Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Švédsko

Poslední aktualizace: 06-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená doručování písemností? Proč existují zvláštní předpisy pro doručování písemností? 1.
2. Jaké písemnosti se podle zákona musejí doručit? 2.
3. Kdo nese zodpovědnost za doručení písemnosti? 3.
4. Jaký způsob doručování písemností je nejběžnější? 4.
5. Jaké jsou alternativní způsoby doručování písemností? 5.
6. Existuje nějaký písemný dokument, který dokazuje, že byla písemnost převzata či odevzdána? 6.
7. Co se stane, pokud osoba, které má být písemnost doručena, písemnost nedostane, nebo pokud se doručení uskuteční v rozporu se zákonem? Může být doručení jiným způsobem platné, nebo se doručení musí uskutečnit znovu? 7.
8. Když mi bude doručena nějaká písemnost, bude mě to něco stát? Jestliže ano, jakou částku? 8.

 

1. Co v praxi znamená doručování písemností? Proč existují zvláštní předpisy pro doručování písemností?

Doručení písemnosti v praxi znamená, že se písemnost zašle nebo odevzdá tomu, komu je určena, a že existuje důkaz o tom, že daná osoba písemnost převzala, nebo o tom, že byla dodržena ustanovení zákona o doručení. Důvodem existence předpisů o doručení je mimo jiné potřeba zabezpečit, aby si soudy mohly být jisty, že se písemnost dostala do rukou adresáta.

2. Jaké písemnosti se podle zákona musejí doručit?

Doručení písemnosti se používá tehdy, když je předpisy zvlášť stanoveno, nebo když z důvodu ustanovení o oznámení vyplývá, že se doručení písemnosti má uskutečnit. Jinak se používá jen pokud je to vzhledem k okolnostem nevyhnutelné. Příkladem toho, když určitý zákonný předpis stanovuje povinnost vykonat doručení, je situace, kdy je potřebné doručit žádost o předvolání k soudu v rámci soudního sporu odpůrci.

3. Kdo nese zodpovědnost za doručení písemnosti?

Úplně nejběžnější je, že doručení zařídí úřad či soud. Stává se ale i to, že úřad povolí sporné straně, která o to požádala, aby doručení písemnosti zařídila sama (doručení spornou stranou). Předpokladem však je, aby doručení proběhlo bez jakýchkoli těžkostí.

4. Jaký způsob doručování písemností je nejběžnější?

Nejběžnějším způsobem doručení je zaslání písemnosti adresátovi poštou. K dopisu je přiložena potvrzenka o doručení, kterou adresát po vyzvání podepíše a pošle zpět.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou alternativní způsoby doručování písemností?

Je několik dalších způsobů, jak písemnost doručit. Existují podrobnější předpisy o tom, kdy je možné různé způsoby doručení použít a kdy se písemnost považuje za doručenou adresátovi. Následující výčet uvádí nejběžnější alternativní způsoby doručení písemnosti.

Zjednodušené doručení. Písemnost se zašle poštou na poslední známou adresu adresáta a nejméně o den později se odešle zpráva o zaslání písemnosti. Nevyžaduje se tedy důkaz o převzetí ani potvrzenka. Zjednodušené doručení je možné jen pokud adresát podal oznámení o tom, že souhlasí s použitím zjednodušeného doručení v rámci soudního řízení nebo řízení ve věci. V praxi to znamená, že v rámci soudního řízení je možné vám písemnost doručit s potvrzenkou o doručení jen jednou, následně vám soud bude posílat písemnosti poštou.

Telefonické doručení. Obsah písemnosti se adresátovi přečte po telefonu. Následně mu je písemnost zaslána poštou.

Doručení předvolávajícím. Osobní doručení předvolávajícím nebo jinými úředními osobami, například policií nebo exekutory.

Náhradní doručení. Písemnost se neodevzdá přímo adresátovi, ale jiné osobě, například dospělému členu domácnosti adresáta nebo jeho pronajímateli, případně jeho zaměstnavateli.

Vyvěšení na dveře bytu. Jestliže existují důvody, na jejichž základě je možno se domnívat, že se osoba vyhýbá doručení a že není žádná jiná osoba, která by mohla písemnost převzít (náhradní doručení), může se v jistých případech písemnost doručit přímo do bytu adresáta nebo jednoduše připevnit na dveře jeho bytu.

NahoruNahoru

Speciální doručení akciové společnosti. Za jistých podmínek se písemnosti mohou doručit akciové společnosti zasláním na registrované sídlo firmy.

Doručení oznámením. Posledním východiskem je doručení oznámením. Vykoná se tak, že písemnost zůstane adresátovi k dispozici v kanceláři úřadu či u soudu a zároveň se zpráva o ní a její základní obsah uveřejní v denním tisku nebo v místních novinách. Současně se písemnost pošle běžnou poštou na poslední známou adresu hledané osoby.

6. Existuje nějaký písemný dokument, který dokazuje, že byla písemnost převzata či odevzdána?

Ano, v běžné praxi se vystaví potvrzenka, kterou adresát při převzetí písemnosti podepíše, nebo úřad či soud vystaví dokument jako důkaz o vykonání telefonického doručení, náhradního doručení nebo vyvěšení písemnosti na dveře bytu.

7. Co se stane, pokud osoba, které má být písemnost doručena, písemnost nedostane, nebo pokud se doručení uskuteční v rozporu se zákonem? Může být doručení jiným způsobem platné, nebo se doručení musí uskutečnit znovu?

U švédských soudů platí nezávislé přezkoumání a vyhodnocení důkazů. Pokud se při vyšetřování zjistí, že osoba byla s písemností obeznámena, potom otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, nemá význam. Nedodržení formy tedy samo o sobě neznamená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta.

Pokud však osoba, které má být písemnost doručena, danou písemnost do rukou nedostane a pokud byly porušeny předpisy o doručení, rozsudek se případně může zrušit prostřednictvím tzv. opravného prostředku, například žádostí o obnovu soudního řízení nebo odvoláním se proti mylnému rozsudku.

8. Když mi bude doručena nějaká písemnost, bude mě to něco stát? Jestliže ano, jakou částku?

Pokud úřad či soud zařídí doručení písemnosti, hradí náklady na doručení stát. Například žalobce nemusí hradit náklady soudu na doručení žádosti o předvolání k soudu obžalovanému.

Pokud chcete sami někomu doručit písemnost a obrátíte se na úřad policie se žádostí o doručení předvolávajícím, zaplatíte poplatek za žádost ve výši přibližně 250 švédských korun.

Bližší informace

 • Informace o mezinárodním doručení svenska (Justitiedepartementet - Ministerstvo spravedlnosti)

« Doručování písemností - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-04-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království