Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Spanje

Laatste aanpassing: 18-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Spanje

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen „betekening van gerechtelijke stukken” en „kennisgeving van stukken van de partijen”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van stukken? 1.
2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving in de loop van de procedure? 2.
3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde in persoon te verrichten (bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is verricht? 6.
7. Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of indien bij de betekening of kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving geldig zijn of moet die in elk geval worden overgedaan? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

Een gerechtelijk stuk bezorgen is meer dan een brief op de post doen. Indien u bij een gerechtelijke procedure betrokken bent, zal u verscheidene stukken moeten doen toekomen aan de tegenpartij en zal u er zelf ook ontvangen. Het is een basisvereiste dat een partij weet heeft van de procedure. Alleen op die manier kunnen de rechten van verdediging doeltreffend worden gegarandeerd. In juridische termen heet dat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken (zowel stukken van de rechtbank als stukken van de partijen).

De dagvaarding of de oproepingsbrief is in beginsel het eerste van de gerechtelijke stukken. Met dit stuk wordt de tegenpartij van de inleiding van de procedure in kennis gesteld. De mededeling wordt door de rechtbank gedaan, onder leiding van de griffier, door een gerechtelijke agent die zich aanbiedt bij de woonplaats van de persoon die wordt gedagvaard of de persoon die in de procedure moet interveniëren.

Maar niet alleen bij de inleiding van de procedure moet tot betekening worden overgegaan, ook in de volgende stadia worden betekeningen verricht, zowel aan de partijen die zich laten vertegenwoordigen als aan de niet-vertegenwoordigde partijen en de derden die de rechtbank moeten bijstaan (getuigen, deskundigen enzovoort). In Spanje zorgt de rechtbank zelf voor de verzending van de stukken, de mededeling van procedurestukken en de betekening van haar beslissingen aan de partijen en de andere interveniënten in de procedure.

Indien de partijen zich laten vertegenwoordigen (behoudens in mondelinge procedures waarin de vordering niet meer dan 900 euro beloopt en voor de indiening van een verzoekschrift in een betalingsbevelprocedure, moeten de partijen zich in rechte laten vertegenwoordigen door een advocaat (procurador), die gemachtigd is om op te treden in de rechtbank waarbij de procedure aanhangig is), is het de advocaat die als vertegenwoordiger van de partij alle stukken in ontvangst neemt en ondertekent. Indien een partij zich niet laat vertegenwoordigen, worden alle betekeningen aan de partij in persoon verricht.

1. Wat is de praktische betekenis van de termen „betekening van gerechtelijke stukken” en „kennisgeving van stukken van de partijen”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van stukken?

In Spanje bestaat er geen onderscheid tussen het concept kennisgeving (formaliteit waarbij een persoon in kennis wordt gesteld van de inhoud van een stuk) en het concept betekening (kennisgeving die door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht). Voor stukken van de partijen wordt een kennisgeving verricht en voor gerechtelijke stukken een betekening. Het gaat echter in beide gevallen om „gerechtelijke mededelingen” (actos de comunicación judicial), die steeds door de rechtbank worden gedaan onder leiding van de griffie die verantwoordelijk is voor de adequate organisatie van de dienst. In de praktijk worden de gerechtelijke mededelingen door de griffier zelf gedaan of door een door hem aangewezen ambtenaar, op een van de volgende manieren:

 1. Gerechtelijke mededelingen aan degenen die zich in de procedure laten vertegenwoordigen, worden gedaan aan de advocaat die hen vertegenwoordigt.
 2. Stukken worden per post of per telegram medegedeeld, of met alle andere technische middelen waarmee de ontvangst, de datum van ontvangst en de inhoud van het stuk op betrouwbare wijze kunnen worden geregistreerd.
 3. Gerechtelijke mededelingen van beslissingen die moeten worden betekend, van bevelen, oproepingsbrieven en dagvaardingen worden gedaan door afgifte van een volledig afschrift aan de geadresseerde in persoon door de griffier of door een door hem aangewezen ambtenaar.
 4. Indien de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde niet bekend is (nadat zijn adres is opgezocht in de verschillende bestaande openbare registers, waartoe vaak ook de rechtbank elektronische toegang heeft), wordt de betekening verricht door ophanging van een bericht aan de deur van het gerechtsgebouw (op verzoek van de eiser kunnen deze berichten ook worden gepubliceerd in publicatiebladen of andere media). Vonnissen moeten echter ook worden gepubliceerd in het publicatieblad (diario oficial) van de autonome gemeenschap (comunidad autónoma).

Niet alle gerechtelijke mededelingen zijn gelijk. Er moet een onderscheid worden gemaakt volgens het doel van het stuk, bijvoorbeeld:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Betekeningen (notificaciones), wanneer het gaat om vonnissen en proceduremaatregelen.
 2. Oproepingsbrieven (emplazamientos), waarmee de geadresseerde ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij zich voor de rechtbank moet laten vertegenwoordigen om binnen een bepaalde termijn te handelen.
 3. Dagvaardingen (citaciones), waarmee de geadresseerde niet van een termijn op de hoogte wordt gebracht, doch van een plaats, datum en specifiek tijdstip waarop hij moet verschijnen in verband met de zaak die in het stuk is vermeld.
 4. Bevelen (requerimientos), waarbij de geadresseerde overeenkomstig de wet wordt bevolen iets te doen of iets te laten.
 5. Injuncties (mandamientos), die niet aan burgers zijn gericht, waarbij houders van eigendomsregisters, handelsregisters, scheepsregisters en registers van verkopen op afbetaling van roerende goederen, notarissen, makelaars of ambtenaren van rechtbanken wordt bevolen certificaten of getuigschriften af te geven of andere handelingen te verrichten waarvoor zij bevoegd zijn.
 6. Opdrachten (oficios), die gericht zijn aan buitengerechtelijke autoriteiten en andere ambtenaren dan de onder 5) genoemde ambtenaren.

Deze specifieke regeling van de gerechtelijke mededelingen is ingegeven door de overweging dat het niet om formele vereisten gaat, doch om middelen om te garanderen dat de procespartijen en degenen die procespartij kunnen of moeten worden, hun rechten en wettige belangen kunnen verdedigen overeenkomstig het grondrecht op doeltreffende gerechtelijke bescherming en het beginsel dat eenieder recht heeft op vertegenwoordiging. Om dit recht te kunnen uitoefenen moet de betrokkene weet hebben van de procedure.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving in de loop van de procedure?

Alle belangrijke procedurestukken moeten aan alle procespartijen worden medegedeeld alsook aan degenen waarop deze stukken betrekking hebben of degenen die daardoor schade kunnen lijden:

 1. Beslissingen van de rechtbank en proceduremaatregelen van de griffie worden aan alle procespartijen medegedeeld.
 2. De rechtbank kan bevelen dat het feit dat een procedure aanhangig is, ook wordt medegedeeld aan personen die blijkens het dossier gevolgen kunnen ondervinden van de beslissing die uiteindelijk zal worden geveld, of aan belanghebbenden. De rechtbank kan dit onder dezelfde voorwaarden bevelen, wanneer zij vaststelt dat de partijen de procedure aanwenden voor frauduleuze doeleinden.
 3. In bij de wet geregelde gevallen kunnen ook nog mededelingen aan derden worden gedaan.

3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De gerechtelijke mededelingen worden steeds door de rechtbank gedaan, onder leiding van de griffier die verantwoordelijk is voor de adequate organisatie van de dienst. In de praktijk gebeuren de gerechtelijke mededelingen door de griffier of door een door hem aangewezen ambtenaar. Deze ambtenaren worden traditioneel gerechtelijke agenten (agentes judiciales) genoemd, doch sedert 2004 is hun officiële benaming ambtenaren van het gerechtelijk hulpkorps (funcionarios del cuerpo de auxilio judicial). Zij zijn het die de gerechtelijke mededelingen doen (betekeningen, dagvaardingen, oproepingsbrieven en bevelen) op de manieren die in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet 1/2000) zijn beschreven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor een gerechtelijke mededeling hoeft echter geen beroep te worden gedaan op een ambtenaar van het gerechtelijk hulpkorps, de mededeling kan immers met andere middelen worden gedaan, bijvoorbeeld per post of per telegram, of aan de advocaat worden gedaan.

Betekening en kennisgeving kan in Spanje derhalve als volgt worden verricht:

 1. Gerechtelijke mededelingen aan degenen die zich in de procedure laten vertegenwoordigen, kunnen worden gedaan aan de advocaat die hen vertegenwoordigt. Vertegenwoordiging door een advocaat is noodzakelijk, behoudens in mondelinge procedures waarin de vordering niet meer dan 900 euro beloopt, voor de indiening van een verzoekschrift in een betalingsbevelprocedure, voor verschijningen in faillissementsprocedures voorzover deze beperkt blijven tot de indiening van schuldvorderingen of de crediteurenvergaderingen, voor geschillen en incidenten in verband met gratis rechtsbijstand of voor dringende maatregelen die voorafgaand aan de procedure worden gevraagd. Zolang de advocaat over een mandaat beschikt, ontvangt en ondertekent hij in de loop van de procedure en totdat het vonnis ten uitvoer is gelegd, oproepingsbrieven, dagvaardingen, bevelen en allerhande betekeningen, met inbegrip van vonnissen die op zijn cliënt betrekking hebben. Deze mededelingen hebben dezelfde rechtskracht als waren zij rechtstreeks aan de lastgever gedaan en de lastgever kan niet vragen dat deze mededelingen aan hem in persoon worden gedaan.
 2. Stukken worden per post of per telegram medegedeeld, of met alle andere technische middelen waarmee de ontvangst, de datum van ontvangst en de inhoud van het stuk op betrouwbare wijze kunnen worden geregistreerd.
 3. Gerechtelijke mededelingen van beslissingen die moeten worden betekend, van bevelen, oproepingsbrieven en dagvaardingen worden gedaan door afgifte van een volledig afschrift aan de geadresseerde in persoon door de ambtenaar van het gerechtelijk hulpkorps. Het stuk vermeldt de rechtbank die de beslissing heeft geveld en de zaak waarom het gaat, de naam en voornaam van de persoon die wordt gedagvaard of aan wie de oproepingsbrief is gericht, de reden waarom, de plaats waar en de datum en het tijdstip waarop de betrokkene moet verschijnen, of de termijn waarbinnen de betrokkene moet handelen. Het stuk bevat een waarschuwing in verband met de gevolgen die de wet aan elk geval verbindt. Bij betekeningen, dagvaardingen en oproepingsbrieven mag de geadresseerde niet reageren, tenzij dit uitdrukkelijk is bevolen. Bij bevelen mag de geadresseerde wel reageren en zijn reactie wordt op het stuk genoteerd.
 4. Indien de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde niet bekend is (nadat zijn adres is opgezocht in de verschillende bestaande openbare registers, waartoe vaak ook de rechtbank elektronische toegang heeft), wordt de betekening verricht door ophanging van een bericht aan de deur van het gerechtsgebouw (op verzoek van de eiser kunnen deze berichten ook worden gepubliceerd in staatscouranten of andere media). Vonnissen moeten echter ook worden gepubliceerd in de staatscourant (diario oficial) van de autonome gemeenschap (comunidad autónoma).

Op de betekening en kennisgeving van gerechtelijke stukken in of uit een lidstaat van de Unie is Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 van toepassing. Spanje heeft de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg als verzendende instanties aangewezen en de griffies van de juzgados decanos of de griffies die bevoegd zijn voor de gemeenschappelijke diensten voor betekening en kennisgeving als ontvangende instanties. Deze kunnen worden gevonden op de gerechtelijke kaart español van Spanje. Ook de website van de Europese gerechtelijke atlas op het gebied van burgerlijke zaken kan in dit verband worden geraadpleegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Voor personen die procespartij zijn of kunnen zijn, hangt het verloop van de gerechtelijke mededeling af van de modaliteit van de betekening of kennisgeving:

 1. Indien de gerechtelijke mededeling aan de advocaat wordt gedaan (dat wil zeggen indien de partijen zich laten vertegenwoordigen), is het verloop als volgt: in elk gerechtsgebouw waar de zetel van een burgerlijke rechtbank is gevestigd, wordt er door de orde van advocaten een dienst georganiseerd die betekeningen in ontvangst neemt. Stukken van de partijen worden via deze dienst aan de advocaten van de andere partijen bezorgd, voorafgaand aan de mededeling van het stuk aan de rechtbank. De dienst neemt het stuk in ontvangst en bezorgt de andere advocaten een afschrift. Daarna stelt de dienst een document op waarin vermeld wordt hoeveel afschriften aan de andere advocaten zijn bezorgd en hoeveel advocaten er optreden. Dat document wordt door de dienst aan de rechtbank bezorgd, samen met het originele stuk. Gaat het daarentegen om een betekening van de rechtbank aan de advocaten, dan worden aan de dienst twee exemplaren van de beslissing, dagvaarding of oproepingsbrief bezorgd. De advocaat neemt een exemplaar in ontvangst en ondertekent het andere exemplaar, dat door de dienst aan de rechtbank wordt terugbezorgd. De gerechtelijke mededeling wordt geacht te zijn gedaan op de dag volgende op die van de ontvangst. Deze regeling kan echter niet worden toegepast voor de betekeningen, oproepingsbrieven, dagvaardingen en bevelen die krachtens de wet aan de partijen in persoon moeten worden medegedeeld.
 2. Indien de partijen zich niet door een advocaat laten vertegenwoordigen of indien het gaat om de gedinginleidende dagvaarding of oproepingsbrief, worden de gerechtelijke mededelingen gedaan door afgifte van het stuk aan de woonplaats van de partijen.

De woonplaats van de eiser is de woonplaats die is opgegeven in het verzoekschrift of de gedinginleidende dagvaarding. De eiser geeft in het verzoekschrift of de gedinginleidende dagvaarding het geregistreerde adres van de verweerder op en de gerechtelijke mededeling wordt op dat adres gedaan. Indien de eiser verschillende adressen opgeeft, moet hij die adressen opgeven in de volgorde waarin hij denkt dat de mededeling met succes kan worden gedaan. De eiser moet ook gegevens vermelden die nuttig kunnen zijn om de verweerder te lokaliseren, bijvoorbeeld telefoon- en faxnummers en dergelijke.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij zijn eerste verschijning (of later) kan de verweerder een ander adres opgeven waarop de volgende gerechtelijke mededelingen moeten worden gedaan.

Indien het adres van de partijen in de loop van de procedure wijzigt, stellen zij de rechtbank daarvan onmiddellijk in kennis. Ook wijzigingen van telefoon- en faxnummers en dergelijke moeten worden medegedeeld, voorzover de rechtbank deze communicatiemiddelen gebruikt om gerechtelijke mededelingen te doen.

Het afschrift van de beslissing, het bevel, de dagvaarding of de oproepingsbrief wordt door de gerechtelijke agent afgegeven op de zetel van de rechtbank of aan de woonplaats van de persoon aan wie de beslissing, het bevel, de dagvaarding of de oproepingsbrief is gericht. De afgifte wordt geregistreerd in een ontvangstbevestiging die wordt ondertekend door de griffier of de ambtenaar van het gerechtelijk hulpkorps die de gerechtelijke mededeling doet en door de persoon aan wie de gerechtelijke mededeling wordt gedaan. De naam van die persoon moet worden genoteerd. Indien de persoon weigert te ondertekenen, wordt dit feit genoteerd en indien hij weigert het stuk in ontvangst te nemen, wordt hem erop gewezen dat het stuk op de zetel van de rechtbank te zijner beschikking zal worden gehouden en dat de betekening vanaf de volgende dag rechtsgevolgen zal sorteren.

In elke hoofdstad en grote stad van de provincies is er een gemeenschappelijke dienst voor betekening en kennisgeving [servicio común de notificaciones y embargos (SAC)] opgericht, die van het decanato van de rechtbank afhangt en verantwoordelijk is voor alle gerechtelijke mededelingen die door de rechtbank moeten worden gedaan.

De gerechtelijke mededelingen aan getuigen, deskundigen en andere personen die in de procedure moeten interveniëren zonder procespartij te zijn, worden gedaan door afgifte van een afschrift van de beslissing of het stuk per aangetekend schrijven of per telegram met ontvangstbevestiging of met alle andere technische middelen waarmee de ontvangst, de datum van ontvangst en de inhoud van het stuk op betrouwbare wijze kunnen worden geregistreerd. De griffier noteert de afgifte en de inhoud van het stuk in het dossier en bewaart de ontvangstbevestiging of het stuk waaruit blijkt dat de geadresseerden het stuk hebben ontvangen. De afgifte vindt plaats op het adres dat de betrokkene heeft opgegeven, doch indien nodig mogen de nodige opzoekingen worden verricht om de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde te vinden. De getuigen, deskundigen en andere personen die in de procedure moeten interveniëren zonder procespartij te zijn, moeten de rechtbank in kennis stellen van al hun adreswijzigingen in de loop van de procedure. Bij hun eerste verschijning worden zij van deze verplichting in kennis gesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het Spaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet 1/2000) voorziet in de mogelijkheid om gerechtelijke mededelingen met elektronische, geautomatiseerde of soortgelijke middelen te doen, indien de rechtbank en de partijen of de geadresseerden van de gerechtelijke mededelingen over elektronische communicatiemiddelen beschikken waarmee de verzending, de ontvangst, de datum van ontvangst en de inhoud van het stuk op betrouwbare wijze kunnen worden geregistreerd. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, kunnen gerechtelijke mededelingen op deze wijze met ontvangstbevestiging worden gedaan. Te dien einde moeten de partijen en de personen die beroepsmatig in de procedure interveniëren aan de rechtbank bevestigen dat zij over elektronische communicatiemiddelen beschikken en hun e-mailadres mededelen. De wet voorziet er voorts in dat er bij het Ministerie van justitie een elektronisch toegankelijk register wordt opgericht, waarin alle elektronische communicatiemiddelen en e-mailadressen van openbare instanties worden geregistreerd. Indien de authenticiteit van beslissingen, stukken, adviezen of verslagen die met deze elektronische communicatiemiddelen zijn medegedeeld, alleen door rechtstreeks onderzoek of andere middelen kan worden erkend of gecontroleerd, moet de betekening of kennisgeving aan de partijen en betrokkenen zodanig worden verricht dat zij deze middelen kunnen gebruiken, met inachtneming van de vereisten op het gebied van tijd en plaats die voor elk geval bij de wet zijn vastgesteld.

Indien een gerechtelijke mededeling moet worden gedaan in een ander ambtsgebied dan dat van de rechtbank die de mededeling wenst te doen, moet zij de rechtbank die voor dat ambtsgebied bevoegd is verzoeken om de gerechtelijke mededeling te doen. Dit wordt gerechtelijke hulp genoemd en het stuk wordt op de aangegeven manier betekend door de rechtbank aan wie het verzoek (exhorto) is gericht. Afhankelijk van het geval zijn bij het verzoek de afschriften van de te betekenen beslissingen of oproepingsbrieven en andere stukken gevoegd. De gerechtelijke mededelingen moeten uiterlijk binnen twintig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek worden gedaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde in persoon te verrichten (bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is)?

Indien de partijen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen en voor de rechtbank woonplaats hebben gekozen, worden de gerechtelijke mededelingen in beginsel gedaan op een van de gekozen plaatsen en sorteert de juiste afgifte van het mede te delen stuk rechtsgevolgen zodra de afgifte van het stuk geregistreerd is, ook al heeft de geadresseerde het stuk niet in ontvangst genomen.

Indien geen woonplaats is gekozen (wat vaak het geval is bij betekeningen om een verschijning voor de rechtbank te bevelen of een partij persoonlijk bij bepaalde procedurehandelingen te doen interveniëren), kunnen krachtens de wet stukken worden afgegeven aan andere personen dan de geadresseerde, mits deze personen een bepaalde verhouding met de geadresseerde hebben.

Indien de plaats waar de gerechtelijke mededeling moet worden gedaan, volgens het gemeentelijk register, het belastingregister of openbare registers of publicaties van beroepsorganisaties de woonplaats van de geadresseerde is of zijn verblijfplaats of de plaats die hij huurt, mag het stuk ook worden afgegeven aan bedienden of gezinsleden die daar aanwezig zijn, voorzover deze ouder dan 14 jaar zijn, of aan de conciërge van het gebouw. De persoon die het stuk in ontvangst neemt, wordt ervan in kennis gesteld dat hij het afschrift van het stuk aan de geadresseerde moet overhandigen of dat hij de geadresseerde van de afgifte op de hoogte moet brengen indien hij weet waar die zich bevindt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de gerechtelijke mededeling moet worden gedaan op de plaats waar de geadresseerde doorgaans werkt, mag het stuk in zijn afwezigheid worden afgegeven aan een persoon die verklaart dat hij hem kent. Is er een dienst die documenten of voorwerpen in ontvangst neemt, mag het stuk worden afgegeven aan de persoon die voor die dienst verantwoordelijk is. Opdat de gerechtelijke mededeling rechtsgevolgen zou sorteren, moet in de ontvangstbevestiging de naam van de geadresseerde zijn vermeld, de datum en het tijdstip waarop hij werd in zijn woonplaats werd gezocht doch niet werd aangetroffen, de naam van de persoon die het afschrift van de beslissing of het stuk in ontvangst heeft genomen en de verhouding van die persoon tot de geadresseerde.

Indien gepoogd wordt om een gerechtelijke mededeling in de woonplaats van de geadresseerde te doen doch daar niemand wordt aangetroffen, moet de griffier of de door hem aangewezen ambtenaar nagaan of de geadresseerde daar wel degelijk woont. Indien hij niet langer op dat adres woont of werkt en een van de geraadpleegde personen zijn huidige adres kent, wordt dit op de negatieve ontvangstbevestiging genoteerd. Indien de woonplaats van de geadresseerde niet op die manier bekend geraakt en de eiser geen andere mogelijke adressen heeft opgegeven, zoekt de rechtbank zijn adres op in officiële registers of in de publicaties van beroepsverenigingen, indien het gaat om een onderneming of een soortgelijke entiteit of om een persoon die zich bij een dergelijke vereniging moet aansluiten. De rechtbank moet zich richten tot de plaats waar de geadresseerde doorgaans werkt (in enkele gevallen kan zij dit gewoon per e-mail doen). Indien de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde aan de hand van deze opzoekingen ontdekt wordt, kan de gerechtelijke mededeling op dat adres worden gedaan. Indien deze opzoekingen zonder resultaat blijven, wordt de gerechtelijke mededeling gedaan door middel van ophanging van een bericht, waarin ook wordt vermeld dat de opzoekingen om de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde te ontdekken zonder resultaat zijn gebleven. In dat geval is de gerechtelijke mededeling gedaan door de ophanging van de beslissing of het stuk op de uithangborden van de rechtbank. Alleen op verzoek van een partij en op kosten van die partij kan een bericht worden gepubliceerd in het publicatieblad (boletín oficial) van de provincie of de autonome gemeenschap, de staatscourant (boletín oficial del Estado) of een krant die nationaal of provinciaal wordt verspreid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Omdat het mogelijk is dat verschillende rechtbanken trachten om eenzelfde persoon op te sporen en het wenselijk is om dubbele inspanningen bij het zoeken naar de woonplaats te voorkomen, voorziet het Spaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet 1/2000) erin dat er bij het Ministerie van justitie een centraal register van versteklatende personen wordt opgericht. Rechtbanken die zonder succes naar de woon- of verblijfplaats hebben gezocht, kunnen dit register raadplegen. Zij delen de naam van de geadresseerde mede en alle gegevens waarover zij beschikken. Elke rechtbank die naar de woonplaats van een geadresseerde moet zoeken, kan het register van versteklatende personen raadplegen om na te gaan of de geadresseerde in dat register voorkomt en of de gegevens die in het register zijn opgenomen, dezelfde zijn als die waarover zij beschikt. In voorkomend geval hoeft de rechtbank geen verdere opzoekingen te doen, omdat de eerste rechtbank die trachtte de geadresseerde op te sporen die opzoekingen al heeft gedaan, en zij kan onmiddellijk overgaan tot het doen van gerechtelijke mededelingen door middel van ophanging van berichten. Een persoon die in dit register voorkomt kan vragen dat zijn inschrijving teniet wordt gedaan door zijn woonplaats mede te delen, zodat de gerechtelijke mededelingen aan dit adres kunnen worden gedaan. Indien een versteklatende persoon zijn woonplaats bekend maakt, deelt het register dat adres mede aan de rechtbanken waarbij een procedure tegen de betrokkene aanhangig is, zodat zij de gerechtelijke mededelingen voortaan aan zijn adres kunnen doen en de gerechtelijke mededelingen aan dit adres rechtsgevolgen sorteren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is verricht?

Er bestaat altijd een schriftelijk bewijs dat de gerechtelijke mededeling is gedaan. Dit bewijs volgt uit de ontvangstbevestiging die door de griffier gecertificeerd wordt. De modaliteiten hangen af van de wijze waarop de gerechtelijke mededeling is gedaan.

Indien stukken op de rechtbank worden betekend of indien gerechtelijke mededeling via de gemeenschappelijke dienst voor betekening van de orde van advocaten verloopt, is het schriftelijk bewijs de handtekening van de advocaat of de partij op het afschrift van het stuk of de ontvangstbevestiging, wat door de griffier gecertificeerd wordt.

Indien de gerechtelijke mededeling van de beslissing of het stuk per aangetekend schrijven of per telegram met ontvangstbevestiging of met een soortgelijk middel wordt gedaan, certificeert de griffier het afgiftebewijs en de inhoud van het afgegeven stuk, alsook de ontvangstbevestiging of het stuk waarmee de ontvangst werd bevestigd.

Indien stukken aan de geadresseerde worden afgegeven, wordt de afgifte genoteerd in een ontvangstbevestiging die door de ambtenaar is opgesteld en door de geadresseerde wordt ondertekend, of op een afschrift van de beslissing dat door de geadresseerde wordt ondertekend.

Indien de gerechtelijke mededeling door middel van ophanging van een bericht wordt gedaan, wordt in een door de griffier gecertificeerde bevestiging genoteerd dat het bericht op het uithangbord werd opgehangen en hoe lang, en wordt ook een afschrift bewaard van de courant waarin het bericht werd gepubliceerd indien ook die maatregel werd genomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of indien bij de betekening of kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving geldig zijn of moet die in elk geval worden overgedaan?

In de bij de wet geregelde gevallen (zie hierboven) kan een stuk worden afgegeven aan een andere persoon dan de geadresseerde en wordt het geacht op geldige wijze te zijn betekend.

In de gevallen waarin de stukken niet overeenkomstig het wetboek van burgerljke rechtsvordering (wet 1/2000) zijn betekend (zie hierboven), is de betekening nietig indien het gevolg was dat de partij zijn rechten van verdediging niet kon uitoefenen. De rechtbank moet uitdrukkelijk verklaren dat de betekening nietig is, wat zij ambtshalve kan doen. Indien de persoon aan wie de beslissing, het bevel, de dagvaarding of de oproepingsbrief is gericht, verklaart dat hij van de zaak in kennis is gesteld en bij zijn eerste verschijning voor de rechtbank niet opwerpt dat de betekening van het stuk nietig is, sorteert het stuk rechtsgevolgen als was het overeenkomstig de wet betekend.

De geldigheid van de betekening is van essentieel belang, omdat tegen de partij die niet verschijnt op de datum en het tijdstip die in de dagvaarding of de oproepingsbrief zijn opgegeven, verstek wordt uitgesproken en de procedure zonder hem wordt voortgezet. Indien de verweerder versteklatend blijft, moet hij de nietigheid tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure aanvoeren.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan een partij op grond van een beperkt aantal redenen en voorzover de beslissing niet aan hem in persoon was betekend, zelfs verkrijgen dat een eindvonnis dat zijn belangen schaadt, nietig wordt verklaard, ook al waren de stukken geldig betekend. Dit verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend binnen een termijn van 20 dagen tot vier maanden en de redenen die kunnen worden aangevoerd zijn de volgende:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • De betrokkene bevond zich voortdurend in een situatie van overmacht waardoor hij verstek moest laten gaan, ook al was hij ingevolge een geldig betekende dagvaarding of oproepingsbrief van de procedure op de hoogte.
 • De versteklatende partij was niet van de procedure op de hoogte, doordat de betekende stukken niet bij hem waren terechtgekomen ingevolge omstandigheden buiten zijn wil om.
 • De versteklatende partij was niet van de procedure op de hoogte, doordat de betekening door middel van ophanging van berichten werd verricht en hij afwezig was op de plaats waar de procedure werd gevoerd en hij zich evenmin in Spanje of de autonome gemeenschap bevond waar de berichten in de staatscourant of het publicatieblad waren gepubliceerd.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de vorm waarin de betekening of kennisgeving is verricht.

De gerechtelijke mededelingen die door de rechtbank worden gedaan, zijn gratis.

Voor stukken die door advocaten worden betekend, zijn vergoedingen en kosten verschuldigd (volgens een tarief dat is opgenomen in koninklijk decreet 1372/2003 van 7 november 2003). In beginsel zijn de kosten ten laste van de partij die zich door een advocaat laat vertegenwoordigen, behoudens wanneer die partij gratis rechtsbijstand geniet. De kosten kunnen in een veroordeling tot de kosten worden opgenomen, waardoor de kosten doorgaans moeten worden betaald door de partij die het proces verliest.

Nadere inlichtingen

 • Consejo General del Poder Judicial español
 • Ministerio de Justicia English - español

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk