Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 12-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Euroopan unionille uudet yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt

Kun oikeudenkäynti pannaan vireille, asiassa toimivaltaisen tuomioistuimen on noudatettava useita eri sääntöjä. Monissa jäsenvaltioissa on kuitenkin otettu käyttöön yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt, jotka helpottavat kyseisten sääntöjen noudattamista. Menettelyjä noudatetaan useimmiten asioissa, joissa vaateen arvo alittaa tietyn rajan (vähäisiä vaateita koskevat menettelyt) ja joissa velallinen ei kiistä vaadetta (maksusuoritusmääräykseen sovellettavat menettelyt). Nämä menettelyt ovat kuitenkin eri jäsenvaltioissa hyvin erilaisia. Parantaakseen ja helpottaakseen oikeussuojan saatavuutta EU on asettanut tavoitteekseen vahvistaa yksinkertaistetun ja nopeutetun oikeuskäsittelyn mahdollistavat yhteiset säännöt.

Sellaisten rajatylittävien kiistojen määrä, joiden osapuolet ovat useammasta kuin yhdestä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, on lisääntymässä. Mahdollisia ongelmatilanteita on monenlaisia. Yksityishenkilöt voivat joutua onnettomuuteen lomaillessaan ulkomailla tai he saattavat ostaa ulkomailta tavaroita, jotka osoittautuvat viallisiksi. Pienyritysten omistajat saattavat joutua vaikeuksiin, kun he haluavat saada läpi vaateitaan toisessa jäsenvaltiossa. Tällainen yrittäjä saattaa olla esimerkiksi hotellin omistaja, jonka asiakas ei ole maksanut laskuaan ja joka haluaa saada perustellun vaatimuksensa vahvistetuksi.

Oikeuden päätöksen saaminen nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin vaikeutuu valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Usein saattaa esimerkiksi olla tarpeen palkata kaksi asianajajaa, asianosaisille koituu ylimääräisiä käännös- ja tulkkauskuluja sekä muita sekalaisia kustannuksia kuten asianosaisten, todistajien, asianajajien ja muiden henkilöiden ylimääräisiä matkakuluja. Nykyisin päätöksen saaminen asiassa, jossa vastaaja on toisesta jäsenvaltiosta, aiheuttaa usein kohtuuttomat kustannukset, jos kiistan kohteena oleva rahamäärä on pieni.

Myös odotettavissa olevat viivästykset ja kustannukset silloin, kun kiistan toinen osapuoli asuu toisessa jäsenvaltiossa, muodostavat suuren esteen oikeussuojan tehokkaalle saatavuudelle, vaikka vastaaja ei lainkaan kiistä kyseisen vaateen perusteluja. Tämä tilanne hyödyttää huonoina maksajina tunnettuja velallisia rajatylittävissä tapauksissa ja saattaa tehdä talouden toimijoista haluttomia harjoittamaan toimintaa oman maansa rajojen ulkopuolella.

Yhteisön lainsäädäntö

Euroopan unionin tehtävänä on varmistaa, että todellisella Euroopan oikeusalueella jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien eroavuudet tai niiden monimutkaisuus eivät estä yksityishenkilöitä ja yrityksiä käyttämästä oikeuksiaan eikä oikeuksien käyttäminen vaikuta hankalalta.

Nykyisin yksinkertaistettuja ja nopeutettuja menettelyjä koskeva yhteisön lainsäädäntö rajoittuu kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2000/35/EY 5 artiklaan, jossa jäsenvaltioita kehotetaan varmistamaan perintätoimenpiteiden toteutuminen niin, että velkoja voi saada täytäntöönpanoasiakirjan tavallisesti 90 kalenteripäivän kuluessa, jos asiaa ei ole riitautettu. Direktiivissä jäsenvaltioiden ei kuitenkaan edellytetä ottavan käyttöön erityistä menettelyä tai muuttavan millään erityisellä tavalla nykyisiä oikeudenkäyntimenettelyjään. Näin ollen jää nähtäväksi, aiheuttaako 5 artiklan saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä merkittäviä muutoksia jäsenvaltioiden oikeudenkäyntimenettelyihin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lokakuussa 1999 Tampereella pidetty Eurooppa-neuvoston kokous kehotti parantamaan oikeussuojan saatavuutta Euroopassa. Eurooppa-neuvosto totesi, että todellisella Euroopan oikeusalueella jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien eroavuudet tai monimutkaisuus eivät saisi estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä käyttämästä oikeuksiaan, eikä oikeuksien käyttäminen saisi vaikuttaa hankalalta. Eurooppa-neuvosto kehotti yhteisön toimielimiä vahvistamaan yhteiset menettelysäännöt yksinkertaistettuja ja nopeutettuja rajatylittäviä oikeudenkäyntejä varten, jotka koskevat vähäisiä kuluttajien esittämiä ja kaupallisia vaateita sekä riidattomia vaateita.

Neuvoston 30. marraskuuta 2000 hyväksymässä tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamista siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevassa toimenpideohjelmassa edellytetään, että tähän liittyvät toimenpiteet otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on otettava käyttöön riidattomia vaateita koskeva eurooppalainen täytäntöönpanomääräys sekä yksinkertaistettava ja nopeutettava vähäisiä vaateita koskevien rajatylittävien asioiden oikeuskäsittelyä.

Tampereen päätelmien ja vastavuoroista tunnustamista koskevan ohjelman hyväksymisen jälkeen Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2002 vihreän kirjan eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Vihreässä kirjassa esitettiin useita kysymyksiä, joiden tarkoituksena on tutkia näistä asioista mahdollisesti annettavien yhteisön säädösten sisältöä.

Komissio antoi 19. maaliskuuta 2004 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotosta. Sekä rajat ylittäviin että yhden valtion sisäisiin oikeudenkäynteihin sovellettava uusi yhdenmukainen eurooppalainen menettely perustuu käyttäjäystävällisiin vakiolomakkeisiin osapuolten vaateiden ja vastineiden esittämistä ja tuomioistuimen päätöksestä ilmoittamista varten. Kantajan edellytetään esittävän vaateensa selkeästi ja perustelevan sen lyhyesti. Jos muodolliset vaatimukset täyttyvät, toimivaltainen tuomioistuin antaa maksukehotuksen vaateen asiasisältöä arvioimatta. Jos velallinen ei ole esittänyt vastinettaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun eurooppalainen maksukehotus on annettu hänelle tiedoksi, annetaan täytäntöönpanokelpoinen maksusuoritusmääräys.

Sivun alkuunSivun alkuun

Komissio antoi 15. maaliskuuta 2005 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi PDF File (PDF File 172 KB) vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn käyttöönotosta. Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä ja alentaa niiden oikeudenkäyntikuluja ottamalla käyttöön eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely, johon asianosaiset voivat vaihtoehtoisesti turvautua jäsenvaltioiden muuttumattomina pysyvien kansallisen lainsäädännön menettelyjen ohella. Lisäksi ehdotuksella poistetaan välivaiheen toimenpiteet, joita vielä edellytetään päätösten ja tuomioiden tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta oikeuden päätöksen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja antamatta mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Viiteasiakirjat

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta