Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Νέες απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν κινήσετε δίκη, το δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεσή σας θα εφαρμόσει μια ολόκληρη σειρά κανόνων. Τα περισσότερα κράτη μέλη, εντούτοις, έχουν θεσπίσει απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες, στις οποίες οι κανόνες αυτοί χαλαρώνουν, κυρίως σε περιπτώσεις όπου το ύψος της απαίτησης είναι μικρότερο από ένα συγκεκριμένο όριο (διαδικασίες “Μικροδιαφορών”), και όταν ο εναγόμενος δεν αμφισβητεί την αξίωση (διαδικασίες “Διαταγής πληρωμής”). Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Για να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ΕΕ έθεσε το στόχο της θέσπισης κοινών κανόνων για απλουστευμένη και ταχεία επίλυση των διαφορών.

Σήμερα, ανακύπτουν όλο και περισσότερες διασυνοριακές διαφορές οι οποίες αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να εγείρουν ευρύ φάσμα ζητημάτων: ένα άτομο ενδέχεται να εμπλακεί σε ατύχημα κατά τη διάρκεια διακοπών στο εξωτερικό, ή να αγοράσει στο εξωτερικό αγαθά που να αποδειχθούν μετέπειτα ελαττωματικά. Επίσης, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όταν προσπαθήσουν να επιδιώξουν την ικανοποίηση των αξιώσεών τους σε άλλο κράτος μέλος, π.χ. ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ο οποίος προσπαθεί να ικανοποιήσει την έννομη απαίτησή του από απλήρωτο λογαριασμό.

Τα εμπόδια που παρακωλύουν τη σύντομη και ανέξοδη έκδοση δικαστικής απόφασης εντείνονται σε αυτό το διασυνοριακό πλαίσιο. Συχνά, για παράδειγμα, θα απαιτείται να χρησιμοποιηθούν δύο δικηγόροι, υπάρχουν πρόσθετα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας και διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως επιπλέον μεταφορικά έξοδα των διαδίκων, των μαρτύρων, των δικηγόρων κλπ. Σήμερα, το κόστος της επίτευξης δικαστικής απόφασης εις βάρος εναγομένου σε άλλο κράτος μέλος είναι συχνά δυσανάλογο, αν το χρηματικό ποσό που αφορά είναι μικρό.

Επίσης, οι καθυστερήσεις και τα έξοδα που πρέπει να αναμένει κανείς όταν ο αντίδικος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος μετατρέπονται σε σημαντικό εμπόδιο της ουσιαστικής πρόσβασης στη δικαιοσύνης στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν αμφισβητεί καν το βάσιμο της επίδικης αξίωσης. Η κατάσταση αυτή ευνοεί τους κακοπληρωτές σε διασυνοριακές περιπτώσεις και ενδέχεται να αποθαρρύνει τους οικονομικούς παράγοντες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός του κράτους μέλους προέλευσής τους.

Κοινοτική Νομοθεσία

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την πρόκληση να εξασφαλίσει ότι σε έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης τα άτομα και οι επιχειρήσεις δεν εμποδίζονται ούτε αποθαρρύνονται να ασκούν τα δικαιώματά τους λόγω της ασυμβατότητας ή της πολυπλοκότητας των νομικών και δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών.

Σήμερα, η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες περιορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2000/35/EΚ για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενδίκων διαδικασιών για τις μη αμφισβητούμενες οφειλές, ούτως ώστε να μπορεί να εκδίδεται σχετικός εκτελεστός τίτλος κανονικά εντός 90 ημερολογιακών ημερών. Εντούτοις, η οδηγία δεν επιτάσσει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική διαδικασία ή να τροποποιήσουν τις ισχύουσες νομικές διαδικασίες τους κατά συγκεκριμένο τρόπο. Μένει συνεπώς να διαπιστωθεί κατά πόσον η μεταφορά του άρθρου 5 στις εθνικές νομοθεσίες θα επιφέρει σημαντικές μεταβολές στα δικονομικά συστήματα των κρατών μελών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Τάμπερε PDF File (PDF File 616 KB) τον Οκτώβριο 1999 ζήτησε τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Διακήρυξε ότι, σε έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης τα άτομα και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εμποδίζονται ούτε να αποθαρρύνονται να ασκούν τα δικαιώματά τους λόγω της ασυμβατότητας ή της πολυπλοκότητας των νομικών και δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν ειδικούς κοινούς δικονομικούς κανόνες για απλουστευμένη και ταχύτερη επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν μικρές καταναλωτικές και εμπορικές οφειλές και μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.

Tο πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2000, προβλέπει τη λήψη σχετικών μέτρων σε τρία στάδια. Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου, θα θεσπιστεί Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα απλουστευθεί και θα επιταχυνθεί η εκδίκαση των διασυνοριακών μικροδιαφορών.

Κατόπιν των συμπερασμάτων του Τάμπερε και του προγράμματος αμοιβαίας αναγνώρισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Δεκέμβριο 2002 Πράσινο Βιβλίο για μια διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής και για τη λήψη μέτρων απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης των μικροδιαφορών. Το Πράσινο Βιβλίο θέτει διάφορα ερωτήματα ούτως ώστε να διερευνηθεί το περιεχόμενο ενδεχόμενων κοινοτικών νομικών μέσων σε αυτούς τους δύο τομείς.

Στις 19 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η νέα ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία που προσφέρεται και για τις διασυνοριακές υποθέσεις και για τις καθαρά εσωτερικές δίκες, βασίζεται στη χρήση φιλικών στους χρήστες τυποποιημένων εντύπων για τις αιτήσεις και για τις επί των αιτήσεων αποφάσεις. Ο αιτών απαιτείται να αιτιολογεί επαρκώς την εν λόγω αξίωση και να αναφέρει συνοπτικά τους λόγους στους οποίους στηρίζεται. Αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το αρμόδιο δικαστήριο εκδίδει κοινοποίηση πληρωμής χωρίς να εξετάζει την ουσία της επίδικης αξίωσης. Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει δικόγραφο αντίκρουσης εντός τριών εβδομάδων μετά την επίδοση και κοινοποίηση της πράξης σε αυτόν, εκδίδεται εκτελεστή διαταγή πληρωμής.

Στις 15 Μαρτίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στόχος της πρότασης ήταν η απλοποίηση, επιτάχυνση και μείωση του κόστους της διαδικασίας μικροδιαφορών με τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών PDF File (PDF File 269 KB) η οποία θα αποτελεί εναλλακτική λύση για τους αντιδίκους στις ισχύουσες διαδικασίες βάσει των νομοθεσιών των κρατών μελών που δεν θίγονται. Επίσης, η πρόταση θα άρει τα ενδιάμεσα μέτρα τα οποία εξακολουθούν να απαιτούνται για την αναγνώριση και την εκτέλεση μιας απόφασης. Μία απόφαση βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών θα αναγνωρίζεται και θα είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα αμφισβήτησης της αναγνώρισής της.

Έγγραφα αναφοράς

« Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο