Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Švédsko

Posledná úprava: 06-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená doručenie dokumentov? Prečo existujú zvláštne predpisy pre doručenie písomných dokumentov? 1.
2. Aké dokumenty sa podľa zákona musia doručiť? 2.
3. Kto nesie zodpovednosť za doručenie dokumentu? 3.
4. Aký je najbežnejší spôsob doručenia dokumentov? 4.
5. Aké sú alternatívne spôsoby doručenia dokumentov? 5.
6. Existuje nejaký písomný dokument, ktorý dokazuje, že iný písomný dokument bol prevzatý/odovzdaný? 6.
7. Čo sa stane ak ten, komu má byť dokument doručený, dokument nedostane, alebo ak Sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom? Môže byť doručenie iným spôsobom platné, alebo sa musí doručenie uskutočniť znova? 7.
8. Stojí ma to niečo, ak mi je doručený nejaký písomný dokument? Ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo v praxi znamená doručenie dokumentov? Prečo existujú zvláštne predpisy pre doručenie písomných dokumentov?

Doručenie dokumentu v praxi znamená, že sa dokument zašle alebo odovzdá tomu, komu je určený a že existuje dôkaz o tom, že daná osoba dokument prevzala, alebo že boli dodržané predpisy zákona o doručení. Dôvodom existencie predpisov o doručení je okrem iného zabezpečenie toho, aby si súdy mohli byť isté, že sa dokument adresátovi dostal do rúk.

2. Aké dokumenty sa podľa zákona musia doručiť?

Doručenie dokumentu sa používa vtedy, ak je zvlášť stanovené predpismi, alebo ak z dôvodu ustanovenia o oznámení vyplýva, že sa doručenie dokumentu má uskutočniť, ale ináč sa používa, len ak je nevyhnutné vzhľadom na okolnosti. Príkladom toho, keď určitý zákonný predpis stanovuje povinnosť vykonať doručenie je situácia, keď sa žiadosť o predvolanie na súd v rámci súdneho sporu musí doručiť odporcovi.

3. Kto nesie zodpovednosť za doručenie dokumentu?

Úplne najbežnejšie je, že doručenie zariadi úrad/súd. Ale stáva sa aj to, že úrad povolí spornej strane, ktorá o to požiada, aby doručenie dokumentu zariadila sama (doručenie spornou stranou). Predpokladom však je, aby sa tak stalo bez akýchkoľvek ťažkostí.

4. Aký je najbežnejší spôsob doručenia dokumentov?

Najbežnejším spôsobom doručenia je zaslanie dokumentu adresátovi poštou. K listu je priložená potvrdenka o doručení, ktorú adresát po vyzvaní podpíše a pošle naspäť.

HoreHore

5. Aké sú alternatívne spôsoby doručenia dokumentov?

Existuje viacero ďalších spôsobov, ako dokument doručiť. Existujú bližšie predpisy o tom, kedy je možné použiť rôzne spôsoby doručenia a kedy sa dokument považuje za doručený adresátovi. Toto je zoznam najbežnejších alternatívnych spôsobov doručenia dokumentu.

Zjednodušené doručenie. Dokument sa zašle poštou na poslednú známu adresu adresáta a najmenej o deň neskôr sa zašle správa o zaslaní dokumentu. Takže sa nevyžaduje dôkaz ani potvrdenka o prevzatí. Zjednodušené doručenie je možné použiť len ak adresát podal oznámenie o tom, že súhlasí s použitím zjednodušeného doručenia v rámci súdneho konania alebo konania vo veci. V praxi to znamená, že sa vám môže v rámci súdneho konania dokument doručiť len raz s potvrdením o doručení a následne vám bude súd posielať dokumenty poštou.

Telefonické doručenie. Obsah dokumentu sa adresátovi prečíta po telefóne. Následne sa mu dokument pošle poštou.

Doručenie predvolávateľom. Osobné doručenie predvolávateľom alebo inými úradnými osobami, napríklad políciou alebo exekútormi.

Náhradné doručenie. Dokument sa neodovzdá priamo adresátovi, ale inej osobe, napríklad dospelému členovi domácnosti adresáta alebo jeho prenajímateľovi, respektíve jeho zamestnávateľovi.

Vyvesenie na dvere bytu. Ak existujú dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že sa osoba vyhýba doručeniu a že nie je žiadna iná osoba, ktorá by mohla dokument prevziať (náhradné doručenie), môže sa v istých prípadoch dokument doručiť priamo do bytu adresáta alebo jednoducho pripevniť na dvere jeho bytu.

HoreHore

Špeciálne doručenie pre akciové spoločnosti. Za istých predpokladov sa môžu dokumenty doručiť akciovej spoločnosti tak, že sa pošlú na registrovanú adresu firmy.

Oznamované doručenie. Posledným východiskom je doručenie oznámením. Vykoná sa to tak, že dokument zostáva sprístupnený na úrade/súde a zároveň sa správa o ňom a jeho základný obsah uverejnia v dennej tlači alebo v miestnych novinách. Zároveň sa dokument pošle bežnou poštou na posledne známu adresu hľadanej osoby.

6. Existuje nejaký písomný dokument, ktorý dokazuje, že iný písomný dokument bol prevzatý/odovzdaný?

Áno, v bežnej praxi sa vystaví potvrdenka, ktorú adresát pri prevzatí dokumentu podpíše, alebo úrad/súd vystaví dokument ako dôkaz o vykonaní telefonického doručenia, náhradného doručenia alebo vyvesenia dokumentu na dvere bytu.

7. Čo sa stane ak ten, komu má byť dokument doručený, dokument nedostane, alebo ak Sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom? Môže byť doručenie iným spôsobom platné, alebo sa musí doručenie uskutočniť znova?

Na švédskych súdoch platí nezávislé preskúmanie a vyhodnotenie dôkazov. Ak sa vyšetrovaním zistí, že osoba bola s dokumentom oboznámená, potom otázka, či bolo doručenie vykonané predpísaným spôsobom nemá význam. Takže nedodržanie formy samo osebe neznamená, že sa doručenie musí zopakovať, rozhodujúce je, či sa daný dokument adresátovi dostane do rúk.

Ak však osoba, ktorej má byť dokument doručený, daný dokument nedostane do rúk a ak boli pritom porušené predpisy o doručení, môže sa rozsudok prípadne zrušiť prostredníctvom tzv. opravného prostriedku, napríklad žiadosťou o obnovu súdneho konania alebo odvolaním sa proti mylnému rozsudku.

8. Stojí ma to niečo, ak mi je doručený nejaký písomný dokument? Ak áno, koľko?

Ak úrad/súd zariadi doručenie dokumentu, náklady na doručenie hradí štát. Napríklad žalobca nemusí nahradiť náklady súdu na doručenie žiadosti o predvolanie na súd obžalovanému.

Ak chcete sami niekomu doručiť dokument a ak sa obrátite na úrad polície so žiadosťou o doručenie predvolávateľom, zaplatíte poplatok za žiadosť vo výške zhruba 250 švédskych korún.

Bližšie informácie

 • Informácie o medzinárodnom doručení svenska (Justitiedepartementet - Ministerstvo spravodlivosti)

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo