Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Det finns särskilda förfaranden som gör att du kan få din tvist avgjord enklare och snabbare

Om du inleder en rättegång, kommer domstolen att tillämpa en rad regler vid prövningen av målet. Reglerna är utformade för att se till att båda parterna har lika möjligheter att lägga fram alla sina argument och att rättegången blir rättvis. De flesta medlemsstater har emellertid infört förenklade eller påskyndade förfaranden, där dessa regler tillämpas lite smidigare. Det gäller främst i två typer av mål. För det första om svaranden inte invänder mot kravet (till exempel vid betalningsföreläggande), och för det andra om kravet gäller ett mindre värde under en viss tröskel (så kallade småmål).

Reglerna förenklas i alla skeden i förfarandet. Stämningsansökans form kan vara enklare, liksom reglerna för när man behöver anlita advokat eller inte. Tidsfristerna för när parterna kan lämna in sina inlagor kan vara kortare. Ibland är det inte nödvändigt att hålla muntlig förhandling och bevisreglerna kan vara förenklade. Annorlunda regler kan också gälla för förlikning och för vilken part som ska betala rättegångskostnaderna. Slutligen kan möjligheten att överklaga domen vara begränsad.

Alla medlemsstater är angelägna om att det ska gå snabbare att kräva in obestridda fordringar. En del medlemsstater har därför valt att ge domstolen möjlighet att döma i svarandens frånvaro (så kallad tredskodom). De flesta medlemsstaterna har också valt att införa olika former av betalningsförelägganden. Det har visat sig vara ett utmärkt sätt att snabbt och billigt kräva in fordringar som det inte råder tvist om. Det rör sig om ett helt skriftligt förfarande, där svaranden delges ett betalningsföreläggande med uppmaningen att betala eller invända mot fordringen inom en viss tid. Om svaranden förhåller sig passiv, kan betalningsföreläggandet verkställas. Endast om han eller hon invänder förs ärendet över till vanlig rättegång. I motsats till vad som gäller i vanliga fall är det alltså svarandens sak att inleda rättegång.

Det finns också särskilda förfaranden för småmål i vissa medlemsstater. De är också förenklade i förhållande till vanliga rättegångar. Ofta är det lättare att väcka talan, till exempel genom att bara fylla i en blankett. Kraven på bevisning är mindre och ibland finns möjlighet till ett helt skriftligt förfarande. Möjligheterna att överklaga domen är ofta begränsade eller helt avskaffade.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras förenklade och påskyndade förfaranden.

Vill du veta mer om EU-lagstiftningen på det här området? Klicka på ikonen “Gemenskapsrätt”.

Vill du veta mer om internationell lagstiftning om förenklade och påskyndade förfaranden? Klicka på ikonen “Internationell rätt” .


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket