Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Ispanija

Naujausia redakcija: 13-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kaip būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumentą? Jeigu taip, tai kiek? 8.

 

Teisinio dokumento siuntimas nėra tas pats, kaip laiško siuntimas. Jei esate teisinio proceso šalis, turėsite siųsti šaliai, su kuria kilo jūsų ginčas, įvairius dokumentus ir gauti kitus dokumentus. Tai yra vienintelis būdas, garantuojantis tinkamą teisės į gynybą apsaugą, nes pagrindinė šios apsaugos prielaida yra žinojimas apie teismo procesą. Teisine kalba tai reikštų dokumentų ir procesinių dokumentų, kuriuos parengia šalys ir teismas, įteikimą.

Paprastai pirmasis teismo išduodamas procesinis dokumentas yra rašytinis įsakymas atvykti į teismą arba šaukimas, kuriame kitai šaliai pranešama apie bylos iškėlimą. Tai, teismo sekretoriui prižiūrint, praneša pats teismas, pasitelkdamas teismo tarpininkavimui samdytą valstybės tarnautoją, kuris pats atvyksta į atsakovo ar šalies, kuri turi dalyvauti byloje kitoje kompetencijoje, namus.

Šis įteikimo poreikis kyla tiek iškeliant bylą, tiek įvairių kitų teisminio nagrinėjimo etapų metu ir yra susijęs su šalimis, kurios yra atstovaujamos, taip pat ir su tomis, kurios nėra atstovaujamos ir kurios privalo atvykti į teismą (liudytojai, ekspertai ir kt.). Ispanijoje už dokumentų įteikimą, procesinių dokumentų perdavimą ir sprendimų pranešimą šalims ir tiems, kurie dalyvauja teisminiame nagrinėjime, atsako teismas.

Jei šalys yra atstovaujamos (paprastai šalims teisme turi atstovauti advokatas (isp. procurador), kuris yra tinkamai įgaliotas veikti bylą nagrinėjančiame teisme; atstovavimas pagal įstatymą nėra privalomas bylų, kuriose reikalaujama suma neviršija 900 eurų, žodinio nagrinėjimo atveju ir teikiant pareiškimus taikyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūras) visus dokumentus gauna ir pasirašo advokatas, kaip šalies atstovas. Jei tokio atstovavimo nėra, dokumentai įteikiami tiesiogiai asmeniui, kuriam jie yra skirti.

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

Ispanijoje, kaip ir Anglijoje, nedaromas joks skirtumas tarp prancūziškų sąvokų „pranešimas“ (pranc.. notification) (formalybė, kai dokumento turinys yra perduodamas asmeniui jam informuoti) ir „procesinių dokumentų įteikimas per teismo vykdytoją“ (pranc. signification) (įteikimo, kurį atlieka antstolis arba teismo vykdytojas, pavadinimas). Šalių dokumentai yra perduodami kitoms šalims, o procesiniai dokumentai yra įteikiami taikant teismo pranešimus (isp. actos de comunicación judicial), kuriuos visada įteikia teismas, prižiūrimas teismo sekretoriaus, kuris atsako už tinkamą šio įteikimo organizavimą. Šiuos dokumentus iš tikrųjų įteikia pats teismo sekretorius arba jo paskirtas valstybės tarnautojas vienu iš šių būdų:

 1. dokumentai įteikiami per advokatą, kai dokumentai yra skirti asmenims, kuriems byloje atstovauja šis atstovas pagal įstatymą;
 2. įteikti skirti dokumentai siunčiami laišku, telegrama ar bet kokia kita technine priemone, kuri garantuoja patikimą gavimo, gavimo datos ir dokumento turinio apskaitą;
 3. teismo sekretorius arba jo paskirtas valstybės tarnautojas pats išsiunčia adresatui išsamų praneštino sprendimo nuorašą, teismo jam skirtą uždraudimą arba šaukimą ar įsakymą atvykti į teismą;
 4. jei adresato buvimo vieta negali būti nustatyta (tokiu atveju adreso būtina ieškoti įvairiuose esamuose viešuosiuose registruose, kurių daugumą galima peržiūrėti elektroninėmis ryšių priemonėmis iš paties teismo), informacija pranešama iškabinant pranešimus ant teismo durų (tokie pranešimai taip pat gali būti skelbiami oficialiuose leidiniuose arba, ieškovo prašymu, kitose žiniasklaidos priemonėse). Vienintelė šios taisyklės išimtis yra sprendimai, kurie, be to, kad yra iškabinami teismo skelbimų lentoje, turi būti skelbiami autonominės bendruomenės oficialiajame leidinyje.

Ne visi teismo išduoti procesiniai dokumentai yra lygiaverčiai, ir juos būtina skirti atsižvelgiant į jų tikslą, pavyzdžiui:

viršųviršų

 1. dokumentai, kurių tikslas yra pranešti apie sprendimą, teisinę priemonę ar procedūrą;
 2. įsakymai atvykti į teismą, kurių tikslas yra informuoti adresatą apie būtinybę atvykti į teismą, kad jis galėtų imtis priemonių bylos atžvilgiu per nurodytą terminą;
 3. šaukimai, kuriuose adresatas informuojamas ne apie terminą, o apie vietą, datą ir konkretų laiką, kada jis turi atvykti į teismą ir imtis priemonių šaukime nurodytu tikslu;
 4. uždraudimai, pagal kuriuos adresatui, vadovaujantis įstatymais, įsakoma atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų;
 5. įsakymai, adresuoti ne piliečiams, o turto, bendrovių, laivų ir kilnojamojo turto išperkamosios nuomos registratoriams, notarams, prekybos agentams ir teismų samdomiems valstybės tarnautojams. Šiuose įsakymuose nurodoma, kad jie privalo išduoti pažymėjimus, duoti parodymus, arba atlikti bet kokį kitą veiksmą, kuriam atlikti jie turi kompetenciją;
 6. teismo nurodymai, adresuoti neteisminėms institucijoms ir pareigūnams, išskyrus minėtuosius ankstesnėje dalyje.

Šios teismo dokumentų judėjimą reglamentuojančios konkrečios taisyklės yra pateisinamos, nes šie dokumentai nėra paprasčiausiai formalūs reikalavimai; tai priemonės, padedančios garantuoti bylos šalims, taip pat tiems, kurie privalo arba gali būti viena iš bylos šalių, kad jų teisėtos teisės ir interesai yra ginami vadovaujantis esmine teise į veiksmingą teisminę apsaugą ir principu, jog nė vienam asmeniui neturi būti atsakyta tinkamo atstovavimo pagal įstatymą, pagrindžiant šios teisės taikymą žinojimo apie bylos iškėlimą prielaida.

viršųviršų

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Visi svarbūs dokumentai, kurie yra bylos dalis, turi būti perduoti visiems bylos dalyviams, taip pat tiems, kurie yra nurodomi byloje, bei tiems, kurie gali padaryti galą žalai. Todėl:

 1. teismo sprendimai ir teismo sekretoriaus įgyvendinamos organizacinės priemonės turi būti praneštos visoms bylos šalims;
 2. vadovaujantis teismo įsakymu, pranešimas apie nagrinėjamą bylą taip pat yra įteikiamas tiems, kuriuos, vadovaujantis bylos dokumentais, gali paveikti galiausiai priimtas sprendimas. Šios rūšies dokumentas įteikiamas, vadovaujantis tomis pačiomis sąlygomis, kai teismas gauna įrodymus, kad šalys naudojasi byla nesąžiningais tikslais;
 3. trečiosios šalys informuojamos įstatymuose numatytais atvejais.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Teismo dokumentus visada įteikia teismas, prižiūrimas teismo sekretoriaus, kuris yra atsakingas už tinkamą šio įteikimo organizavimą. Dažniausiai dokumentus įteikia pats teismo sekretorius arba jo paskirtas pareigūnas. Paprastai įteikti dokumentus, pavyzdžiui, pranešimus, šaukimus, įsakymus atvykti į teismą ir uždraudimus, kurių forma yra numatyta Civilinio proceso kodekse (Įstatymas Nr. 1/2000) skiriami valstybės tarnautojai, tradiciškai žinomi kaip teismo pareigūnai (isp. agentes judiciales), tačiau nuo 2004 m. vadinami pagalbiniais teismo pareigūnais (isp. funcionarios del cuerpo de auxilio judicial).

viršųviršų

Dokumento įteikimas pasitelkiant pagalbinį teismo pareigūną nėra vienintelis būdas pateikti pranešimą. Gali būti naudojami kiti būdai, pavyzdžiui, laiškas, telegramos ar pranešimas per atstovą pagal įstatymą.

Taigi dokumentai Ispanijoje gali būti įteikiami šiais būdais:

 1. Per advokatą, kai dokumentai adresuoti asmenims, kuriems byloje atstovauja šis atstovas pagal įstatymą. Advokato atstovavimas yra būtinas, išskyrus žodinius teisminius nagrinėjimus, kai ieškinyje reikalaujama suma neviršija 900 eurų, pareiškimuose taikyti vykdomojo rašto dėl mokėjimo procedūras, bankroto bylose, kai dalyvavimas teisme apsiriboja reikalavimų pateikimu arba reikalavimu surengti kreditorių susirinkimus, bylose, susijusiuose su sprendimų dėl nemokamos teisinės pagalbos užginčijimu, ir kai prieš bylos nagrinėjimą pateikiamas prašymas taikyti skubias priemones. Kol nesibaigia įgaliojimo terminas, advokatas yra tas asmuo, kuris pasirašo ir gauna šaukimus, įsakymus atvykti į teisimą, uždraudimus ir visų rūšių dokumentus, įskaitant su jo atstovaujama šalimi susijusius sprendimus, bylos nagrinėjimo metu ir iki sprendimo įvykdymo. Šie veiksmai turi tokią pačią galią, tarsi įgaliotojas, įgaliojęs atstovą pagal įstatymą veikti jo vardu, tiesiogiai juose dalyvautų. Tačiau jis teisėtai negali pateikti prašymo teismui su juo ryšiui palaikyti.
 2. įteiktini dokumentai siunčiami laišku, telegrama ar bet kokia kita technine priemone, kuri garantuoja patikimą gavimo, gavimo datos ir dokumento turinio apskaitą.
 3. pagalbinis teismo pareigūnas įteikia adresatui išsamų praneštino sprendimo nuorašą, teismo jam skirtą uždraudimą arba šaukimą, ar įsakymą atvykti į teismą. Šaukime nurodoma, kuris teismas priėmė sprendimą, ir pažymima aptariama byla, taip pat asmens, kuriam yra įteikiamas šaukimas ar įsakymas atvykti į teismą, vardas, pavardė ir adresas, šaukimo tikslas ir vieta, data bei laikas, kada šaukiamas asmuo turi atvykti į teismą, arba laikotarpis, per kurį šiame šaukime nurodytas veiksmas turi būti atliktas, kartu įspėjant apie kiekvienu atveju įstatymuose numatytas pasekmes. Pranešimuose, šaukimuose arba įsakymuose atvykti į teismą susijusiai šaliai neleidžiama nurodyti ir neįrašomas jokio pobūdžio atsakymas, išskyrus atvejus, kai tai yra aiškiai nurodyta. Uždraudimų atveju susijęs asmuo gali atsakyti, ir jo atsakymas glaustai įrašomas į dokumentą.
 4. Jei adresato buvimo vieta negali būti nustatyta (tokiu atveju adreso būtina ieškoti įvairiuose esamuose viešuosiuose registruose, kurių daugumą galima peržiūrėti elektroninėmis ryšių priemonėmis iš paties teismo), informacija pranešama iškabinant pranešimus ant teismo durų (tokie pranešimai taip pat gali būti skelbiami oficialiuose leidiniuose arba, ieškovo prašymu, kitose žiniasklaidos priemonėse). Vienintelė šios taisyklės išimtis yra sprendimai, kurie, be to, kad yra iškabinami teismo skelbimų lentoje, turi būti skelbiami autonominės bendruomenės oficialiajame leidinyje.

(Kai įteikiami dokumentai iš kurios nors Europos Sąjungos šalies arba adresuoti į kurią nors Europos Sąjungos šalį, taikomas 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000. Kai Ispanija perkėlė jį į savo įstatymus, perdavimo institucijomis ji paskyrė pirmosios instancijos teismų sekretorius, o gavimo institucijomis – aukštesniųjų teismų sekretorius arba sekretorius, atsakingus už bendrąsias pranešimų paslaugas. Juos galite rasti Ispanijos teismų žemėlapyje español. Informacijos taip pat galima ieškoti Europos teismų atlaso civilinių bylų tinklalapyje, kuriame tokios įstaigos yra nurodytos tiesiogiai.)

viršųviršų

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Asmenų, kurie yra ar gali būti bylos šalis, atveju tai priklauso nuo įteikimo procedūrų ir nuo dokumento rūšies bei naudojamo įteikimo būdo:

 1. Kai dokumentas įteikiamas per advokatą (kitaip tariant, kai šalims yra atstovaujama), taikomos šios procedūros. Dokumentų priėmimo tarnyba, kurią organizavo Advokatų asociacija (isp. SRCP) yra kiekviename teismo pastate, kuriame posėdžiauja civilinis teismas. Bylos šalių parengtų dokumentų nuorašai per šią tarnybą ir prieš dokumentų pateikimą teismui yra perduodami kitų šalių advokatams. Šiuo atveju tarnyba gauna dokumentą ir jo nuorašus įteikia kitiems advokatams. Tada dokumente padaromas įrašas, kuriame nurodomas kitiems advokatams perduotų nuorašų skaičius ir advokatų skaičius. Vėliau tarnyba pristato šį dokumentą kartu su įteikiamu originaliu dokumentu teismui. Kita vertus, kai dokumentą advokatams įteikia teismas, sprendimo ar šaukimo nuorašas pateikiamas dviem egzemplioriais, advokatui gaunant vieną nuorašą ir pasirašant kitą, kurį ta pati tarnyba turi grąžinti teismui. Dokumento įteikimo procedūra laikoma užbaigta dieną po gavimo datos. (Į šią sistemą neįtraukiami dokumentai, šaukimai, įsakymai atvykti į teismą ir uždraudimai, kurie, kaip nurodyta įstatymuose, turi būti įteikti bylininkams asmeniškai.)
 2. Jeigu advokatas šalims neatstovauja, ir kai išduodamas pirmasis atsakovui skirtas šaukimas arba įsakymas atvykti į teismą, dokumentai pristatomi bylininkų adresais.

Ieškovo adresas yra nurodytas prašyme arba pareiškime, pagal kurį yra iškeliama byla. Ieškovas atsakovo adresu nurodo atitinkamą jo turimą adresą, kuris yra naudojamas pirmajam įsakymui atvykti į teismą ar šaukimui. Jei ieškovas nurodo kelis savo adresus, jis turi nurodyti tvarką, kuria, jo nuomone, dokumentas gali būti sėkmingai įteiktas. Ieškovas taip pat turi nurodyti bet kokius jo apie atsakovą žinomus duomenis, kurie gali būti naudingi nustatant jo buvimo vietą, pavyzdžiui, telefono ir fakso numerius bei panašius duomenis.

viršųviršų

Atsakovui atvykus į teismą, jis gali nurodyti kitą savo adresą paskesniems pranešimams siųsti.

Jei šalys pakeičia adresus bylos nagrinėjimo metu, jos apie tai privalo nedelsdamos pranešti teismui. Jos taip pat turi pranešti apie bet kokius jų telefono ar fakso numerių pokyčius ar panašius duomenis, jei šie numeriai yra naudojami kaip ryšių su teismu priemonė.

Sprendimo arba šaukimo nuorašą adresatui įteikia pareigūnas teismo būstinėje arba asmens, kuriam turi būti įteiktas pranešimas ar šaukimas, arba kuriam turi būti įteiktas uždraudimas, adresu. Tai užregistruojama patvirtinime, kurį pasirašo dokumentą įteikiantis teismo sekretorius arba pagalbinis teismo pareigūnas ir asmuo, kuriam šis dokumentas yra įteiktas ir kurio vardas turi būti nurodytas (jei jis atsisako pasirašyti, tai įrašoma, ir jei jis atsisako priimti dokumentą, jam pranešama, kad jis jį gali gauti teismo būstinėje, ir kad įteikimas įsigalios dieną po šio įrašo datos).

Globojant vyresniųjų teisėjų biurui, kuris tvarko dokumentų įteikimą visai teismų sistemai, provincijų sostinėse ir didmiesčiuose įsteigta Bendroji pranešimų ir uždraudimų tarnyba (isp. Servicio Común de Notificaciones y Embargos, SAC).

Dokumentai, kurie turi būti įteikti liudytojams, ekspertams ir kitiems asmenims, kurie nors ir nėra bylos šalis, bet privalo dalyvauti ją nagrinėjant, yra įteikiami siunčiant sprendimo ar šaukimo nuorašą registruotu laišku arba telegrama, patvirtinant jos gavimą, arba kita panašia priemone, kuri garantuoja patikimą gavimo, gavimo datos ir dokumento turinio apskaitą. Teismo sekretorius užregistruoja išsiuntimo faktą, ir išsiųsto dokumento turinį ir, jei tinkama, prideda gavimo patvirtinimą arba priemonę, kuria yra užregistruota, jog adresatai dokumentą gavo. Dokumentas siunčiamas atitinkamos šalies nurodytu adresu. Jei tinkama, gali būti atliktas būtinas asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adreso arba nuolatinės gyvenamosios vietos patikrinimas. Liudytojai, ekspertai ir kiti asmenis, kurie nors ir nėra bylos šalys, bet privalo dalyvauti ją nagrinėjant, turi pranešti teismui apie bet kokius adresų pokyčius bylos nagrinėjimo metu. Jiems apie šį įpareigojimą yra pranešama tada, kai jie pirmą kartą atvyksta į teismą.

viršųviršų

Pagal Ispanijos civilinio proceso kodeksą (Įstatymas Nr. 1/2000), dokumentus galima įteikti elektroninėmis ryšių ir panašiomis priemonėmis, jei teismai ir šalys arba dokumento adresatai gali naudotis elektroninėmis ryšių priemonėmis, telematinėmis priemonėmis, elektroninėmis telekomunikacijų ar panašiomis priemonėmis, kurios leidžia siųsti ir gauti dokumentus, garantuojant pranešimo ir turinio tikrumą, taip pat užtikrinti patikimą visų dokumentų siuntimo ir gavimo fakto bei šio veiksmo atlikimo laiko įrašą. Jei šie reikalavimai įvykdomi, dokumentai gali būti įteikiami naudojant tokias priemones ir kartu patvirtinant dokumentų gavimą. Tuo tikslu šalys ir bylos nagrinėjime dalyvaujantys profesionalai turi nurodyti teismui turį galimybę naudotis minėtomis priemonėmis ir turi nurodyti savo elektroninio pašto adresus. Šiame įstatyme taip pat numatoma galimybė teisingumo ministerijoje sukurti elektroninį registrą, kuriuo būtų galima naudotis minėtomis priemonėmis ir kuriame būtų nurodyti viešųjų institucijų elektroninio pašto adresai. Kai sprendimų, dokumentų, nuomonių ar ataskaitų, kurios buvo pateiktos arba įteiktos naudojant pirmiau minėtas priemones, tikrumas gali būti pripažintas arba patvirtintas tik tiesiogiai juos išnagrinėjus arba kitomis priemonėmis, jie turi būti pristatyti arba įteikti šalims ir suinteresuotiems asmenims taip, kad juos būtų įmanoma patvirtinti šiomis priemonėmis, atsižvelgiant į įstatymuose kiekvienam atvejui numatytus laiko ir vietos reikalavimus.

Jei dokumentas turi būti įteiktas teritorinėje srityje, kuri skiriasi nuo srities, kurioje veikia šį dokumentą išduodantis teismas, prašymą įteikti šį dokumentą galima pateikti jurisdikciją toje srityje turinčiam teismui. Tai vadinama teismine pagalba, ir tokiu atveju dokumentą įteikia teismas, kuriam pirmiau nurodyta forma yra pateikiamas prašymas (teismo pavedime kitos jurisdikcijos teismui). Prie teismo pavedimo kitos jurisdikcijos teismui yra pridedamas sprendimo ar tam tikro šaukimo nuorašas, taip pat, priklausomai nuo kiekvienos bylos, kiti dokumentai. Dokumentai turi būti įteikti per ne daugiau kaip dvidešimties dienų laikotarpį nuo gavimo dienos.

viršųviršų

5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)?

Iš esmės, jei šalys nėra atstovaujamos advokato ir jos teismui nurodė adresą dokumentams įteikti, bet kuriuo iš nurodytų adresų įteikti dokumentai įsigalioja vos įregistravus teisingą įteiktino dokumento persiuntimą, net jei adresato gavimo kvitas nebuvo apskaitytas.

Jei įteikimo adresas nepateiktas (tai pasitaiko gana dažnai, kai įteikiamas dokumentas, kuris skirtas šaukti asmenį atvykti į teismą arba gauti šalių patvirtinimą apie asmenišką įsikišimą į tam tikrus procedūrinius etapus), dokumentai iš esmės gali būti įteikti ne adresatui, o kitiems asmenims, jei juos su adresatu sieja artimi ryšiai, kaip nurodyta įstatymuose.

Vadinasi, jei adresas, kuriuo bandoma įteikti dokumentą, yra vieta, kuri, kaip rodo savivaldybės registras, mokesčių mokėtojų registras ar bet koks kitas oficialus registras ar profesinių asociacijų leidiniai, yra adresato juridinis adresas, arba jei tai yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ar jo nuomojamos patalpos, ir adresato jose nėra, dokumentas gali būti įteiktas bet kuriam darbuotojui arba vyresniam nei 14 metų šeimos nariui, kuris yra tuo adresu, arba pastato prižiūrėtojui, jei tinkama, pranešant dokumentą gaunančiam asmeniui, kad jis įpareigotas perduoti šį sprendimo arba šaukimo nuorašą aptariamam adresatui arba pranešti jam apie jį, jei šis asmuo žino adresato buvimo vietą.

Jei dokumentas adresuotas į adresato nelaikino darbo vietą, dokumentas, jei adresato tuo adresu nėra, įteikiamas asmeniui, kuris patvirtina jį pažįstąs, arba, jei toje vietoje yra už dokumentų ar daiktų gavimą atsakingas skyrius, šio skyriaus vadovui. Adresato vardas ir pavardė, data ir laikas, kai jo buvo ieškoma ir jis nebuvo rastas namuose, yra įrašomi į gavimo patvirtinimą, kuriame taip pat nurodomas sprendimo arba šaukimo nuorašą gavusio asmens vardas ir pavardė, giminystės ryšys tarp šio asmens ir adresato; taip įteiktas dokumentas visiškai įsigalioja.

viršųviršų

Jei adresu, pagal kurį bandoma įteikti dokumentą, nerandama nė vieno asmens, teismo sekretorius arba jo paskirtas pareigūnas turi stengtis nustatyti, ar adresatas gyvena tuo adresu. Jei adresatas aptariamu adresu nebegyvena ar nebedirba, o kuris nors iš apklaustų žmonių žino jo dabartinį adresą, tai įrašoma dokumento neįteikimo patvirtinime. Jei tokiu būdu nustatyti atsakovo adresą neįmanoma, ir atsakovas nenurodė kitų galimų adresų, teismas turi bandyti nustatyti atsakovo adresą pasitelkdamas oficialius registrus arba pasinaudodamas adresu, nurodytu profesinių asociacijų leidiniuose, ypač kai byla yra susijusi su įmonėmis ir kitais juridiniais asmenimis arba su asmenimis, kurių profesija įpareigoja juos stoti į tokias asociacijas. Teismas taip pat turi kreiptis į atsakovo profesinės veiklos ar nelaikino darbo vietą (kai kuriais atvejais gali būti įmanoma kreiptis tiesiogiai iš teismo, pasitelkiant elektronines ryšių priemones). Jei atlikus tokius paklausimus adresas arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatoma, dokumentas yra įteikiamas. Jei tokie paklausimai neduoda rezultatų, dokumentas turi būti įteiktas skelbiant pranešimą, kuris iškabinamas nurodant, kad pirmiau minėti mėginimai nustatyti adresą ar nuolatinę gyvenamąją buvo nesėkmingi. Tokiu atveju dokumentas įteikiamas teismo skelbimų lentoje iškabinant sprendimo arba šaukimo nuorašą. Išskirtiniu atveju, vienos iš šalių prašymu ir jos sąskaita, dokumentas bus paskelbtas provincijos ar autonominės bendruomenės oficialiajame leidinyje, oficialiajame valstybės leidinyje, nacionaliniame arba provincijos laikraštyje.

viršųviršų

Pasitaiko atvejų, kai nustatyti to paties asmens buvimo vietą bando įvairūs teismai, todėl, siekiant supaprastinti šį procesą ir stengiantis išvengti nereikalingo bandymų nustatyti adresus kartojimo kiekvienoje teismo įstaigoje, Ispanijos civilinio proceso kodekse (Įstatymas Nr. 1/2000) numatyta prie teisingumo ministerijos sukurti centrinį asmenų, kurių adresas nenustatytas, registrą. Teismai, kurie jau nesėkmingai atliko atsakovo adreso arba nuolatinės gyvenamosios vietos patikrinimus, gali suteikti šiam registrui informacijos ir nurodyti atsakovo vardą, pavardę ir kitas jų turimus tapatybės duomenis. Bet koks teismas, kuriam reikia patikrinti atsakovo adresą, gali peržiūrėti šį registrą ir nustatyti, ar atsakovas yra į jį įtrauktas ir ar registre nurodyti atsakovo duomenys sutampa su teismo turimais duomenimis. Tokiu atveju nėra reikalo atlikti tolesnius paklausimus, nes tokius paklausimus jau atliko pirmasis atsakovo buvimo vietą nustatyti bandęs teismas, todėl teismas gali nedelsdamas nuspręsti įteikti dokumentus skelbiamu pranešimu. Į tokį registrą įtraukti atsakovai gali prašyti išbraukti įrašus apie save ir nurodyti adresą, kuriuo teismo dokumentai gali būti jiems įteikiami. Šiuo atveju (jei registre nurodyto asmens buvimo vieta nustatyta, registras praneša atsakovui iškeltą bylą nagrinėjantiems teismams apie dokumentų įteikimui nurodytą adresą, ir nuo to laiko tuo adresu įteikiami dokumentai yra laikomi galiojančiais.

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Kiekvienu atveju yra rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas. Tai užregistruojama teismo sekretoriaus tvirtinamame rašytiniame nuoraše. Procedūros priklauso nuo priemonių, kuriomis buvo nuspręsta įteikti dokumentą.

viršųviršų

Kai dokumentai įteikiami teisme arba per Advokatų asociacijos (SRCP) įkurtą bendrąją dokumentų priėmimo tarnybą, tai užregistruojama advokatui ar šaliai pasirašant dokumento nuorašą arba pasitelkiant patvirtinimą, kurį šiam reikalui parengia ir patvirtina teismo sekretorius.

Kai dokumentai įteikiami siunčiant sprendimo arba šaukimo nuorašą registruotu laišku arba telegrama ir patvirtinant gavimą arba kitomis panašiomis priemonėmis, teismo sekretorius patvirtina siuntimo įrašą ir išsiųsto dokumento turinį ir, jeigu tinkama, prideda gavimo patvirtinimą arba raštą, kuriame yra patvirtintas gavimas.

Kai dokumentai įteikiami pristatant juos adresatui, pristatymo faktas įregistruojamas pareigūno parengtame ir adresato pasirašytame patvirtinime arba sprendimo nuorašu, kurį pasirašo adresatas.

Jei buvo būtina pasinaudoti pranešimų skelbimu, tai įregistruojama teismo sekretoriaus patvirtintame gavimo patvirtinime, kuriame nurodoma, kad pranešimas buvo iškabintas teismo skelbimų lentoje, ir pažymimas jo buvimo šioje lentoje laikas, kartu pateikiant oficialaus leidinio, kuriame buvo paskelbtas pranešimas, nuorašą, jei ši papildoma priemonė buvo pritaikyta.

7. Kaip būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą?

Dokumentas gali būti įteiktas ne adresatui, o kitam asmeniui tam tikrais įstatymuose numatytais atvejais, kurie jau buvo išnagrinėti; tais atvejais dokumentai yra laikomi veiksmingai įteiktais.

viršųviršų

Jei dokumentai nėra įteikiami pagal Civilinio proceso kodeksą (Įstatymas Nr. 1/2000), vadovaujantis atsakymuose į ankstesnius klausimus minėtomis taisyklėmis, jie yra negaliojantys, jei aptariamam asmeniui dėl jų nebus tinkamai atstovaujama pagal įstatymą. Būtinas teismo sprendimas, kuriuo aptariamas dokumentas būtų pripažintas negaliojančiu, nors prašymas paskelbti jį negaliojančiu gali būti pateiktas ex officio. Nepaisant to, jei asmuo, kuriam buvo įteiktas pranešimas, šaukimas, įsakyta atvykti į teismą ar įteiktas uždraudimas, pareiškia, kad jam buvo pranešta apie bylą, ir per pirmąjį savo atvykimą į teismą nepareiškia, kad dokumento įteikimas yra negaliojantis, dokumentas įsigalioja, tarsi jis buvo įteiktas vadovaujantis įstatymais. Todėl šiuo atveju dokumento nereikia įteikti dar kartą.

Dokumentų įteikimas pagal įstatymus yra būtinas, nes, atsakovui tinkamai neatvykus į bylos nagrinėjimą šaukime arba pranešime nurodytą dieną ir į nurodytą vietą, jis apkaltinamas teismo negerbimu, o byla toliau nagrinėjama neleidžiant jam imtis priemonių. Tokiu atveju, jei atsakovas ir toliau neatvyksta į teismą, jis turi pateikti pareiškimą pripažinti bylą negaliojančia teismo sprendimo vykdymo metu.

Net jei dokumentai buvo įteikti vadovaujantis įstatymais, atsakovas netgi gali teikti prašymą ir pasiekti, kad jo interesams žalingas galutinis sprendimas būtų panaikintas, tačiau tik tam tikrais išskirtiniais atvejais ir labai ribotais pagrindais, ir, žinoma, jeigu sprendimas nebuvo jam praneštas asmeniškai. Toks prašymas teismui turi būti pateiktas per laikotarpį nuo dvidešimties dienų iki keturių mėnesių. Tokį prašymą galima pagrįsti tik viena iš šių priežasčių:

viršųviršų

 • būta nenutrūkstamų nenugalimų aplinkybių, dėl kurių teismo negerbimu apkaltinas asmuo negalėjo atvykti į teismą jokiu laiku, nors jis ir žinojo apie bylinėjimąsi, nes buvo tinkamai pašauktas į teismą arba informuotas;
 • jis nežinojo apie prašymą ir bylinėjimąsi, nes šaukimas arba pranešimas buvo įteiktas įsakymo dėl šaukimo į teismą forma, bet šis dokumentas nepateko į teismo negerbimu apkaltinto asmens rankas dėl jo paties nekontroliuojamų priežasčių;
 • teismo negerbimu apkaltintas atsakovas nežinojo apie prašymą ir bylinėjimąsi, nes šaukimas į teismą ir pranešimas jam buvo įteiktas pasitelkiant pranešimus, ir jo nebuvo vietoje, kurioje buvo aptariama bylos nagrinėjimo vieta, taip pat nebuvo toje Ispanijos ar autonominės bendruomenės vietoje, kurios oficialiajame leidinyje yra skelbiami pranešimai.

8. Ar turiu mokėti už dokumentą? Jeigu taip, tai kiek?

Norint atsakyti į šį klausimą, būtina įvertinti dokumento įteikimo būdą.

Teismai dokumentus įteikia nemokamai.

Dokumentų įteikimui pasitelkiant advokatus, yra taikomi mokesčiai ir mokėjimai (mokėjimų mastą reglamentuoja 2003 m. lapkričio 7 d. karališkasis potvarkis Nr. 1372/2003). Iš esmės šiuos mokėjimus atlieka įgaliojimą aptariamam advokatui suteikusi šalis, nebent jai būtų skirta nemokama teisinė pagalba. Šie mokėjimai taip pat gali būti įskaityti į įsakymą sumokėti teismo išlaidas; tokiu atveju jas paprastai sumoka bylą pralaimėjusi šalis.

Papildoma informacija

 • Teismų generalinė taryba español
 • Teisingumo ministerija español

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė