comisia europeană > RJE > Proceduri simplificate şi de urgenţă > Drept comunitar

Ultima actualizare: 12-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Proceduri simplificate şi de urgenţă - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Noi proceduri simplificate şi accelerate în Uniunea Europeană

Dacă iniţiaţi o acţiune în justiţie, instanţa care dă o hotărâre în cauza dumneavoastră va respecta un întreg set de reguli. Majoritatea statelor membre au introdus totuşi proceduri simplificate şi accelerate în care aceste reguli sunt mai puţin stricte, mai ales în cazul în care valoarea creanţei se situează sub un anumit prag (procedurile privind „litigiile minore”) şi în cazul în care creanţa nu este contestată de către debitor (procedurile privind „ordinul de plată”). Aceste proceduri variază totuşi în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Pentru a îmbunătăţi şi a facilita accesul acestora la justiţie, UE şi-a propus să stabilească reguli comune pentru proceduri judiciare simplificate şi accelerate.

În prezent există din ce în ce mai multe litigii transfrontaliere care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene. Există o gamă largă de probleme posibile. Unele personale pot fi implicate într-un accident în timpul unei vacanţe petrecute în străinătate sau pot achiziţiona mărfuri din străinătate, care mai târziu se pot dovedi defectuoase. De asemenea, proprietarii de mici întreprinderi pot întâmpina dificultăţi când doresc să-şi recupereze creanţele dintr-un alt stat membru, cum ar fi un proprietar de hotel căruia nu i s-a plătit factura şi care doreşte să-şi obţină drepturile legitime.

Obstacolele în calea obţinerii unei hotărâri rapide şi cu puţine costuri sunt şi mai mari într-un astfel de context transfrontalier. De exemplu, este adesea necesar să angajaţi doi avocaţi, există costuri suplimentare de traducere şi interpretariat, precum şi diferiţi alţi factori cum ar fi costurile suplimentare de călătorie pentru părţile în litigiu, martori, avocaţi etc. În prezent, cheltuielile necesare pentru obţinerea unei hotărâri împotriva unui pârât domiciliat într-un alt stat membru sunt adesea disproporţionate dacă suma de bani implicată este minoră.

De asemenea, întârzierile şi cheltuielile la care trebuie să vă aşteptaţi dacă cealaltă parte este domiciliată într-un alt stat membru devin un obstacol major pentru accesul la justiţie în cauze în care justificarea creanţei în discuţie nu este deloc contestată de pârât. Această situaţie favorizează debitorii rău-platnici în situaţii transfrontaliere şi poate descuraja operatorii economici în extinderea activităţii lor în afara statului membru de origine.

SusSus

Legislaţie comunitară

Uniunea Europeană este pusă în faţa provocării de a garanta faptul că, într-un adevărat spaţiu european de justiţie, persoanele fizice şi întreprinderile nu sunt împiedicate sau descurajate în exercitarea drepturilor lor de către incompatibilitatea sau complexitatea sistemelor legale şi judiciare din statele membre.

În prezent, legislaţia comunitară privind procedurile simplificate şi accelerate se limitează la articolul 5 din Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale, care cere ca statele membre să asigure disponibilitatea procedurilor de recuperare în cazul creanţelor necontestate, astfel încât să se poată obţine un titlu executoriu, în mod normal, în termen de 90 de zile calendaristice. Această directivă nu prevede totuşi ca statele membre să adopte o procedură specifică sau să-şi modifice procedurile judiciare existente într-un anumit mod. De aceea, rămâne de văzut dacă transpunerea articolului 5 va determina schimbări semnificative în sistemele procedurale ale statelor membre.

Consiliul European de la Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska din octombrie 1999 a cerut îmbunătăţirea accesului la justiţie în Europa. S-a afirmat că, într-un adevărat spaţiu european de justiţie, persoanele fizice şi întreprinderile nu trebuie împiedicate sau descurajate în exercitarea drepturilor lor de către incompatibilitatea sau complexitatea sistemelor judiciare şi administrative din statele membre. Consiliul European a invitat instituţiile Comunităţii să stabilească reguli procedurale comune speciale pentru proceduri judiciare transfrontaliere simplificate şi accelerate pentru litigiile minore comerciale şi ale consumatorilor şi pentru creanţele necontestate.

SusSus

Programul de măsuri pentru implementarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială, adoptat de către Consiliu la data de 30 noiembrie 2000, prevede adoptarea de măsuri în această privinţă în trei etape. În prima etapă, trebuie introdusă o ordonanţă europeană de executare în ceea ce priveşte creanţele necontestate, iar soluţionarea litigiilor transfrontaliere minore trebuie simplificată şi accelerată.

Conform concluziilor Consiliului European de la Tampere şi programului de recunoaştere reciprocă, Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2002 Cartea verde privind procedura europeană pentru ordinul de plată şi măsurile de simplificare şi accelerare a procedurilor judiciare în cazul litigiilor minore. Cartea verde a pus mai multe probleme pentru explorarea conţinutului potenţialelor instrumente ale Comunităţii în aceste două domenii.

La data de 19 martie 2004, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind crearea unei proceduri europene privind ordinul de plată. Noua procedură europeană uniformă sugerată, disponibilă atât pentru litigii interne, cât şi pentru litigii transfrontaliere, se bazează pe folosirea de formulare standardizate uşor de utilizat pentru declaraţiile părţilor şi hotărârile instanţei. Reclamantului i se cere să identifice clar creanţa în cauză şi să prezinte pe scurt motivele care stau la baza ei. Dacă condiţiile relevante sunt îndeplinite, instanţa competentă eliberează o notificare de plată fără a mai trebui să analizeze temeiul acţiunii. Dacă debitorul nu înaintează o declaraţie de apărare în termen de trei săptămâni după primirea notificării, se eliberează o ordonanţă de plată executorie.

La data de 15 martie 2005, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European English PDF File (PDF File 175 KB) şi al Consiliului pentru stabilirea unei proceduri europene pentru litigiile minore. Scopul propunerii este de a simplifica, accelera şi reduce costurile procedurilor judiciare pentru litigii minore, prin stabilirea unei proceduri europene pentru litigii minore, pusă la dispoziţia părţilor în litigiu ca alternativă la procedurile prevăzute de legile statelor membre, care vor rămâne neschimbate. Mai mult, propunerea va elimina măsurile intermediare care sunt încă necesare pentru recunoaşterea şi executarea unei hotărâri. O hotărâre pronunţată în cadrul procedurii europene pentru litigiile minore va fi recunoscută şi va avea caracter executoriu într-un alt stat membru fără a mai fi necesară o declaraţie de executare şi fără posibilitatea de a se opune recunoaşterii sale.

SusSus

Documente de referinţă

 • Consiliul European de la Tampere - Concluziile Preşedinţiei dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska 
 • Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale
 • Program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială
 • Cartea verde privind stabilirea unei proceduri europene pentru ordinul de plată şi măsurile de simplificare şi accelerare a procedurilor judiciare pentru litigiile minore
 • Propunere de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului pentru crearea unei proceduri europene privind ordinul de plată
 • Propunere de regulament English PDF File (PDF File 175 KB) pentru stabilirea unei proceduri europene pentru litigiile minore

« Proceduri simplificate şi de urgenţă - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 12-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit