Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Spanien

Seneste opdatering : 01-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis?

Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse? 1.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes i forbindelse med en retssag? 2.
3. Hvem kan forkynde et dokument fra parterne eller fra retten? 3.
4. Hvordan sker forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke kan træffes på sin bopæl)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad er følgerne, hvis en forkyndelse sker i strid med lovgivningen, eller hvis adressaten ikke modtager dokumentet (f.eks. fordi det forkyndes over for tredjemand)?

Kan forkyndelse alligevel være gyldig, eller skal der under alle omstændigheder foretages forkyndelse på ny? 7.

8. Skal der betales for forkyndelse, og i bekræftende fald, hvor meget? 8.

 

Fremsendelse af retsdokumenter er ikke bare et spørgsmål om at lægge et brev i postkassen. Hvis man er part i en retssag, kan man komme ud for at skulle fremsende forskellige dokumenter til modparten i sagen og selv at skulle modtage andre. Kun således kan retten til at forsvare sig sikres på en passende måde, idet det er en grundlæggende forudsætning for at varetage sine interesser, at man ved, at retssagen finder sted. Juridisk set betyder dette, at der skal forkyndes dokumenter og processkrifter både fra retten og fra parterne.

Det første af rettens processkrifter er i princippet indkaldelsen eller indstævningen, hvorved den anden part gøres bekendt med retssagens indledning. Forkyndelse af denne sker på rettens foranledning gennem dommerfuldmægtigen af en retsmedhjælper, som indfinder sig på sagsøgtes bopæl eller henvender sig til andre personer, der berøres af sagen.

Kravet om forkyndelse indskrænker sig imidlertid ikke til retssagens indledning, men fortsætter gennem sagens forskellige faser, både for sagens parter og for andre personer, der skal give møde for retten (vidner, sagkyndige, osv.). I Spanien er det retten, der varetager forkyndelse af dokumenter og processkrifter og meddeler sine afgørelser til parterne og andre, der berøres af sagen.

Hvis parterne repræsenteres i retten (under normale forhold - undtagen ved mundtlig forhandling, hvor sagens genstand ikke overstiger 900 EUR, og ved summariske processer med henblik på opnåelse af et betalingspålæg - skal parterne være repræsenteret i retten ved en procesfuldmægtig, som er bemyndiget til at repræsentere dem), er det procesfuldmægtigen, der modtager og underskriver alle dokumenter som partens repræsentant. Hvis der ikke er en repræsentant, sker forkyndelse direkte for den pågældende.

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis?

Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse?

I Spanien sondres der ikke mellem "meddelelse" (indholdet af et processkrift meddeles til en person til efterretning) og "forkyndelse" (overgivelsen sker gennem en stævningsmand). Parternes dokumenter overgives til modparten og processkrifter forkyndes ved "retslige meddelelser", der altid foretages af retten gennem den dommerfuldmægtig, som har ansvaret for den rette gennemførelse af forkyndelsen. Dokumenterne forkyndes af dommerfuldmægtigen selv eller af en embedsmand udpeget af denne, og det sker på en af følgende måder:

 1. Gennem procesfuldmægtigen, når det drejer sig om meddelelser til personer, der repræsenteres af denne i sagen.
 2. Aflevering af det, der skal meddeles, pr. post, telegram eller ethvert andet teknisk middel, som giver mulighed for et fyldestgørende bevis for meddelelsens indhold og modtagelse samt dato for modtagelsen.
 3. Personlig aflevering ved dommerfuldmægtigen (eller den af denne udpegede embedsmand) til adressaten af en fuldstændig kopi af den afgørelse, der skal forkyndes, af rettens påbud til den pågældende eller af en indstævning eller indkaldelse.
 4. Hvis adressaten ikke kan findes (retten har pligt til at kontrollere dennes bopæl ved hjælp af de forskellige offentlige registre; en del af disse er der nu adgang til ad elektronisk vej direkte fra retten), kan meddelelse ske ved opslag på retsbygningen eller på rettens dør (på sagsøgerens anmodning kan en sådan meddelelse desuden offentliggøres i de officielle tidender eller andre medier). Domme er dog undtaget fra denne ordning. De skal desuden offentliggøres under rettens bekendtgørelser i den selvstyrende regions officielle tidende.

Ikke alle retslige meddelelser er lige betydningsfulde. Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en sondring efter deres formål. Der sondres således mellem:

TopTop

 1. Forkyndelser, der har til formål at meddele en afgørelse, en retshandling eller et processkridt.
 2. Indkaldelser (emplazamientos), som har til formål at oplyse adressaten om nødvendigheden af at give møde i retten for at varetage sine interesser inden for en frist, som er angivet.
 3. Indstævninger (citationes) med angivelse ikke af en frist, men af et sted, en dato og et klokkeslæt, hvor den pågældende skal give møde i retten og træffe forholdsregler i overensstemmelse med indkaldelsen.
 4. Påbud om, at adressaten i overensstemmelse med loven skal foretage eller undlade at foretage en handling.
 5. Pålæg, hvis adressater ikke er borgere, men ansvarlige for registre for fast ejendom, sø- og handelsregistre, registre for afbetalingskøb af løsøre, notarer, handelsmæglere eller rettens ansatte. Som følge af disse pålæg skal de udstede attesterede udskrifter eller dokumentation og udføre enhver handling, hvis udøvelse påhviler dem.
 6. Skrivelser til andre myndigheder end retslige myndigheder og andre embedsmænd end dem, der er nævnt i punkt 5.

Denne særlige ordning for retslige meddelelser er berettiget, fordi der ikke blot er tale om formelle krav, men midler til at sikre, at sagens parter og dem, der vil eller kan blive parter i sagen, kan forsvare deres legitime rettigheder og interesser i henhold til den grundlæggende ret til effektiv retsbeskyttelse og princippet om ret til forsvar, da det er en forudsætning for udøvelse af denne ret, at den pågældende er vidende om, at der føres en retssag.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes i forbindelse med en retssag?

Alle dokumenter, der er væsentlige for sagen, skal meddeles alle, der er part i sagen, som der henvises til, eller som kan lide skade. Konkret betyder dette:

TopTop

 1. Retsafgørelser og meddelelser vedrørende retshandlinger fra dommerfuldmægtigen forkyndes til alle, der er part i sagen.
 2. Ved rettens afgørelse forkyndes verserende sager endvidere for dem, der efter sagens akter kan blive berørt af dommen, når den bliver afsagt. En sådan forkyndelse skal også foretages, på de samme betingelser, når retten konstaterer, at parterne bruger sagen i svigagtigt øjemed.
 3. Der sker desuden forkyndelse til tredjemand i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen.

3. Hvem kan forkynde et dokument fra parterne eller fra retten?

Retslige meddelelser forkyndes altid af retten gennem den dommerfuldmægtig, som har ansvaret for den rette gennemførelse af forkyndelsen. Dokumenterne forkyndes af dommerfuldmægtigen selv eller af en embedsmand udpeget af denne. Sædvanligvis udpeges de såkaldte "agentes judiciales", retsmedhjælpere, som siden 2004 benævnes "funcionarios del cuerpo de auxilio judicial", til at forkynde meddelelser, stævninger, indkaldelser og påbud i den form, der er fastsat i civilprocesloven (Ley de Enjuiciamiento Civil) - lov 1/2000).

Forkyndelse gennem retsmedhjælpere er dog ikke den eneste måde, hvorpå retten kan sikre sig, at dokumenter når frem til rette vedkommende. Forkyndelse kan også ske pr. post eller telegram eller gennem procesfuldmægtigen.

Der findes således følgende måder at foretage forkyndelse på i Spanien:

 1. Forkyndelse gennem procesfuldmægtigen, når det drejer sig om meddelelser til personer, der repræsenteres af denne i sagen. Repræsentation ved procesfuldmægtigen er nødvendig, undtagen ved mundtlig forhandling, hvor sagens genstand ikke overstiger 900 EUR, ved summariske processer med henblik på opnåelse af et betalingspålæg, i konkurssager, når fremmøde i retten er begrænset til fremlæggelse af kravet, ved indkaldelse til kreditorforsamlinger under en konkurssag, i tilfælde af indsigelse mod afgørelser om fri proces, og når der begæres hasteforanstaltninger forud for processen. Mens fuldmagten er gyldig, er det procesfuldmægtigen, der kvitterer for og modtager indstævninger, indkaldelser, påbud og meddelelser af enhver art, herunder også afgørelser, der berører den part, procesfuldmægtigen repræsenterer, under hele sagens forløb og indtil dommen er fuldbyrdet. Procesfuldmægtigens handlinger har samme retskraft, som hvis det var mandanten selv, der handlede direkte, og denne har ikke ret til at kræve indflydelse på disse handlinger over for retten.
 2. Forkyndelse pr. post, telegram eller ethvert andet teknisk middel, som giver mulighed for et fyldestgørende bevis for meddelelsens indhold og modtagelse samt dato for modtagelsen.
 3. Aflevering til adressaten ved en retsmedhjælper af en fuldstændig kopi af den afgørelse, der skal forkyndes for den pågældende, af rettens påbud til den pågældende eller af en indstævning eller indkaldelse. I en sådan meddelelse angives, hvilken ret der har truffet afgørelsen, sagens genstand og det fulde navn og adresse på den person, den er henvendt til, formål, sted, dato og tidspunkt, hvor den indkaldte skal give møde, eller fristen for at udføre den handling, der er angivet i indstævningen eller indkaldelsen, med angivelse af de retlige følger i hvert enkelt tilfælde i henhold til loven. Ved forkyndelse af meddelelser, indstævninger og indkaldelser tillades og registreres intet svar fra adressaten, medmindre retten udtrykkelig har bestemt det. I forbindelse med påbud accepteres det i givet fald, at adressaten svarer, og svaret angives kort i meddelelsen.
 4. Hvis adressaten ikke kan findes (retten har pligt til at kontrollere dennes bopæl ved hjælp af de forskellige offentlige registre; en del af disse er der nu adgang til ad elektronisk vej direkte fra retten), kan meddelelse ske ved opslag på retsbygningen eller på rettens dør (på sagsøgerens anmodning kan en sådan meddelelse desuden offentliggøres i de officielle tidender eller andre medier). Domme er dog undtaget fra denne ordning. De skal desuden offentliggøres under rettens bekendtgørelser i den selvstyrende regions officielle tidende.

(Når der er tale om forkyndelse af retsdokumenter fra eller til et land i EU, anvendes Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000. Til gennemførelse heraf har Spanien udpeget dommerfuldmægtige ved retten i første instans som fremsendende myndigheder og dommerfuldmægtige ved den ret, der er udpeget til at repræsentere den pågældende provins, eller fuldmægtige ved de fælles forkyndelsestjenester som modtagende myndigheder. For at finde de pågældende myndigheder kan man søge på Spaniens mapa judicial español. Det er ligeledes muligt at søge på Det Europæiske Civilatlas, hvis netsted giver direkte adgang til oplysninger om disse organer.

TopTop

4. Hvordan sker forkyndelse i praksis?

Når der er tale om personer, der er eller kan være part i sagen, afhænger det af meddelelsens type og den form for forkyndelse, der anvendes:

 1. Når forkyndelsen sker gennem en procesfuldmægtig (dvs. når parterne er repræsenteret) sker forkyndelsen således: I alle retsbygninger, der er sæde for en civilret, findes der en forkyndelsesafdeling, som procesfuldmægtigkollegiet (SRCP) har ansvaret for. Hvis det drejer sig om dokumenter, der forelægges af andre parter, sker forkyndelsen for de øvrige parters procesfuldmægtige gennem denne afdeling forud for deres fysiske forelæggelse for retten. I et sådant tilfælde modtager den nævnte forkyndelsesafdeling dokumentet og forkynder kopier heraf for de øvrige procesfuldmægtige. Når dette er sket, anføres det i et dokument, hvor mange kopier der er udleveret til andre procesfuldmægtige, og hvor mange procesfuldmægtige der er tale om. Dette dokument forelægger afdelingen for retten sammen med det originale dokument, der er genstand for forkyndelsen. Hvis det derimod drejer sig om en forkyndelse fra retten til en procesfuldmægtig, forelægger forkyndelsesafdelingen en kopi af afgørelsen eller indkaldelsen i to eksemplarer, hvoraf et eksemplar udleveres til procesfuldmægtigen, som underskriver det andet eksemplar, der efterfølgende af forkyndelsesafdelingen returneres til retten. Dokumentets forkyndelse anses for fuldført dagen efter modtagelsesdatoen. (Undtaget fra denne ordning er dokumenter, indkaldelser, indstævninger og påbud, som ifølge loven skal forkyndes for parterne personligt).
 2. Når parterne ikke er repræsenteret ved en procesfuldmægtig, eller det drejer sig om den første indkaldelse eller indstævning af sagsøgte, afleveres dokumentet på parternes bopæl.

Sagsøgerens bopæl er den bopæl, sagsøgeren angiver i stævningen eller i den begæring, hvormed sagen indledes. For sagsøgtes vedkommende angiver sagsøgeren som dennes bopæl til brug for indkaldelsen eller indstævningen den bopæl, han kender med sikkerhed. Hvis sagsøgeren angiver flere adresser, skal han angive, i hvilken rækkefølge der efter hans opfattelse på disse adresser er størst sandsynlighed for, at en forkyndelse kan lykkes. Sagsøgeren skal ligeledes angive alle de data om sagsøgte, han ligger inde med, og som kan være nyttige for at finde frem til denne, herunder telefon- og faxnumre og lign.

TopTop

Sagsøgte kan, når han først har givet møde i retten, angive en anden adresse til brug for senere meddelelser.

Hvis parterne skifter bopæl under sagsbehandlingen, skal de straks meddele retten dette. De skal ligeledes meddele alle ændringer vedrørende telefon- og faxnumre og lign. i alle tilfælde, hvor disse anvendes til kommunikationen med retten.

Aflevering til adressaten af meddelelsen med kopi af afgørelsen eller indkaldelsen foretages af retsmedhjælperen i retten eller på adressatens bopæl. Afleveringen dokumenteres ved en attest, som underskrives af dommerfuldmægtigen eller den retsmedhjælper, som udfører den, og modtageren, hvis navn anføres (hvis den pågældende nægter at underskrive, anføres dette, og hvis modtagelsen nægtes, oplyses den pågældende om, at dokumentet kan afhentes i retten, og at forkyndelsen får fuld retskraft dagen efter, at dette meddeles).

I provinshovedstæder og større byer er der etableret en fælles afdeling for forkyndelse og tvangsfuldbyrdelse (SAC) under det dommerkontor, som behandler forkyndelse af dokumenter for hele retten.

Forkyndelse for vidner, sagkyndige eller andre personer, der uden at være part i sagen skal deltage i dens behandling, sker ved tilsendelse af en kopi af afgørelsen eller indkaldelsen pr. anbefalet brev eller telegram med kvittering for modtagelsen eller ethvert andet teknisk middel, som giver mulighed for et fyldestgørende bevis for meddelelsens indhold og modtagelse samt dato for modtagelsen, og dommerfuldmægtigen bekræfter i akterne afleveringen og det overraktes indhold og vedlægger i givet fald kvittering for modtagelsen eller ethvert andet bevis for, at adressaten har modtaget dokumentet. Afleveringen sker på den bopæl, den pågældende part angiver, men hvis der er behov for det, kan retten foretage den relevante kontrol af bopæl eller opholdssted for den person, som dokumentet skal forkyndes for. Vidner, sagkyndige og andre personer, der uden at være part i sagen, skal deltage i dens behandling, skal meddele retten enhver bopælsændring, der måtte finde sted under sagsbehandlingen. De skal informeres om denne pligt, når de giver møde i retten for første gang.

TopTop

I den spanske civilproceslov (lov 1/2000) er der åbnet mulighed for, at meddelelser kan forkyndes gennem elektroniske medier eller lignende, når retten og parterne eller modtagere af meddelelser råder over elektroniske medier, telematik, elektronisk telekommunikation eller lignende, som giver mulighed for forsendelse og modtagelse af dokumenter i en sådan form, at meddelelsens ægthed og indhold kan garanteres, at der er garanti for en fejlfri afsendelse og modtagelse, og bevis for, hvornår den har fundet sted. Når disse krav er opfyldt, kan meddelelser forkyndes gennem disse medier med den dertil hørende kvittering for modtagelsen. For at dette skal være muligt, skal parterne og sagkyndige, der indkaldes under sagsbehandlingen, meddele retten, at de er i besiddelse af de nævnte medier og oplyse deres e-mail-adresse. Det er endvidere fastsat i loven, at justitsministeriet opretter et register, som der er elektronisk adgang til, over de nævnte medier og de deri registrerede adresser på offentlige organer. Når ægtheden af afgørelser, dokumenter, erklæringer eller forklaringer, der fremlægges eller forkyndes ved hjælp af de nævnte medier, kun kan anerkendes eller kontrolleres ved en direkte prøvelse eller andre procedurer, skal de forelægges eller forkyndes for parterne og andre berørte i overensstemmelse med sådanne procedurer og under overholdelse af de frister for tid og sted, som er fastsat i loven for hvert enkelt tilfælde.

I tilfælde af at der skal ske en forkyndelse i et andet område end det, hvor den ret, der træffer afgørelse om forkyndelsen, er kompetent, er det nødvendigt at anmode den ret, der er kompetent i det pågældende område, om at foretage forkyndelsen. Dette benævnes retshjælp, og i så fald sker forkyndelsen som beskrevet ovenfor af den ret, der anmodes herom (ved en retsanmodning). Retsanmodningen vedlægges en kopi af afgørelsen eller indkaldelsen og alle andre relevante dokumenter. Disse meddelelser skal forkyndes senest 20 dage fra modtagelsen.

TopTop

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke kan træffes på sin bopæl)?

Hvis parterne ikke er repræsenteret ved en procesfuldmægtig, og de har opgivet adresse til retten, får meddelelser forkyndt på en hvilken som helst af de angivne adresser principielt fuld retskraft, så snart der er bevis for den korrekte forkyndelse, også selv om adressaten ikke har kvitteret for modtagelsen.

Hvis der ikke er opgivet en adresse (hvilket er meget almindeligt, når der er tale om en indkaldelse til at give møde for retten, eller når parterne personligt skal medvirke i bestemte proceshandlinger) kan forkyndelse principielt ske til andre personer end adressaten, forudsat at disse er tæt knyttet til denne, som fastsat i loven.

Hvis således den adresse, på hvilken forkyndelsen ønskes gennemført, er det sted, hvor adressaten har sin bopæl ifølge kommunens folke- eller skatteregister eller ifølge en branchesammenslutnings officielle register eller publikationer, eller sagsøgte er lejer på denne adresse, men ikke kan findes der, kan forkyndelse ske til enhver ansat eller ethvert familiemedlem, der er over 14 år, der måtte være til stede på denne adresse, eller til ejendommens portner, hvis der findes en sådan, og den pågældende modtager gøres i en sådan situation opmærksom på, at han har pligt til at aflevere kopien af afgørelsen eller indkaldelsen til adressaten eller underrette denne på dennes opholdssted.

Hvis en meddelelse afleveres på adressatens faste arbejdsplads i dennes fravær, sker forkyndelsen for en person, der angiver at kende den pågældende, eller, hvis der på arbejdspladsen findes et kontor, der har ansvaret for at modtage dokumenter eller genstande, for den person, der har ansvaret for dette kontor. I attesten angives navnet på adressaten og den dato og det tidspunkt, hvor personen blev søgt, men ikke fundet på sin bopæl, navnet på den person, der modtog kopien af afgørelsen eller indkaldelsen og forbindelsen mellem denne og adressaten. Forkyndelse anses derefter for at være foretaget.

TopTop

I tilfælde af, at der ikke findes nogen på den adresse, hvor forkyndelse søges foretaget, kontrollerer dommerfuldmægtigen eller den udpegede retsmedhjælper, om adressaten virkelig har bopæl på adressen. Hvis den pågældende ikke længere bor eller arbejder på adressen, men en person på stedet kender den pågældendes nuværende adresse, angives denne i attesten om den manglende forkyndelse. Hvis det ikke kan lade sig gøre at fastslå sagsøgtes adresse på denne måde, og sagsøgeren ikke har angivet andre mulige adresser, forsøger retten at finde frem til sagsøgtes adresse ved hjælp af officielle registre eller en adresse, der måtte være angivet i en branchesammenslutnings publikationer, hvis det drejer sig om en virksomhed eller anden enhed eller en person, der udøver et erhverv, hvortil der kræves registrering i en sammenslutning. Retten kan endvidere henvende sig til den adresse, hvor sagsøgte udøver et erhverv eller har fast arbejde (i nogle tilfælde er der adgang hertil ad elektronisk vej direkte fra retten). Hvis en sådan undersøgelse resulterer i, at retten får kendskab til en bopæl eller et fast opholdssted, foretages forkyndelsen. Hvis undersøgelsen ikke giver noget resultat, sker forkyndelsen ved offentlig bekendtgørelse, og det anføres, at de nævnte bestræbelser på at finde sagsøgtes bopæl eller opholdssted endte uden resultat. I så fald sker forkyndelsen ved at anbringe en kopi af afgørelsen eller indkaldelsen på rettens opslagstavle. Offentliggørelse i provinsens eller den selvstyrende provins' "officielle tidende", i statstidende eller i en avis, der dækker hele landet eller provinsen, sker kun på begæring af en part i sagen og for dennes regning.

TopTop

Eftersom det kan ske, at andre retter har forsøgt at finde frem til den samme person, er det for at lette sagsbehandlingen og undgå dobbeltarbejde fastsat i den spanske civilproceslov (lov 1/2000), at der i justitsministeriet oprettes et centralregister over ikke fremmødte, som enhver ret, der uden held har forsøgt at finde frem til sagsøgte, kan konsultere ved hjælp af sagsøgtes navn og andre data vedrørende dennes identitet, de måtte være i besiddelse af. Enhver ret, der skal finde frem til en sagsøgts adresse, kan konsultere centralregistret for at konstatere, om sagsøgte er opført i registret, og om de data, der i givet fald er opført, er de samme, som dem retten råder over. Hvis dette er tilfældet, er det ikke nødvendigt at foretage nye undersøgelser, da disse allerede er foretaget, da den første ret forsøgte at finde frem til sagsøgte, og forkyndelse kan foretages direkte ved offentlig bekendtgørelse. Sagsøgte, der er opført i det nævnte register, kan anmode om at blive slettet mod at oplyse den adresse, på hvilken forkyndelse kan finde sted. Når dette sker, og sagsøgte således er fundet, meddeler registret de retter, hvor der føres sag mod den pågældende, den adresse, der er angivet til brug for forkyndelse, og forkyndelser, der fra dette tidspunkt sker på denne adresse, er derefter gyldige.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Der findes altid og i enhver sag skriftligt bevis for, at forkyndelse har fundet sted. Det indføres i sagens akter, som underskrives af dommerfuldmægtigen. Proceduren afhænger af, hvordan forkyndelsen har fundet sted.

TopTop

Når dokumenter forkyndes ved retten eller i den fælles forkyndelsesafdeling, som procesfuldmægtigkollegiet har ansvaret for, består dokumentationen i, at procesfuldmægtigen eller sagens part underskriver en kopi af dokumentet eller den attest, der udarbejdes til dette formål, og dette bekræftes af dommerfuldmægtigen.

Når forkyndelse sker ved aflevering af en kopi af afgørelsen eller indkaldelsen pr. anbefalet brev eller telegram med kvittering for modtagelsen eller ethvert andet lignende middel, bekræfter dommerfuldmægtigen meddelelsens indhold, samt at aflevering har fundet sted, og vedlægger, når det er relevant, kvitteringen eller ethvert andet bevis for modtagelsen.

Når forkyndelse sker ved aflevering til adressaten, bekræftes dette ved en attest, udfærdiget af udbringeren, som underskrives af adressaten, eller ved en kopi af afgørelsen, som underskrives af adressaten.

Hvis det har været nødvendigt at forkynde ved offentlig bekendtgørelse, registreres dette i en attest underskrevet af dommerfuldmægtigen, hvori det fastslås, at bekendtgørelsen er blevet opsat på rettens opslagstavle, og i hvilken periode, sammen med en kopi af den officielle tidende, meddelelsen blev offentliggjort i, hvis dette var tilfældet.

7. Hvad er følgerne, hvis en forkyndelse sker i strid med lovgivningen, eller hvis adressaten ikke modtager dokumentet (f.eks. fordi det forkyndes over for tredjemand)?

Kan forkyndelse alligevel være gyldig, eller skal der under alle omstændigheder foretages forkyndelse på ny?

Et dokument kan forkyndes for tredjemand i visse tilfælde, der er fastsat i loven, jf. ovenfor. Hvis loven er fulgt, er en sådan forkyndelse fuldt ud gyldig.

TopTop

I de tilfælde, hvor der ikke er sket forkyndelse i overensstemmelse med civilprocesloven (lov 1/2000), jf. ovenfor, er forkyndelsen ugyldig, hvis resultatet er, at sagsøgte ikke kan varetage sine interesser. En retsafgørelse er nødvendig for at erklære forkyndelsen ugyldig, og en sådan kan retten træffe af egen drift. Hvis den, til hvem en meddelelse, indstævning, indkaldelse eller et påbud er rettet, dog anerkender at have kendskab til sagen og ikke under sit første møde for retten gør gældende, at forkyndelsen er ugyldig, får den virkning, som om der var sket forkyndelse i overensstemmelse med loven. Der er derfor ikke behov for at foretage forkyndelse igen.

Det er afgørende, at forkyndelse sker efter reglerne, eftersom en sagsøgt, der ikke giver møde for retten på den dato og det sted, der er angivet i indstævningen eller indkaldelsen, erklæres for udeblevet, hvorefter sagsbehandlingen fortsættes, uden at den pågældende har mulighed for at varetage sine interesser. Hvis sagsøgte i en sådan situation fortsat ikke møder frem, må han begære, at retshandlingerne erklæres ugyldige i fuldbyrdelsesfasen.

Der er endvidere også den mulighed, selv om forkyndelsen var fuldt gyldig, at sagsøgte kan begære og opnå, at en endelig dom, der skader hans interesser, omstødes, men dette kan kun ske i ganske bestemte, klart beskrevne tilfælde og under forudsætning af, at dommen ikke blev forkyndt for ham personligt. En sådan begæring skal indgives ved retten inden for en frist på mellem 20 dage og 4 måneder, og de eneste begrundelser for en sådan begæring, retten kan acceptere, er følgende:

 • at den ikke fremmødte til stadighed var forhindret i at give møde på grund af en vedvarende force majeure, selv om han var bekendt med sagen, fordi han havde modtaget en formel indstævning eller indkaldelse
 • at den ikke fremmødte var uvidende om søgsmålet og sagen, fordi indstævningen eller indkaldelsen ikke var kommet ham i hænde af grunde, som ikke kan tilskrives ham
 • at den ikke fremmødte var uvidende om søgsmålet og sagen, fordi indstævningen eller indkaldelsen fandt sted ved offentlig bekendtgørelse, og han ikke befandt sig der, hvor sagen blev ført, eller overhovedet i landet eller i den selvstyrende region, i hvis officielle tidende meddelelse om sagen var blevet offentliggjort.

8. Skal der betales for forkyndelse, og i bekræftende fald, hvor meget?

For at besvare dette spørgsmål skal man vide, hvordan forkyndelse fandt sted.

Forkyndelse, der foretages af retten, er gratis.

For forkyndelse der foretages af en dommerfuldmægtig, skal der betales gebyrer og afgifter (beløbenes størrelse er fastsat i dekret 1372/2003 af 7. november 2003). I princippet påhviler det den part, som lader sig repræsentere af den pågældende dommerfuldmægtig, at betale disse beløb, medmindre der er bevilget fri proces, men udgifterne kan også blive omfattet af et pålæg om at betale sagsomkostningerne, og det vil i så fald sædvanligvis være den part, der taber sagen, der skal afholde udgifterne.

Yderligere oplysninger

 • Consejo General del Poder Judicial español det spanske retsvæsens øverste myndighed
 • Ministerio de Justicia English - español justitsministeriet

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 01-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige