Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 09-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Novi poenostavljeni in pospešeni postopki v Evropski uniji

Če vložite tožbo, bo sodišče, ki odloča o vaši zadevi, upoštevalo celoten niz pravil. Večina držav članic pa je uvedla poenostavljene in pospešene postopke, v katerih so ta pravila manj toga, večinoma v zadevah, kjer je vrednost zahtevka pod določenim pragom (postopki v „sporih majhne vrednosti“) in kjer dolžnik ne nasprotuje zahtevku (postopki za „plačilne naloge“). Ti postopki se seveda močno razlikujejo od ene do druge države članice. Da bi izboljšala in olajšala njihov dostop do pravnega varstva, si je EU zastavila cilj, da določi skupna pravila za poenostavljene in pospešene sodne postopke.

Trenutno se pojavlja čedalje več čezmejnih sporov, v katere je vpletena več kot ena država članica Evropske unije. Obstaja vrsta možnih položajev. Posamezniki so lahko vpleteni v nesrečo med počitnicami na tujem ali kupujejo blago v tujini, za katerega se kasneje izkaže, da ima napako.  Prav tako lahko mali podjetniki naletijo na težave, kadar želijo uveljaviti svoje zahtevke v drugi državi članici, kot na primer lastnik hotela, ki mu ne plačajo računa in želi vložiti svoje pravno utemeljene zahtevke.

Ovire za hitro in poceni sojenje so v takšnih čezmejnih primerih večje. Tako bo na primer pogosto treba najeti dva odvetnika, pojavijo se dodatni stroški za prevajanje in tolmačenje ter različni drugi dejavniki, kot so dodatni potni stroški za stranke v sporu, priče, odvetnike itd. Trenutno so stroški izdaje sodbe proti toženi stranki v drugi državi članici pogosto nesorazmerni, če je zadevni znesek majhen.

Podobno postanejo zamude in izdatki, s katerimi morate računati, kadar ima druga stranka prebivališče v drugi državi članici, glavna ovira pri učinkovitem dostopu do pravnega varstva v zadevah, kjer tožena stranka pravne utemeljenosti zadevnega zahtevka sploh ne izpodbija. Ta položaj privilegira slabe dolžnike v čezmejnih zadevah in lahko odvrne gospodarske subjekte od širjenja njihove dejavnosti zunaj države članice, kjer imajo sedež.

Zakonodaja Skupnosti

Evropska unija se sooča z izzivom, kako zagotoviti, da se v resničnem Evropskem območju pravice posameznikom in podjetjem ne prepreči ali se jih ne odvrne od izvajanja njihovih pravic z nezdružljivostjo ali zahtevnostjo pravnih in sodnih sistemov v državah članicah.

Trenutno je zakonodaja Skupnosti glede poenostavljenih in pospešenih postopkov omejena na člen 5 Direktive 2000/35/ES o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, ki zahteva, da države članice zagotovijo dostopnost postopka izterjave za nesporne terjatve, tako da se lahko izvršilni naslov v skladu s tem pridobi običajno v 90 koledarskih dneh. V skladu z Direktivo države članice niso zavezane sprejeti posebnega postopka ali na poseben način spremeniti svojih obstoječih pravnih postopkov. Treba je torej počakati in videti, če bo prenos člena 5 povzročil pomembne spremembe v postopkih držav članic.

Na vrh straniNa vrh strani

Na zasedanju Evropskega sveta v Tampereju dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska oktobra 1999 je bila izpostavljena potreba po izboljšanju dostopa do pravnega varstva v Evropi. Poudarjeno je bilo, da se v resničnem Evropskem območju pravice posameznikom in podjetjem ne bi smelo preprečevati ali jih odvračati od izvrševanja njihovih pravic z nezdružljivostjo ali zahtevnostjo pravnih in upravnih sistemov v državah članicah.  Evropski svet je pozval institucije Skupnosti, da določijo posebna skupna postopkovna pravila za poenostavljene in pospešene čezmejne sodne postopke o manjših potrošniških in trgovinskih zahtevkih ter nespornih zahtevkih.

Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki ga je sprejel Svet 30. novembra 2000, določa sprejetje s tem povezanih ukrepov na treh stopnjah. Na prvi stopnji je treba uvesti evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov ter poenostavitvi in pospešitvi reševanja čezmejnih sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Glede na sklepe iz Tampereja in program vzajemnega priznavanja je Evropska komisija decembra 2002 sprejela Zeleno knjigo o postopku za evropski plačilni nalog in ukrepih za poenostavitev in pospešitev sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti. Zelena knjiga je postavila vrsto vprašanj za razjasnitev vsebine možnih instrumentov Skupnosti na teh dveh področjih.

Komisija je 19. marca 2004 sprejela predlog Uredbe o določitvi evropskega postopka za plačilni nalog. Novi predlagani enotni evropski postopek, ki se uporablja tako za čezmejne kot za domače sodne postopke, temelji na uporabi uporabniku prijaznih standardnih obrazcev za izjave strank in odločitve sodišča. Prijavitelj mora jasno opredeliti zadevni zahtevek in na kratko določiti osnovne razloge. Če so izpolnjene ustrezne zahteve, pristojno sodišče izda obvestilo o plačilu, ne da bi moralo preveriti upravičenost zahtevka. Če dolžnik v treh tednih od vročitve obvestila ne vloži pisne izjave o zagovoru, se izda izvršljiv plačilni nalog.

Evropska komisija je 15. marca 2005 sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta PDF File (PDF File 196 KB) o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Cilj predloga je poenostaviti, pospešiti in zmanjšati stroške postopkov glede majhnih zahtevkov z uvedbo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, ki bo strankam v sporu na voljo kot alternativa postopkom, ki obstajajo v zakonodajah držav članic in bodo ostali nespremenjeni. Poleg tega bo predlog umaknil začasne ukrepe, ki so še vedno potrebni za omogočanje priznanja in izvršitve sodbe. Sodba v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti bo priznana in izvršena v drugi državi članici brez potrebe po razglasitvi izvršljivosti ter brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Referenčni dokumenti

 • Evropski svet v Tampereju - Sklepi predsedstva dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska
 • Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
 • Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Zelena knjiga o postopku za evropski plačilni nalog in ukrepih za poenostavitev in pospešitev sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti
 • Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi evropskega postopka za plačilni nalog
 • Predlog Uredbe o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti PDF File (PDF File 196 KB) - Priloga PDF File (PDF File 156 KB)

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo