Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Ειδικές διαδικασίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε την έκδοση απόφασης ευκολότερα και ταχύτερα

Αν κινήσετε δίκη, το δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεσή σας θα εφαρμόσει μια ολόκληρη σειρά κανόνων. Οι κανόνες αυτοί έχουν τεθεί για να εξασφαλίζουν ότι κάθε διάδικος διαθέτει ίσες ευκαιρίες να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του στο δικαστήριο με πληρότητα, καθώς και ότι ο δικαστής εφαρμόζει στις αποφάσεις του την αρχή της δίκαιης δίκης. Τα περισσότερα κράτη μέλη, εντούτοις, έχουν θεσπίσει απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες, στις οποίες οι κανόνες αυτοί χαλαρώνουν σε δύο κυρίως περιπτώσεις: πρώτον, όταν ο εναγόμενος δεν αμφισβητεί την αξίωση (π.χ. οι αποκαλούμενες διαδικασίες "Διαταγής πληρωμής"), και δεύτερον, όταν το ύψος της απαίτησης είναι μικρότερο από ένα συγκεκριμένο όριο (οι αποκαλούμενες διαδικασίες "Μικροδιαφορών").

Η απλούστευση των κανόνων αφορά όλες τις φάσεις μιας διαδικασίας, π.χ. τους κανόνες που προσδιορίζουν τη μορφή με την οποία μπορεί να ασκηθεί μια αγωγή, ή το κατά πόσον χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δικηγόρος ή όχι. Απλουστεύονται επίσης οι κανόνες σχετικά με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο οι διάδικοι μπορούν να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους, σχετικά με την αναγκαιότητα υποχρεωτικής ακροαματικής διαδικασίας ή με τον τρόπο διεξαγωγής των αποδείξεων. Το ίδιο ισχύει και για τους κανόνες που αφορούν ενδεχόμενη συνδιαλλαγή, την επιβολή της δικαστικής δαπάνης μετά την έκδοση της απόφασης και τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης.

Όλα τα κράτη μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ταχύτερης επιδίκασης των μη αμφισβητουμένων αξιώσεων. Σε μερικά από αυτά, το κυριότερο διαδικαστικό μέσο για την επιδίκαση των μη αμφισβητουμένων αξιώσεων είναι οι ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις. Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει εντούτοις θεσπίσει την αποκαλούμενη διαδικασία "Διαταγής πληρωμής" η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη για την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής από άποψη κόστους είσπραξης απαιτήσεων που δεν αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Σε αυτή την αποκλειστικά έγγραφη διαδικασία, κοινοποιείται στον καθού διαταγή πληρωμής με την παραγγελία να συμμορφωθεί προς αυτή ή να αμφισβητήσει την απαίτηση μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Αν ο καθού δεν κάνει τίποτα από τα δύο, η διαταγή πληρωμής καθίσταται εκτελεστή. Μόνον αν προβάλει αντιρρήσεις, η υπόθεση διαβιβάζεται στη συνήθη διαδικασία. Έτσι, αντίθετα από τους κανονικούς δικονομικούς κανόνες, το βάρος κίνησης της αντιμωλία διαδικασίας φέρει εκείνος προς τον οποίον απευθύνεται η διαταγή πληρωμής.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχουν επίσης ειδικές διαδικασίες "Μικροδιαφορών" οι οποίες προβλέπουν διάφορες απλουστεύσεις σε σχέση με την κανονική διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις, διευκολύνεται η άσκηση της αγωγής, η οποία συχνά υποβάλλεται σε ειδικό τύπο. Οι κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή των αποδείξεων χαλαρώνουν, ενώ καμιά φορά δίνεται η δυνατότητα να ακολουθηθεί καθαρά έγγραφη διαδικασία. Επίσης, η δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης καταργείται ή περιορίζεται.

Για πληροφορίες σχετικά με τις απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, κάντε κλικ στη σημαία της αντίστοιχης χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές δίκαιο που διέπει τις απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διεθνές δίκαιο".


Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο