Komisja Europejska > EJN > Postępowanie uproszczone i przyspieszone

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie uproszczone i przyspieszone - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Istnieją specjalne procedury, które mogą nam pomóc w szybszym i łatwiejszym uzyskaniu orzeczenia

W razie wszczęcia postępowania sądowego, sąd rozpatrujący naszą sprawę będzie postępował zgodnie z całym szeregiem zasad. Zasady te mają za zadanie zapewnić, by każda ze stron miała takie same szanse przedstawienia argumentów sądowi w całym zakresie oraz by sędzia przy wydawaniu orzeczeń kierował się zasadą uczciwego procesu. Jednakże większość Państw Członkowskich wprowadziła uproszczone i przyspieszone procedury, w których zasady te są złagodzone w dwóch podstawowych przypadkach: po pierwsze, wówczas, gdy pozwany nie kwestionuje roszczenia (np. tzw. procedura dotycząca „wezwania do zapłaty”), a po drugie, w przypadku gdy wartość roszczenia nie przekracza pewnego poziomu (tzw. procedura dotycząca „drobnych roszczeń”).

Uproszczenie zasad dotyczy wszystkich etapów postępowania, np. zasad, które określają formę, w której można wnieść roszczenie lub to, czy musimy wynająć adwokata, czy też nie. Uproszczone są również zasady dotyczące ram czasowych, w których strony mogą przedstawić argumenty, dotyczące konieczności obowiązkowej rozprawy, czy też tego, w jaki sposób należy przeprowadzać dowody. Dzieje się tak również w przypadku zasad dotyczących ewentualnej mediacji, kwestii, która strona musi pokryć koszty postępowania po wydaniu orzeczenia oraz tego, czy istnieje możliwość odwołania od orzeczenia.

Wszystkie Państwa Członkowskie próbują zająć się kwestią przyspieszonego odzyskiwania należności za roszczenia niekwestionowane. W niektórych państwach, wyroki zaoczne są podstawowymi instrumentami proceduralnymi do rozstrzygania kwestii roszczeń niekwestionowanych. Jednakże większość Państw Członkowskich wprowadziła tzw. procedurę dotyczącą „wezwania do zapłaty”, która okazała się być szczególnie cennym instrumentem zapewnienia szybkiego i opłacalnego odbierania należności za roszczenia niebędące przedmiotem sporu. W tej czysto pisemnej procedurze wezwanie do zapłaty doręcza się pozwanemu z pouczeniem, że ma się do niego zastosować lub zakwestionować roszczenie w pewnym przedziale czasowym. Jeżeli pozwany nie zastosuje się do tego pouczenia, wezwanie do zapłaty staje się wykonalne. Przeniesienie do postępowania normalnego następuje tylko wówczas, gdy pozwany wniesie sprzeciw. Zatem, w przeciwieństwie do normalnych zasad proceduralnych, ciężar wszczęcia postępowania prywatno-dowodowego spoczywa na adresacie wezwania do zapłaty.

W niektórych Państwach Członkowskich istnieją również konkretne procedury dotyczące „drobnych roszczeń”, przewidujące liczne uproszczenia w odniesieniu do procedury zwykłej. W wielu przypadkach ułatwia się wniesienie roszczenia, często za pomocą specjalnego formularza. Przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów są złagodzone i czasami istnieje możliwość czysto pisemnej procedury. Również wyklucza się lub ogranicza możliwość odwołania od orzeczenia.

Klikając na flagi poszczególnych Państw Członkowskich uzyskamy dostęp do informacji na temat procedur uproszczonych i przyspieszonych w danym państwie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawodawstwa na szczeblu wspólnotowym, należy kliknąć na ikonę „Prawa wspólnotowego”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa międzynarodowego w zakresie procedur uproszczonych i przyspieszonych, należy kliknąć na ikonę „Prawa międzynarodowego”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania