Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Švedija

Naujausia redakcija: 06-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktiškai reiškia „dokumentų įteikimas“? Kodėl raštiškų dokumentų įteikimui taikomos atskiros taisyklės? 1.
2. Kokius dokumentus pagal įstatymus privaloma įteikti? 2.
3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip dažniausiai įteikiami dokumentai? 4.
5. Kokie yra alternatyvūs būdai įteikti dokumentus? 5.
6. Ar tai, kad raštiškas dokumentas yra priimtas (pateiktas), galima įrodyti kokiu nors raštišku dokumentu? 6.
7. Kas atsitinka, jei gavėjas negauna dokumento arba jei dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus? Ar yra kitų būdų tokį įteikimą laikyti įvykdytu, ar dokumentą būtina įteikti pakartotinai? 7.
8. Ar už raštiško dokumento įteikimą reikia mokėti? Jei taip, kiek tai kainuoja? 8.

 

1. Ką praktiškai reiškia „dokumentų įteikimas“? Kodėl raštiškų dokumentų įteikimui taikomos atskiros taisyklės?

Praktiškai „įteikimas“ reiškia, kad dokumentas siunčiamas arba pateikiamas adresatui ir įrodoma, kad šis asmuo gavo dokumentą arba kad buvo laikytasi dokumentų įteikimo taisyklių. Įteikimą reglamentuojančios taisyklės nustatytos, norint, kad, pavyzdžiui, teismai galėtų būti tikri, kad dokumentas pasiekė adresatą.

2. Kokius dokumentus pagal įstatymus privaloma įteikti?

Dokumentai įteikiami, jeigu tai konkrečiai nurodyta arba jeigu dokumentus reikia įteikti, atsižvelgiant į sprendimo dėl pranešimo paskirtį, tačiau kitais atvejais dokumentai įteiktini tik tada, jeigu tai yra būtina, atsižvelgiant į aplinkybes. Konkretaus teisinio nurodymo įteikti dokumentą pavyzdys – pranešimas dėl ieškinio civilinėje byloje turi būti įteiktas atsakovui.

3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą?

Dažniausiai įteikimu rūpinasi pati tarnyba ar teismas. Visgi kartais tarnyba praneša, kad įteikimu rūpinsis šalis, reikalaujanti, kad dokumentas būtų įteiktas (dalinis įteikimas). Vis dėlto keliama sąlyga, kad tai vyktų sklandžiai.

4. Kaip dažniausiai įteikiami dokumentai?

Paprastai dokumentas siunčiamas adresatui paštu. Kartu su laišku siunčiamas įteikimo kvitas, o adresatui nurodoma jį pasirašyti ir išsiųsti atgal.

5. Kokie yra alternatyvūs būdai įteikti dokumentus?

Dokumentą galima įteikti ir kitais būdais. Kitus įvairius įteikimo būdus reglamentuoja atskiros taisyklės, taip pat ir tai, kada adresatas laikomas gavusiu dokumentą. Pateikiame dažniausiai taikomus alternatyvius įteikimo būdus:

viršųviršų

Paprastesnis įteikimas. Dokumentas siunčiamas paštu paskutiniu žinomu adresato adresu, o mažiausiai po vienos dienos siunčiamas pranešimas, kad dokumentas buvo išsiųstas. Taigi laiškas ar kvitas, kuriuo būtų patvirtinta, kad gauta, nėra būtinas. Paprastesnį įteikimo būdą galima taikyti tik tada, jei adresatui pranešta, kad vedant bylą, gali būti panaudota paprastesnė įteikimo tvarka. Praktiškai tai reiškia, kad vedant bylą, laiškas, kuriuo būtų patvirtinta, kad gauta, jums bus įteiktas tik vieną kartą ir po to teismas siųs dokumentus paštu.

Įteikimas telefonu. Dokumentas perskaitomas adresatui telefonu. Tada šis dokumentas išsiunčiamas paštu.

Įteikimas per teismo kurjerį. Asmeninis įteikimas, kai dokumentus įteikia teismo kurjeris arba kiti pareigūnai, pavyzdžiui, policininkai arba antstoliai.

Įteikimas per įgaliotą atstovą ar įgaliotinį. Dokumentas perduodamas ne adresatui, o kitam asmeniui, pvz., suaugusiam kartu su adresatu gyvenančiam šeimos nariui arba jo gyvenamosios vietos šeimininkui ar darbdaviui.

Įteikimas prisegant. Jei yra pagrindo numanyti, kad adresatas slepiasi ir nėra kam perduoti dokumento (įteikti per įgaliotą atstovą ar įgaliotinį), tam tikrais atvejais galima palikti dokumentą adresato namuose arba prikabinti prie durų.

Atskira įteikimo akcinėms bendrovėms tvarka. Tam tikromis aplinkybėmis akcinei bendrovei dokumentą galima įteikti siunčiant registre nurodytu bendrovės adresu.

Įteikimas viešo paskelbimo būdu. Galiausiai įteikti galima viešai paskelbiant. Tai vyksta taip – dokumentas lieka tarnybos arba teismo žinioje ir tuo pat metu periodiniuose paštu platinamuose leidiniuose, nacionaliniuose laikraščiuose ir vietos laikraščiuose, arba viename iš šių laikraščių pateikiamas skelbimas apie esminį dokumento turinį. Be to, dokumentas turi būti išsiunčiamas paskutiniu žinomu adresato adresu.

viršųviršų

6. Ar tai, kad raštiškas dokumentas yra priimtas (pateiktas), galima įrodyti kokiu nors raštišku dokumentu?

Taip, paprastai tai yra iš dokumento adresato gautas kvitas arba tarnybos ar teismo išrašytas dokumentas, kuriuo galima įrodyti, kad buvo įteikta telefonu, per įgaliotą atstovą ar įgaliotinį arba įteikta prisegant.

7. Kas atsitinka, jei gavėjas negauna dokumento arba jei dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus? Ar yra kitų būdų tokį įteikimą laikyti įvykdytu, ar dokumentą būtina įteikti pakartotinai?

Švedijos teismuose galioja laisvas įrodymų nagrinėjimas ir įrodymų vertinimas. Jeigu galima nustatyti, kad asmuo susipažino su dokumentu, yra nesvarbu, ar dokumentas buvo įteiktas nurodyta tvarka. Taigi tai, kad nesilaikoma įteikimo formos, savaime nereiškia, kad dokumentas turi būti įteiktas dar kartą, svarbiausia, kad jis yra pasiekęs adresatą.

Visgi jei adresatas negavo dokumento ir buvo pažeistos įteikimo taisyklės, teismo sprendimą galima paskelbti niekiniu, naudojantis vadinamosiomis nepaprastosiomis teisės gynimo priemonėmis, pavyzdžiui, pateikti pareiškimą nagrinėti bylą iš naujo ar skundą dėl neteisingo teismo sprendimo.

8. Ar už raštiško dokumento įteikimą reikia mokėti? Jei taip, kiek tai kainuoja?

Jeigu įteikimu rūpinasi tarnyba arba teismas, už jį moka valstybė. Pavyzdžiui, ieškovui nereikia kompensuoti teismui ieškinio įteikimo atsakovui išlaidų.

Jeigu norite įteikti kam nors dokumentą ir jeigu pavedate policijai jį įteikti per teismo kurjerį, tokiu atveju imamas 250 Švedijos kronų mokestis.

Papildoma informacija

 • Informacija apie tarptautinį dokumentų įteikimą svenska (Teisingumo ministerija).

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė