Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 09-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Nové zjednodušené a zrýchlené konania v Európskej únii

Ak podáte návrh na začatie súdneho konania, súd, ktorý rozhoduje o vašom prípade, sa bude riadiť celým súborom pravidiel. Väčšina členských štátov však zaviedla zjednodušené a zrýchlené konania, v ktorých sú tieto pravidlá zmiernené, najmä v prípadoch, v ktorých je hodnota sporu pod určitou hranicou (konania s „nízkou hodnotou sporu“) a v ktorých ide o nespornú pohľadávku (konania o „platobných rozkazoch“). Tieto konania sa však značne líšia od jedného členského štátu k druhému. Aby sa zlepšil a uľahčil prístup k spravodlivosti, EÚ si určila za cieľ stanoviť spoločné pravidlá na zjednodušené a zrýchlené vedenie súdneho sporu.

V súčasnosti je stále viac cezhraničných sporov, do ktorých je zapojený viac ako jeden členský štát Európskej únie. Možných problémov je celý rad. Jednotlivci sa môžu stať účastníkmi nehody počas dovolenky v zahraničí, alebo si môžu kúpiť tovar, v prípade ktorého sa neskôr ukáže, že je chybný. Vlastníci malých podnikov môžu tiež čeliť problémom, keď si chcú uplatniť nárok v inom členskom štáte, napr. ak majiteľovi hotela nebol zaplatený účet a on si chce uplatniť svoj zákonný nárok.

Prekážky vydania rýchleho, a nie finančne náročného súdneho rozhodnutia, sa z cezhraničného hľadiska zväčšujú. Napr. často bude nutné najať dvoch právnikov, vzniknú ďalšie náklady na preklady a tlmočenie a rôzne iné faktory, ako ďalšie cestovné náklady pre sporné strany, svedkov, právnikov, atď. V súčasnosti sú výdavky na vydanie súdneho rozhodnutia proti žalovanému v inom členskom štáte často neprimerané, ak sporné čiastky sú nižšie.

Podobne prieťahy a výdavky, ktoré musíte očakávať, keď má druhá strana sídlo v inom členskom štáte, sa stávajú hlavnou prekážkou účinného prístupu k spravodlivosti v prípadoch, keď žalovaný vôbec nenapáda oprávnenosť daného nároku. Táto situácia zvýhodňuje pochybných dlžníkov v cezhraničných prípadoch a môže odrádzať podnikateľov od rozširovania svojich činností mimo svojho členského štátu.

Právne predpisy Spoločenstva

Európska únia čelí výzve zabezpečiť, aby sa jednotlivcom a podnikom nebránilo uplatňovať svoje práva alebo aby neboli odrádzaní od uplatňovania svojich práv v oblasti spravodlivosti EÚ v dôsledku nezlučiteľnosti alebo zložitosti právnych a súdnych systémov v členských štátoch.

V súčasnosti sa právne predpisy Spoločenstva, pokiaľ ide o zjednodušené a zrýchlené konania, obmedzujú na článok 5 smernice 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorý vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili dostupnosť konaní v oblasti vymáhania nesporných pohľadávok tak, aby exekučný titul mohol byť obvykle vydaný do 90 kalendárnych dní. Podľa smernice sa však od členských štátov nevyžaduje, aby prijali zvláštne postupy, ani aby zvláštnym spôsobom zmenili a doplnili svoje súčasné súdne konania. Preto sa ešte ukáže, či si transpozícia článku 5 vyžiada značné zmeny v procesných systémoch členských štátov.

HoreHore

Zasadnutie Európskej rady v Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v októbri 1999 vyzvalo k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti v Európe. Uviedlo sa, že v oblasti spravodlivosti EÚ by sa jednotlivcom a podnikom nemalo brániť uplatňovať svoje práva, ani by nemali byť odrádzaní od uplatňovania svojich práv v dôsledku nezlučiteľnosti alebo zložitosti právnych a administratívnych systémov v členských štátoch. Európska rada vyzvala inštitúcie Spoločenstva, aby zaviedli osobitné spoločné procesné pravidlá na zjednodušenie a urýchlenie cezhraničných spotrebiteľských a obchodných súdnych sporov s nízkou hodnotou a sporov v prípade nesporných pohľadávok.

Program opatrení na implementáciu zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných záležitostiach, ktorý prijala Rada 30. novembra 2000, stanovuje prijatie opatrení z tohto hľadiska v troch štádiách. V prvom štádiu by mal byť zavedený európsky exekučný titul v prípade nesporných pohľadávok a malo by sa zjednodušiť a urýchliť riešenie cezhraničných sporov s nízkou hodnotou sporu.

HoreHore

V nadväznosti na závery zasadnutia Rady v Tampere a na program vzájomného uznávania, Európska komisia prijala v decembri 2002 Zelenú knihu o konaní v oblasti európskeho platobného rozkazu a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie vedenia sporov s nízkou hodnotou. Zelená kniha položila niekoľko otázok s cieľom preskúmať obsah možných nástrojov Spoločenstva v týchto dvoch oblastiach.

Komisia prijala 19. marca 2004 návrh nariadenia, ktorým sa vytvára konanie o európskom platobnom rozkaze. Navrhované nové jednotné európske konanie, ktoré je k dispozícii v prípade cezhraničných aj vnútroštátnych sporov, je založené na využívaní užívateľsky orientovaných štandardných formulárov na uvedenie stanovísk strán a rozhodnutí súdov. Žiadateľ musí jasne uviesť príslušný nárok a stručne uviesť dôvody, ktoré tento nárok podporujú. Ak sú splnené príslušné podmienky, príslušný súd vydá platobné oznámenie bez toho, aby musel preskúmať skutkovú podstatu nároku. Ak dlžník nepodá odpor do troch týždňov po tom, čo mu bolo úradne doručené oznámenie, bude mu doručený právoplatný a vykonateľný platobný rozkaz.

Európska komisia prijala 15. marca 2005 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady PDF File (PDF File 216 KB), ktorým sa zavádza európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Cieľom návrhu je zjednodušiť a urýchliť súdne spory s nízkou hodnotou a znížiť náklady na ne zavedením európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré má byť sporným stranám k dispozícii ako alternatíva ku konaniam existujúcim podľa zákonov členských štátov, ktoré zostanú neovplyvnené. Návrhom sa okrem toho odstránia prechodné opatrenia, ktoré sa stále vyžadujú na uznanie a vykonateľnosť rozsudku. Rozsudok vydaný v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu bude uznaný a vykonateľný v inom členskom štáte bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti zamietnutia jeho uznania.

HoreHore

Referenčné dokumenty

 • Zasadnutie Európskej rady v Tampere - Závery predsedníctva dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
 • Program opatrení na implementáciu zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných záležitostiach
 • Zelená kniha o konaní o európskom platobnom rozkaze a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie sporov s nízkou hodnotu
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára konanie o európskom platobnom rozkaze
 • Návrh nariadenia PDF File (PDF File 216 KB), ktorým sa zavádza európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Príloha PDF File (PDF File 154 KB)

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo