Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused

Viimati muudetud: 17-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Erimenetlused võivad aidata Teil saada kohtuotsus lihtsamalt ja kiiremini

Kohtumenetluse algatamise korral peab Teie juhtumit käsitlev kohus järgima mitmeid eeskirju. Selliste eeskirjade eesmärk on tagada, et kõigil osapooltel on võrdsed võimalused esitada kohtule täies ulatuses oma seisukohad ja et kohtunik lähtub otsuse tegemisel õiglase kohtumõistmise põhimõttest. Enamikus liikmesriikides on siiski kehtestatud liht- ja kiirmenetlused, mis tähendab, et kahel juhul kohaldatakse neid eeskirju paindlikumalt: esiteks siis, kui kostja ei ole nõuet vaidlustanud (nt niinimetatud „maksekäsu” menetlused), ja teiseks siis, kui nõude väärtus jääb allapoole teatavat künnist (niinimetatud „väikeste nõuete menetlus”).

Eeskirjade lihtsustamine hõlmab menetluse kõiki etappe, näiteks lihtsustatakse eeskirju, millega on sätestatud nõude esitamise vorm või vajadus kasutada advokaati. Samuti lihtsustatakse eeskirju, mis käsitlevad osapooltele argumentide esitamiseks ettenähtud aega, kohustusliku ärakuulamise vajadust ja tõendite kogumise meetodeid. Lihtsustatakse ka võimaliku lepitamise, pärast kohtuotsuse tegemist kohtukulusid kandva osapoole kindlaksmääramise küsimuse ja kohtuotsuse edasikaebamise võimalusega seotud eeskirju.

Kõik liikmesriigid üritavad lahendada vaidlustamata nõuete kiirendatud sissenõudmise probleemi. Mõnes liikmesriigis on kohtuotsus iseeneslikult peamine menetlusdokument vaidlustamata nõuetega tegelemisel. Enamik liikmesriike on siiski kasutusele võtnud niinimetatud maksekäsu menetluse, mis on osutunud äärmiselt kasulikuks abivahendiks selliste nõuete kiirel ja tulusal sissenõudmisel, mida ei ole mingil moel vaidlustatud. Selle läbinisti kirjaliku menetluse puhul antakse kostjale üle maksekäsk koos juhistega käsk täita või see teatava aja jooksul vaidlustada. Kui kostja kummalgi viisil ei reageeri, pööratakse maksekäsk täitmisele. Juhtumi kohta algatatakse tavamenetlus vaid siis, kui kostja esitab vastuväite. Vastupidiselt harilikele protseduurireeglitele lasub võistleva menetluse algatamise koorem seega maksekäsu saajal.

Samuti on mõnedes liikmesriikides erilised väikeste nõuete menetlused, mis toovad tavamenetlusega võrreldes kaasa mitmeid lihtsustusi. Mitmetel juhtudel on hõlbustatud nõude esitamist, seda sageli spetsiaalse blanketi näol. Leevendatud on tõendite kogumisega seotud eeskirju ning mõnikord on võimalik viia terve menetlus läbi üksnes kirjalikult. Välistatud või piiratud on ka otsuse edasikaebamise võimalus.

Klikkides liikmesriigi lipule, saate teavet liht- ja kiirmenetluste kohta antud riigis.

Euroopa Ühenduse tasandi õigusaktide kohta lisateabe saamiseks klikkige ikoonile „Ühenduse õigus”.

Täpsema teabe saamiseks liht- ja kiirmenetlusi käsitleva rahvusvahelise õiguse kohta, klikkige ikoonile „Rahvusvaheline õigus”.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 17-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik