Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος "επίδοση εγγράφων"; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την "επίδοση εγγράφων"; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει εάν δεν είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η επίδοση στον αποδέκτη (π.χ. αν αυτός δεν βρίσκεται στην οικία του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση; 6.
7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή αν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. αν η επίδοση γίνει σε κάποιον τρίτο); Υπάρχει περίπτωση να είναι παρά ταύτα έγκυρη η επίδοση (π.χ. εάν υπάρξει επανόρθωση της παράβασης) ή επιβάλλεται να επιχειρηθεί εκ νέου; 7.
8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ενός εγγράφου και εάν ναι ποιο είναι αυτό; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος "επίδοση εγγράφων"; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την "επίδοση εγγράφων";

Η ύπαρξη διεξοδικών δικονομικών κανόνων για την επίδοση εγγράφων (κώδικας πολιτικής δικονομίας αριθ. 99/1963 και κώδικας διοικητικής  δικονομίας αριθ. 71/1967) οφείλεται στις σοβαρές δικονομικές επιπτώσεις που ενέχει η επίδοση εγγράφων για τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών. Για παράδειγμα, μια απόφαση καθίσταται τελεσίδικη και παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα για τις έννομες σχέσεις που αποτελούν αντικείμενό της μόνο εφόσον επιδοθεί σωστά. Η επίδοση, δηλαδή η νομική απαίτηση παράδοσης ενός εγγράφου στον αποδέκτη του, σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσον καθίσταται η απόφαση τελεσίδικη.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως;

Κατά κανόνα, επισήμως επιδίδονται όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από ένα δικαστήριο ή διοικητικό φορέα στο ενδιαφερόμενο μέρος. Μπορούν να επιδοθούν κατευθείαν στη δίκη, μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω ταχυδρομείου. Εάν ο διάδικος εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο αντιπρόσωπο, τα έγγραφα παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο στον αντιπρόσωπό του. Εάν, ωστόσο, ο διάδικος καλείται να προβεί αυτοπροσώπως σε ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας, τα έγγραφα παραδίδονται τόσο σε αυτόν όσο και στον αντιπρόσωπό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια απόφαση επιδίδεται μέσω ανάρτησης σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. Όταν ορίζεται διά νόμου ότι μια απόφαση πρέπει να αναρτηθεί σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων, την δέκατη πέμπτη ημέρα από την ανάρτησή της θεωρείται ότι έχει επιδοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το δικαστήριο δεν γνωρίζει την ταυτότητά τους ούτε τον τόπο όπου αυτά βρίσκονται.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Το μέρος υπό την επιμέλεια του οποίου γίνεται η επίδοση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου;

Η επίδοση εγγράφων πραγματοποιείται είτε στη δίκη, είτε μέσω δικαστικού επιμελητή είτε μέσω ανάρτησης σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. Τα έγγραφα που επιδίδονται ταχυδρομικώς μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στον παραλήπτη. Το δικαστήριο δύναται να προβεί αυτεπαγγέλτως σε επίδοση ενός εγγράφου, μέσω δικαστικού επιμελητή, μέσω των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μέσω αστυνομικού τμήματος ή, σε περιπτώσεις που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Η επίδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οικία, στη δηλωμένη έδρα (εμπορική έδρα), στο χώρο εργασίας του αποδέκτη ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο βρίσκεται αυτός. Όταν ορίζεται διά νόμου ή εντέλλεται από το δικαστήριο, τα έγγραφα πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως στον αποδέκτη.

5. Τι συμβαίνει εάν δεν είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η επίδοση στον αποδέκτη (π.χ. αν αυτός δεν βρίσκεται στην οικία του);

Όταν επιβάλλεται η ιδιόχειρη επίδοση ενός εγγράφου στον αποδέκτη του όμως αυτός δεν βρίσκεται στον προβλεπόμενο τόπο επίδοσης, το μέρος που επιλαμβάνεται της επίδοσης ειδοποιεί με κατάλληλα μέσα τον αποδέκτη ότι θα πραγματοποιηθεί δεύτερη απόπειρα παράδοσης σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Εάν και η δεύτερη απόπειρα παράδοσης αποβεί ανεπιτυχής, το μέρος που διενεργεί την επίδοση καταθέτει το έγγραφο στο ταχυδρομείο ή σε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδοποιεί σχετικά τον αποδέκτη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης δεν αναζητήσει το έγγραφο εντός τριών ημερών, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδόθηκε την τρίτη ημέρα, ακόμη και εάν ο αποδέκτης δεν γνωρίζει ότι το έγγραφο έχει κατατεθεί και ότι οφείλει να το παραλάβει.

Τα έγγραφα προς επίδοση σε οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα παραδίδονται σε μέλος του προσωπικού εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει έγγραφα. Ελλείψει εξουσιοδοτημένου μέλους του προσωπικού, τα έγγραφα που προορίζονται για ιδιόχειρη παράδοση παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οργανισμού ή του νομικού προσώπου. Τα έγγραφα που επιδίδονται με άλλο τρόπο μπορούν να παραδίδονται σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού δέχεται να τα παραλάβει.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν δεν είναι εφικτή η επίδοση ενός εγγράφου σε ένα νομικό πρόσωπο στη διεύθυνση της δηλωμένης έδρας του όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στο επαγγελματικό ή σε άλλο μητρώο στο οποίο είναι αυτό εγγεγραμμένο και το δικαστήριο δεν γνωρίζει άλλη διεύθυνσή του, τότε μετά την παρέλευση τριών ημερών από την επιστροφή του εγγράφου στο δικαστήριο χωρίς να έχει παραδοθεί, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, ακόμη και εάν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν έχει γνώση του γεγονότος αυτού.

Εάν δεν είναι εφικτή η επίδοση ενός εγγράφου σε ιδιώτη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση της δηλωμένης έδρας του όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στο επαγγελματικό ή σε άλλο μητρώο στο οποίο είναι αυτός εγγεγραμμένος και το δικαστήριο δεν γνωρίζει άλλη διεύθυνσή του, τότε μετά την παρέλευση τριών ημερών από την επιστροφή του εγγράφου στο δικαστήριο χωρίς να έχει παραδοθεί, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, ακόμη και εάν ο ιδιώτης κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχει γνώση του γεγονότος αυτού.

Τα έγγραφα που προορίζονται για επίδοση σε δικηγόρο μπορούν να παραδίδονται σε ασκούμενους δικηγόρους ή άλλα μέλη του προσωπικού του γραφείου του δικηγόρου τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή αυτήν να παραλαμβάνουν.

Τα έγγραφα που προορίζονται για επίδοση σε συμβολαιογράφο μπορούν να παραδίδονται σε ασκούμενους συμβολαιογράφους ή άλλα μέλη του προσωπικού του γραφείου του συμβολαιογράφου τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή αυτήν να παραλαμβάνουν.

Τα έγγραφα που προορίζονται για επίδοση σε δικαστικό επιμελητή μπορούν να παραδίδονται και σε ασκούμενους δικαστικούς επιμελητές ή σε άλλα μέλη του προσωπικού του γραφείου του δικαστικού επιμελητή τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση;

Στην περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης ενός εγγράφου, ο παραλήπτης υπογράφει στην ταχυδρομική απόδειξη παραλαβής, η οποία επιστρέφεται εν συνεχεία στο δικαστήριο.

7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή αν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. αν η επίδοση γίνει σε κάποιον τρίτο); Υπάρχει περίπτωση να είναι παρά ταύτα έγκυρη η επίδοση (π.χ. εάν υπάρξει επανόρθωση της παράβασης) ή επιβάλλεται να επιχειρηθεί εκ νέου; 

Εάν το έγγραφο δεν φτάσει στον παραλήπτη, το δικαστήριο ειδοποιείται από την ταχυδρομική υπηρεσία ότι το έγγραφο δεν παραδόθηκε. Επιχειρείται για δεύτερη φορά η επίδοση του εγγράφου, γεγονός το οποίο μπορεί να συνεπάγεται ότι το δικαστήριο θα προσπαθήσει να βρει άλλη διεύθυνση του παραλήπτη. Εάν το έγγραφο επιστραφεί για δεύτερη φορά χωρίς να έχει παραδοθεί, τότε λογίζεται ως επιδοθέν απουσία του αποδέκτη. Σε περίπτωση επίδοσης ενός εγγράφου κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων, η επίδοση καθίσταται άκυρη και το έγγραφο πρέπει να επιδοθεί εκ νέου.

8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ενός εγγράφου και εάν ναι ποιο είναι αυτό;

Όχι, δεν υπάρχει κόστος για την επίδοση ενός εγγράφου.

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο