerství v oblasti změny klimatu s třetími zeměmi.

Systém obchodování s emisními povolenkami

Zajišťujeme fungování systému EU obchodování s emisemi a podporujeme jeho napojení na další emisní systémy s cílem vytvořit celosvětový trh obchodování s uhlíkovými emisemi.

Emise v členských státech

Monitorujeme, jak členské státy EU plní své vnitrostátní cíle v odvětvích mimo ETS (viz rozhodnutí o sdílení úsilí 406/2009/ES).

Technologie a přizpůsobení se změně klimatu

Podporujeme rozvoj nízkouhlíkových technologií a adaptační opatření, k nimž patří například:

Vytváříme také regulační rámce, abychom mohli řídit zavádění takových technologií, a poskytujeme k těmto účelům finanční podporu

Naše organizace

GŘ CLIMA má asi 220 zaměstnanců. Bylo zřízeno v roce 2010. Otázky klimatu dříve spadaly do gesce Generálního ředitelství pro životní prostředí.