Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Osobitné konania vám môžu pomôcť získať rozsudok jednoduchšie a rýchlejšie

Ak začnete súdne konanie, súd, ktorý rozhoduje vo vašej veci, bude dodržiavať celý súbor pravidiel. Tieto pravidlá sú určené na zabezpečenie, aby každá strana mala rovnaké príležitosti prezentovať súdu v úplnej miere svoje argumenty a aby sudca uplatňoval pri svojich rozhodnutiach zásadu spravodlivého procesu. Väčšina členských štátov však zaviedla zjednodušené a zrýchlené konania, v ktorých sú tieto pravidlá zmiernené najmä v týchto dvoch prípadoch: po prvé, ak odporca nenamieta uplatnený nárok (napr. konanie vo veci „platobného rozkazu“), a po druhé, ak hodnota uplatneného nároku je nižšia ako určitý limit (konanie pre „drobné pohľadávky“).

Zjednodušenie pravidiel sa týka všetkých fáz konania, napr. možno zaviesť pravidlá, ktoré stanovujú formu, ako možno podať žalobu, alebo či musíte, alebo nemusíte využiť služby právnika. Zjednodušené sú aj pravidlá týkajúce sa časového rámca, v ktorom strany môžu predložiť svoje argumenty, pravidlá týkajúce sa povinnosti obligatórneho pojednávania, alebo ako sa majú vykonávať dôkazy. To platí aj pre pravidlá v súvislosti s možným zmierom, otázku, ktorá zo strán má zaplatiť trovy konania po vynesení rozsudku, a či existuje možnosť odvolať sa proti rozsudku.

Všetky členské štáty sa snažia riešiť otázku zrýchleného vyriešenia nárokov, ktoré nie sú namietané druhou stranou. V niektorých členských štátoch hlavným procedurálnym nástrojom riešenia nárokov, ktoré nie sú namietané druhou stranou, sú rozsudky pre zmeškanie. Väčšina členských štátov však zaviedla konanie nazývané „platobný rozkaz“, ktoré sa osvedčilo ako osobitne cenný nástroj na zabezpečenie rýchleho a efektívneho inkasa nesporných pohľadávok. V tomto čisto písomnom konaní sa odporcovi doručí platobný rozkaz s pokynom, aby ho splnil, alebo aby ho namietal do určitého stanoveného času. Ak odporca nekoná ani jedným spôsobom, platobný rozkaz sa stane vykonateľný. Vec sa presunie na bežné konanie, len ak rozkaz napadne. Na rozdiel od štandardných procedurálnych pravidiel bremeno iniciovania sporného konania teda leží na adresátovi platobného rozkazu.

V niektorých členských štátoch existujú osobitné konania pre „drobné pohľadávky“, ktoré umožňujú rôzne zjednodušenia štandardného konania. V mnohých prípadoch je uľahčené podanie žaloby, často prostredníctvom osobitného tlačiva. Pravidlá vykonávania dôkazov sú zmiernené a niekedy existuje možnosť čisto písomného konania. Takisto možnosť odvolať sa proti rozsudku je vylúčená alebo obmedzená.

Kliknite na vlajku každého členského štátu a nájdete informácie o zjednodušených a zrýchlených konaniach v tej krajine.

Viac informácií o právnych predpisoch na úrovni Európskeho spoločenstva získate, ak kliknete na ikonu „Právo spoločenstva“.

Viac informácií o medzinárodných právnych predpisoch o zjednodušených a zrýchlených konaniach získate na ikone „Medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo