Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Slovensko

Posledná úprava: 19-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Slovensko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú na „doručovanie písomností" špecifické pravidlá? 1.
2. Aké písomnosti sa musia doručiť úradne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? (navrhovateľ, právny zástupca, súdny úradník, špecializované povolanie ako napríklad „súdny zapisovateľ“, štátny úradník, polícia, pošta, atď.)? 3.
4. Ako sa v praxi spravidla písomnosť doručuje? 4.
5. Aké sú opatrenia vo výnimočných prípadoch, keď doručenie písomnosti adresátovi do vlastných rúk nie je možné (napríklad ak nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný dôkaz, že sa písomnosť doručila? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane alebo ak sa doručenie uskutoční v rozpore zo zákonom (napríklad ak sa písomnosť doručí tretej osobe)? Môže byť aj napriek tomu doručenie písomnosti platné (napríklad môže sa doručenie v rozpore zo zákonom napraviť (konvalidovať)) alebo sa musí uskutočniť opätovný pokus o doručenie písomnosti? 7.
8. Je potrebné za doručenie písomnosti zaplatiť? Ak áno, akú čiastku? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú na „doručovanie písomností" špecifické pravidlá?

Procesné predpisy (Občiansky súdne poriadok č. 99/1963 Zb. a Správny poriadok č. 71/1967 Zb.) podrobne upravujú právny inštitút doručovania písomností, pretože má závažné procesné dôsledky na práva účastníkov konania. Napr. len riadne doručený rozsudok môže nadobudnúť právoplatnosť a prejaviť záväzné účinky na právne vzťahy, ktorých sa týka. Doručenie, teda právny predpoklad oboznámenia sa s písomnosťou, je priamo späté s nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

2. Aké písomnosti sa musia doručiť úradne?

V podstate všetky písomnosti, ktoré súd alebo správny orgán účastníkovi konania zasiela sú doručované úradne. Doručuje sa buď priamo na pojednávaní, prostredníctvom súdneho doručovateľa alebo poštou. Ak je účastník v konaní zastúpený advokátom, resp. zástupcom, doručuje sa len jemu. Ak má však účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Rozhodnutie možno tiež v určitých prípadoch „doručiť“ vyvesením na úradnej tabuli. Pokiaľ zákon ustanovuje, že rozhodnutie má byť vyvesené na úradnej tabuli súdu, platí, že pätnástym dňom vyvesenia bolo rozhodnutie doručené účastníkom, ktorí nie sú súdu známi alebo ktorých pobyt nie je známy.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? (navrhovateľ, právny zástupca, súdny úradník, špecializované povolanie ako napríklad „súdny zapisovateľ“, štátny úradník, polícia, pošta, atď.)?

Za doručenie písomnosti je zodpovedný ten, kto ju doručuje.

HoreHore

4. Ako sa v praxi spravidla písomnosť doručuje?

Doručuje sa priamo na pojednávaní, poštou, doručovateľom, príp. vyvesením na úradnej tabuli. Poštou možno písomnosť zasielať doporučene alebo do vlastných rúk. Súd môže doručiť písomnosť sám, prostredníctvom súdneho exekútora, orgánu obce alebo príslušného útvaru Policajného zboru a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom aj prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Adresátovi možno doručiť písomnosť v byte, v sídle (mieste podnikania), na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon alebo to nariadi súd.

5. Aké sú opatrenia vo výnimočných prípadoch, keď doručenie písomnosti adresátovi do vlastných rúk nie je možné (napríklad ak nie je doma)?

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Písomnosti, ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa pracovníkom oprávneným za orgány alebo právnické osoby prijímať písomnosti. Ak ich niet, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich pracovníkovi, ktorý písomnosti prijme.

HoreHore

Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie.

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež advokátskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok.

Písomnosti určené notárovi sa môžu doručovať tiež notárskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u notára pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok.

Písomnosti určené súdnemu exekútorovi sa môžu doručiť aj exekútorskému koncipientovi, alebo aj inému zamestnancovi exekútora, ktorý preukáže, že je poverený prijímaním zásielok.

6. Existuje písomný dôkaz, že sa písomnosť doručila?

V prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk vyznačí účastník svojim podpisom prevzatie písomnosti na poštovom doklade, ktorý bude vrátený súdu.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane alebo ak sa doručenie uskutoční v rozpore zo zákonom (napríklad ak sa písomnosť doručí tretej osobe)? Môže byť aj napriek tomu doručenie písomnosti platné (napríklad môže sa doručenie v rozpore zo zákonom napraviť (konvalidovať)) alebo sa musí uskutočniť opätovný pokus o doručenie písomnosti?

V prípade, že písomnosť adresát nedostane, bude o tom súd vyrozumený prostredníctvom poštového úradu s tým, že zásielka je nedoručiteľná. Písomnosť sa bude opäť doručovať, prípadne súd pristúpi k vyhľadaniu inej možnej adresy účastníka. Ak sa zásielka opäť vráti ako nedoručiteľná, bude platiť fikcia náhradného doručenia Ak bola písomnosť doručená v rozpore so zákonom, nebude doručenie platné a bude opäť doručovaná účastníkovi.

8. Je potrebné za doručenie písomnosti zaplatiť? Ak áno, akú čiastku?

Za doručenie písomnosti nie je potrebné zaplatiť.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Slovensko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo