Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Særlige procedurer kan hjælpe dig til let og hurtigt at opnå en retsafgørelse

Hvis du indleder en retssag, skal den ret, der træffer afgørelse om sagen, følge en hel række regler. Reglerne skal sikre hver af parterne lige muligheder for i fuldt omfang at fremlægge sin sag for retten og garantere, at dommeren træffer sin afgørelse på grundlag af princippet om en retfærdig rettergang. De fleste medlemsstater har dog indført forenklede og hurtige procedurer med mindre stramme regler, især for to slags sager, nemlig i sager, hvor debitor ikke bestrider kravet (de såkaldte "Procedurer for betalingspålæg"), og i sager, hvor værdien af kravet ligger under en vis grænse (de såkaldte "Procedurer for mindre krav").

Forenklingen gælder alle faser i en procedure, dvs. reglerne for, hvordan du indleder en sag om et krav, eller reglerne for, hvorvidt du skal antage en advokat. Forenklingen gælder også andre regler, såsom parternes frist for fremlæggelse af deres argumenter, behovet for et obligatorisk retsmøde eller bevisoptagelsen. Det samme gælder regler om forlig, hvilken part der skal afholde sagsomkostningerne efter retsafgørelsens afsigelse, og muligheden for at appellere retsafgørelsen.

Samtlige medlemsstater prøver at takle spørgsmålet om hurtig inddrivelse af ubestridte krav. I nogle medlemsstater er en udeblivelsesdom det vigtigste redskab i forbindelse med ubestridte krav. De fleste medlemsstater har dog indført en såkaldt "procedure for betalingspålæg", som har vist sig nyttig for at sikre en hurtig og omkostningseffektiv inddrivelse af krav, der ikke bestrides på nogen måde. I sådanne rent skriftlige procedurer forkyndes afgørelsen for sagsøgte med instruks om at efterkomme pålægget eller bestride kravet inden for en vis frist. Hvis sagsøgte forholder sig passiv, danner betalingspålægget grundlag for en tvangsfuldbyrdelse. Kun hvis sagsøgte gør indsigelse, overgår sagen til almindelig retsbehandling. I modsætning til almindelige processuelle regler påhviler det således betalingspålæggets modtager at indlede en kontradiktorisk retssag.

I nogle medlemsstater findes der også særlige procedurer for "mindre krav", som på forskellig måde forenkler den almindelige procedure. I mange tilfælde indledes sagen om et krav ved brug af en særlig formular. Også reglerne om bevisoptagelse er mindre stramme, og nogle gange er der mulighed for en rent skriftlig procedure. Andre gange er muligheden for at appellere retsafgørelsen udelukket eller begrænset.

Klik på den enkelte medlemsstats flag for at få oplysninger om forenklede og hurtige procedurer i netop det land.

Oplysninger om lovgivning på fællesskabsniveau får du ved at klikke på ikonen "Fællesskabsret".

Oplysninger om international ret om forenklede og hurtige procedurer får du ved at klikke på ikonen "International ret".


TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige