Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-04-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Zviedrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē dokumentu nodošana? Kāpēc ir īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu nodošanu? 1.
2. Kādus dokumentus saskaņā ar likumu ir jānodod? 2.
3. Kurš ir atbildīgs par dokumentu nodošanu? 3.
4. Kāds ir parastākais dokumentu nodošanas veids? 4.
5. Citi dokumentu nodošanas veidi? 5.
6. Vai ir kāda rakstisks pierādījums, ka kāds rakstisks dokuments ir nodots/saņemts? 6.
7. Kas notiek gadījumos, kad adresāts dokumentu nav saņēmis, vai ja dokumenta nodošana ir bijusi pretlikumīga? Vai dokumenta nodošanu tomēr var uzskatīt par spēkā esošu vai arī tā jāveic no jauna? 7.
8. Vai par rakstisku dokumentu nodošanu ir jāmaksā? Kāda summa? 8.

 

1. Ko praktiski nozīmē dokumentu nodošana? Kāpēc ir īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu nodošanu?

Dokumentu nodošana praktiski nozīmē, ka dokuments tiek nosūtīts vai personīgi nodots tam, kas to ir pieprasījis, un ir pierādījums, ka persona dokumentu ir saņēmusi saskaņā ar dokumentu nodošanas tiesību aktu noteikumiem. Noteikumi par dokumentu nodošanu ir pieņemti, tostarp, lai tiesas varētu būt pārliecinātas, ka dokuments ir sasniedzis adresātu.

2. Kādus dokumentus saskaņā ar likumu ir jānodod?

Dokumentu nodošanu veic gadījumos, kad tas ir īpaši noteikts vai ja, ņemot vērā noteikumu par paziņošanu mērķi, ir skaidrs, ka šāda nodošana ir nepieciešama, bet dokumentu nodošana jāveic tikai tad, ka tā konkrētos apstākļos ir nepieciešama. Piemērs tam, kad dokumentu nodošana ir īpaši noteikta tiesību aktos, ir gadījums, kad atbildētājam jānodod pavēste par ierašanos tiesā.

3. Kurš ir atbildīgs par dokumentu nodošanu?

Parasti dokumentu nodošanu nodrošina attiecīgā iestāde/tiesa. Ir gadījumi, kad iestāde atļauj dokumentu nodošanu veikt pusei, kam dokuments nepieciešams. Tomēr tas var notikt pie nosacījuma, ka dokumentu nodošana var notikt bez sarežģījumiem.

4. Kāds ir parastākais dokumentu nodošanas veids?

Parastākais dokumentu nodošanas veids ir to nosūtīšana saņēmējam pa pastu. Vēstulei pievieno nodošanas kvīti, kuru saņēmējam jāparaksta un jānosūta atpakaļ.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Citi dokumentu nodošanas veidi?

Ir vairāki citi dokumentu nodošanas veidi. Ir izstrādāti konkrētāki noteikumi par to, kuros gadījumos jāizmanto katrs šiem veidiem un kad tiek uzskatīts, ka dokuments ir nodots. Šeit minēti biežāk sastopamie citi dokumentu nodošanas veidi.

Vienkāršotā dokumentu nodošana. Dokumentus pa pastu nosūta uz pēdējo zināmo adresi un, vēlākais, nākošajā dienā izsūta paziņojumu, ka dokumenti ir nosūtīti. Šajā gadījumā netiek pieprasīta kvīts vai cita veida pierādījums tam, ka sūtījums ir saņemts. Vienkāršoto dokumentu nodošanu var izmantot tikai tādā gadījumā, ja saņēmējs tiek informēts par to, ka lietas vai jautājuma izskatīšanā tiks izmantota vienkāršotā dokumentu nodošanas kārtība. Praktiski tas nozīmē, ka saņēmējam tikai vienu reizi ir jāapstiprina saņemšana ar kāda veida rakstisku pierādījumu un tālāk lietas izskatīšanas laikā tiesa dokumentāciju nosūta pa pastu.

Dokumentu nodošana pa tālruni. Dokumenta saturu saņēmējam nolasa pa telefonu. Pēc tam to pašu dokumentu nosūta saņēmējam pa pastu.

Dokumentu nodošana ar tiesu izpildītāja palīdzību. Lietas dokumentācijas personiska paziņošana, kuru veic tiesu izpildītājs vai kāds ierēdnis, piemēram, policists vai rajona galvenais tiesu izpildītājs.

Pastarpinātā dokumentu nodošana. Dokumentu nodod kādam citam, kas ir kaut kādā veidā saistīts ar saņēmēju, piemēram, kādam pieaugušajam, kas dzīvo kopā ar saņēmēju, saņēmēja namīpašniekam vai darba devējam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piestiprināšana pie durvīm. Ja ir kādi iemesli, kas liek domāt, ka saņēmējs izvairās no dokumenta saņemšanas, un nav iespējams to nodot ar kādas citas personas starpniecību, atsevišķos gadījumos dokumentu var atstāt saņēmēja mājvietā vai piestiprināt pie saņēmēja mājvietas durvīm.

Dokumentu nodošana komercuzņēmumiem. Atsevišķos gadījumos dokumentu nodošanu komercuzņēmumiem var veikt, nosūtot dokumentu uz uzņēmuma reģistrēto adresi.

Sludinājums. Kā pēdējā dokumentācijas paziņošanas iespēja ir sludinājums. Tas nozīmē, ka dokuments ir pieejams iestādē/tiesā un vienlaicīgi paziņojums par to un īss dokumenta kopsavilkums tiek ievietots laikrakstā Post- och Inrikes tidningar un/vai vietējā laikrakstā. Vienlaicīgi ar sludinājuma ievietošanu dokumentācija pa pastu jānosūta saņēmējam uz pēdējo zināmo adresi.

6. Vai ir kāda rakstisks pierādījums, ka kāds rakstisks dokuments ir nodots/saņemts?

Jā, parasti tiek izmantota saņemšanas kvīts, ko saņēmējs paraksta un nosūta, vai dokuments, ko iestāde/tiesa izdevusi kā pierādījumu tam, ka notikusi dokumentu nodošana pa tālruni, pastarpināti vai atstājot dokumentu mājvietā vai piestiprinot pie durvīm.

7. Kas notiek gadījumos, kad adresāts dokumentu nav saņēmis, vai ja dokumenta nodošana ir bijusi pretlikumīga? Vai dokumenta nodošanu tomēr var uzskatīt par spēkā esošu vai arī tā jāveic no jauna?

Zviedrijas tiesā ir brīvi atļauts pārbaudīt un apstrīdēt pierādījumus. Ja var tikt pierādīts, ka personai dokuments ir nodots, tad nav nozīmes tam, vai nodošana notikusi saskaņā ar noteikto procedūru. Tas, ka lieta nodota nepareizā veidā, pats par sevi nenozīmē, ka dokumentu nodošana būtu jāveic atkārtoti, jo par galveno uzskata faktu, ka dokuments ir sasniedzis adresātu.

Taču, ja adresāts dokumentu nav saņēmis un ja nav ievēroti dokumentu nodošanas noteikumi, var būt pamats atcelt spriedumu, piemērojot ārkārtas procedūru, piemēram, prasību veikt jaunu lietas izskatīšanu tiesas kļūdu dēļ.

8. Vai par rakstisku dokumentu nodošanu ir jāmaksā? Kāda summa?

Ja dokumentu nodošanu nodrošina iestāde/tiesa, tad izmaksas sedz valsts. Tādējādi prasītājam nav jāmaksā tiesai tās izmaksas, kas radušās, nosūtot atbildētājam pavēsti ierasties tiesā.

Ja kāda persona vēlas nodot dokumentu citai personai un iesniedz pieteikumu policijas iestādei veikt šādu dokumentu nodošanu, tad tiek iekasēta nodeva 250 zviedru kronu apmērā.

Cita informācija

 • Informācija par starptautisko dokumentu nodošanu internationell delgivning svenska) (Juridiskais departaments)

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-04-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste