Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Slovakien

Senaste uppdatering: 29-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av handlingar? 1.
2. Vilka handlingar måste delges? 2.
3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven? 3.
4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning? 4.
5. Alternativa delgivningssätt 5.
6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en handling har tagits delgivits? 6.
7. Vad händer om den som ska delges inte får handlingen eller om delgivningen sker i strid med lagen? Kan delgivning på något annat sätt bli giltig eller måste delgivningen göras om? 7.
8. Kostar det något att få en handling delgiven? I så fall hur mycket? 8.

 

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av handlingar?

Orsaken till att det finns ingående regler för hur delgivning av handlingar ska gå till (civilprocesslagen nr 99/1963 och förvaltningsprocesslagen nr 71/1967) är de allvarliga procedurmässiga återverkningarna på de berörda parternas rättigheter. Exempelvis kan ett domstolsavgörande endast vinna laga kraft och få bindande verkan för de rättsliga förhållanden det avser om det delges på ett korrekt sätt. Delgivning, dvs. det lagenliga kravet att överlämna en handling till den berörda parten, är direkt kopplad till att ett domstolsavgörande vinner laga kraft.

2. Vilka handlingar måste delges?

I stort sett alla handlingar som sänds till en berörd part av en domstol eller ett administrativt organ ska delges enligt ett formellt förfarande. Delgivningen kan ske direkt vid förhandlingen, via en delgivningsman eller per post. Om parten i målet företräds av en advokat eller ett annat ombud delges handlingarna endast med ombudet. Om den berörda parten måste utföra någon handling själv i rättegången delges handlingarna emellertid med såväl parten som ombudet. Under vissa omständigheter kan ett domstols­avgörande delges genom att det anslås på en officiell anslagstavla. Om lagen föreskriver att ett domstolsavgörande ska anslås på en officiell anslags­tavla anses det på den femtonde dagen ha delgivits med alla berörda parter vilkas identitet och vistelseort är okänd för domstolen.

Till börjanTill början

3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Den part som delger den.

4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning?

Delgivning under förhandlingen, per post, av en delgivningsman eller genom anslag på en officiell anslagstavla. Handlingar som delges per post kan sändas i rekommenderat brev eller överlämnas till adressaten personligen. Domstolen kan delge handlingen själv eller via en domstols stämningsman, en lokal myndig­het eller polismyndigheten eller, i fall som räknas upp i särskilda bestämmelser, via Slovakiens justitie­­­ministerium. Delgivningen kan ske i mottagarens bostad eller säte (driftsställe), på dennes arbetsplats eller på andra platser där denne finns anträffbar. När så föreskrivs i lagen eller beslutats av domstol ska handlingarna överlämnas till adressaten personligen.

5. Alternativa delgivningssätt

När en handling måste överlämnas personligen men adressaten inte finns anträffbar på förväntad plats ska den part som utför delgivningen underrätta adressaten på lämpligt sätt om att ett andra delgivningsförsök kommer att göras vid en viss tidpunkt en viss dag. Om det andra delgivningsförsöket inte lyckas ska den part som utför delgivningen deponera handlingen hos posten eller den lokala myndigheten och underrätta adressaten om detta på lämpligt sätt. Om adressaten underlåter att hämta handlingen inom tre dagar anses den vara delgiven på den tredje dagen, även om adressaten var omedveten om att den lämnats för upphämtning.

Till börjanTill början

Handlingar som ska delges med myndigheter eller juridiska personer överlämnas till anställda som har fullmakt att ta emot handlingar. Om några sådana personer inte finns ska handlingar som måste överlämnas personligen lämnas till den person som har fullmakt att agera på myndighetens eller den juridiska personens vägnar. Övriga handlingar kan överlämnas till vilken anställd som helst som går med på att ta emot dem.

Om det inte är möjligt att delge en juridisk person en handling på den adress där den har sitt säte enligt handelsregistret eller andra register där den juridiska personen finns införd och domstolen inte har någon annan adress, anses handlingen ha delgivits tre dagar efter det att den returnerats till dom­stolen, även om den person som har fullmakt att agera på den juridiska personens vägnar inte är medveten om detta.

Om det inte är möjligt att delge en fysisk person med egen firma en handling på adressen för firmans säte enligt handelsregistret eller andra register där denna finns införd och domstolen inte har någon annan adress, anses handlingen ha delgivits tre dagar efter det att den returnerats till domstolen, även om den fysiska personen med egen firma inte är medveten om detta.

Handlingar som ska delges med en advokat kan också överlämnas till praktikanter eller annan personal som arbetar på advokatkontoret och som har fullmakt från denne att ta emot handlingar.

Handlingar som ska delges med en notarie kan också överlämnas till notarieaspiranter eller annan personal som arbetar på notariens kontor och som har fullmakt från denne att ta emot handlingar.

Handlingar som ska delges en domstols stämningsman kan även lämnas till praktikanter eller annan personal som arbetar på stämnings­mannens kontor som kan visa att de har fullmakt att ta emot handlingar.

6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en handling har tagits delgivits?

När en handling delges personligen skriver mottagaren under postens mottagningsbevis, vilket sedan returneras till domstolen.

7. Vad händer om den som ska delges inte får handlingen eller om delgivningen sker i strid med lagen? Kan delgivning på något annat sätt bli giltig eller måste delgivningen göras om?

Om handlingen inte når adressaten underrättas domstolen av postkontoret om att den är obeställbar. Ett andra försök att delge handlingen görs, varvid domstolen eventuellt försöker hitta en annan adress till mottagaren. Om handlingen åter returneras som obeställbar anses den ha delgivits. Om en handling delges i strid med lagen är delgivningen inte giltig och handlingen måste delges igen.

8. Kostar det något att få en handling delgiven? I så fall hur mycket?

Nej, man behöver inte betala någonting för delgivning av en handling.

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket