Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Szwecja

Ostatnia aktualizacja: 06-09-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Szwecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza doręczenie? Dlaczego istnieją przepisy szczegółowo regulujące kwestie doręczenia pisemnych dokumentów? 1.
2. Jakie dokumenty podlegają doręczeniu na mocy prawa? 2.
3. Kto ponosi odpowiedzialność za skuteczne doręczenie dokumentów? 3.
4. Jaki jest najczęstszy sposób doręczenia? 4.
5. Alternatywne sposoby doręczenia. 5.
6. Czy istnieje jakiś pisemny dokument, który stanowi dowód przyjęcia / przekazania dokumentu? 6.
7. Co się dzieje w sytuacji, kiedy adresat doręczenia nie otrzymał dokumentu, lub jeśli doręczenie odbyło się w sposób sprzeczny z prawem? Czy takie doręczenie jest prawomocne, czy też należy je powtórzyć? 7.
8. Czy doręczenie dokumentu kosztuje? Jeśli tak, to ile? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza doręczenie? Dlaczego istnieją przepisy szczegółowo regulujące kwestie doręczenia pisemnych dokumentów?

Doręczenie oznacza w praktyce, że dokument został przesłany lub oddany osobie, która była adresatem dokumentu i że istnieje dowód, iż osoba ta dokument odebrała, lub że spełnione zostały przepisy prawa o doręczeniach. Kwestia doręczeń jest szczegółowo regulowana odpowiednimi przepisami, ponieważ sąd chce mieć pewność, iż pismo dotarło do adresata.

2. Jakie dokumenty podlegają doręczeniu na mocy prawa?

Doręczenie jest stosowane w określonych prawem przypadkach, lub kiedy z uwagi na cel postanowienia o powiadomieniu wynika, że należy zastosować doręczenie, ale stosowane jest jedynie wtedy, kiedy jest to niezbędne z uwagi na okoliczności. Przykładem doręczenia wynikającego z nakazu przepisów prawa jest doręczenie pozwanemu pozwu w sprawie o charakterze sporu.

3. Kto ponosi odpowiedzialność za skuteczne doręczenie dokumentów?

Najczęściej za doręczenie odpowiedzialność ponosi dany urząd lub sąd. Zdarza się jednak, że urząd wyraża zgodę, aby strona żądająca doręczenia mogła je również wykonać (tzw. doręczenie przez stronę). W takiej jednak sytuacji doręczenie to nie może być powodować niedogodności.

4. Jaki jest najczęstszy sposób doręczenia?

Najczęstszym sposobem doręczenia dokumentu jest przesłanie go pocztą do adresata. Wraz z dokumentem do doręczenia przesyłany jest dowód doręczenia, który adresat zobowiązany jest podpisać i odesłać.

Do góryDo góry

5. Alternatywne sposoby doręczenia.

Istnieje wiele innych sposobów doręczeń. Ich zastosowanie jest szczegółowo regulowane, ponadto szczegółowo opisane są okoliczności uznawane za skuteczne doręczenie dokumentu. Poniżej wymienione są najczęstsze alternatywne sposoby doręczeń.

Doręczenie uproszczone. Dokument przesyłany jest pocztą na ostatnio znany adres adresata i co najmniej jeden dzień później przesyłana jest informacja o przesłaniu dokumentu. Tym samym nie jest wymagany żaden dowód czy potwierdzenie odbioru. Uproszczony tryb doręczenia może zostać zastosowany wyłącznie wtedy, jeśli adresatowi doręczono wcześniej informację, że w danej sprawie może być stosowany uproszczony tryb doręczeń. W praktyce oznacza to, że doręczenie za potwierdzeniem odbioru może zostać zastosowane tylko za pierwszym razem w danej sprawie, i że następnie sąd będzie przesyłał dokumenty zwykłą drogą pocztową.

Doręczenie telefoniczne. Treść dokumentu odczytywana jest przez telefon osobie, której ma być doręczony dokument. Następnie sam dokument przesyłany jest adresatowi pocztą.

Doręczenie przez doręczyciela urzędowego. Osobiste doręczenie przez uprawnionych urzędników, np. funkcjonariuszy policji lub komorników.

Doręczenie zastępcze. Dokument przekazywany jest osobie innej niż sam adresat, np. innej dorosłej osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, lub osobie wynajmującej mu lokal, lub jego pracodawcy.

Doręczenie przez przybicie. Jeśli istnieje powód do domniemania, że adresat unika doręczenia i nie można doręczyć dokumentu innej osobie (czyli dokonać doręczenia zastępczego), w określonych przypadkach można zostawić dokument do doręczenia w mieszkaniu adresata lub można je przybić do jego drzwi.

Do góryDo góry

Doręczenie w trybie szczególnym do spółki prawa handlowego. W określonych okolicznościach doręczenie dokumentu spółce prawa handlowego może zostać zrealizowane poprzez wysłanie dokumentu na adres siedziby spółki.

Doręczenie przez obwieszczenie. W ostateczności doręczenie może odbyć się w trybie obwieszczenia. W tym trybie dokument do doręczenia jest udostępniany przez dany urząd / sąd, i jednocześnie informacja na ten temat, a także zasadnicza treść dokumentu, publikowana jest w dzienniku obwieszczeń zatytułowanym Post- och Inrikes tidningar oraz w dzienniku lokalnym, lub tylko w jednym z tych dzienników. Jednocześnie, dokument zostaje przesłany drogą pocztową pod ostatnio znany adres odbiorcy dokumentu.

6. Czy istnieje jakiś pisemny dokument, który stanowi dowód przyjęcia / przekazania dokumentu?

Tak, zazwyczaj odbiorca dokumentu podpisuje pokwitowanie jego przyjęcia, lub też urząd / sąd sporządza zaświadczenie o doręczeniu przeprowadzonym w trybie telefonicznym, zastępczym lub poprzez przybicie na drzwiach.

7. Co się dzieje w sytuacji, kiedy adresat doręczenia nie otrzymał dokumentu, lub jeśli doręczenie odbyło się w sposób sprzeczny z prawem? Czy takie doręczenie jest prawomocne, czy też należy je powtórzyć?

W szwedzkich sądach obowiązuje zasada swobody rozpatrywania materiału dowodowego oraz oceny materiału dowodowego. Jeśli można wykazać, że dana osoba zapoznała się z dokumentem, nie ma żadnego znaczenia, czy doręczenie odbyło się w sposób określony przez prawo. Czyli braki formalne nie stanowią same w sobie wskazania do powtórzenia doręczenia; decydujące jest, czy dokument dotarł do adresata.

Jednakże, jeśli osoba, której należało doręczyć dokument, nie otrzymała tego dokumentu, i jeśli przy tym nie zachowano przepisów regulujących doręczenie, wyrok może zostać unieważniony w trybie tzw. nadzwyczajnych środków prawnych, np. poprzez wniosek o kasację lub zaskarżenie w związku z poważnymi uchybieniami proceduralnymi.

8. Czy doręczenie dokumentu kosztuje? Jeśli tak, to ile?

Jeśli urząd / sąd sam realizuje doręczenie, koszty tego doręczenia obciążają skarb państwa. Oznacza to, że powód nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów sądowych z tytułu doręczenia pozwu pozwanemu.

Jeśli sam powód chce dokonać doręczenia, lub jeśli do doręczenia pozwu zaangażowany zostaje funkcjonariusz policji lub doręczyciel urzędowy, pobierana jest opłata w wysokości 250 SEK.

Dalsze informacje

 • Informacje na temat doręczania zagranicą svenska (Ministerstwo Sprawiedliwości)

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Szwecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-09-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania