Действия по климата

Какво правим

Генерална дирекция „Действия по климата“ ръководи усилията на Европейската комисия за борба с изменението на климата в ЕС и на международно равнище.

Мисия

  • да изготвя и прилага политики и стратегии в областта на климата
  • да играе водеща роля вмеждународните преговори за климата
  • да прилага схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС)
  • да контролира емисиите на страните от ЕС
  • да насърчава нисковъглеродни технологии и мерки за адаптация

Политики

Ние изготвяме и прилагаме икономически ефективни политики, за да може ЕС да постигне своите цели в областта на климата за 2020 г., 2030 г. и след това, и по-специално във връзка с:

Ние също така се грижим за това изменението на климата да се взема предвид във всички други политики на ЕС и мерките за адаптация да доведат до намаляване на уязвимостта на Съюза от последиците от изменението на климата.

Международни преговори

Ние ръководим работните групи на Комисията в международните преговори по изменението на климата и озоноразрушаващите вещества и координираме двустранните и многостранните партньорства в областта на изменението на климата с държави извън ЕС.

Схема за търговия с емисии (СТЕ)

Ние прилагаме схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) и насърчаваме нейните връзки с други схеми за търговия с въглеродни емисии, като крайната ни цел е да изградим глобален пазар за търговия с въглеродни емисии.

Емисии на отделните държави

Ние следим как държавите от ЕС изпълняват националните си цели в секторите, които не са обхванати от СТЕ на ЕС (решение за разпределение на усилията).

Технологии и адаптация

Ние насърчаваме развитието на нисковъглеродни технологии и мерки за адаптация, включително:

За целта създаваме регулаторни рамки, които да насочват развитието на тези технологии, и предоставяме финансова помощ

Нашата организация

Персоналът на ГД „Действия по климата“ е около 220 души. Генералната дирекция бе създадена през 2010 г., като преди това с изменението на климата се занимаваше ГД „Околна среда“ на Европейската комисия.