Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Slovinsko

Posledná úprava: 04-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností?

Ak v občianskom alebo obchodnom prípade súd alebo iný orgán v členskom štáte EÚ musí doručiť súdnu alebo mimosúdnu písomnosť osobe, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte, alebo právnickej osobe či štátnemu orgánu zriadenému na území iného členského štátu, daná písomnosť sa doručí na základe nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. V Slovinsku sú za implementáciu požiadaviek doručovania písomností zodpovedné miestne súdy. Písomnosti na adresy v Slovinsku sa doručujú v súlade so slovinským právom.

Osobitné pravidlá na doručovanie písomností sú potrebné s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ústavných a ľudských práv jednotlivcov na rovnaké zaobchádzanie pred právom a zásady oponentského konania. Strany musia dostať príležitosť spolupracovať v konaní a oboznámiť sa s výrokmi a dôkazmi druhej strany a s výrokmi a rozhodnutiami súdu v súvislosti s konaním a s podstatou prípadu. Pravidlá na doručovanie písomností sú praktickým prostriedkom, ktorý jednotlivcom umožňuje výkon ich práva na spoluprácu v konaní a ktorým sa uplatňuje zásada, že obidve strany musia byť vypočuté. Stranám v konaní musí byť umožnené riadne doručovanie písomností v súlade s pravidlami o doručovaní, ktoré platia v krajine, v ktorej sa písomnosť doručuje.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne?

Pravidlá o doručovaní písomností v prípadoch, kde súdy pojednávajú a rozhodujú o sporoch vyplývajúcich z osobných a rodinných vzťahov a o sporoch o majetok a o iných občianskoprávnych vzťahoch medzi fyzickými a právnickými osobami, sú stanovené v zákone o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Úradný vestník Republiky Slovinsko č. 36/2004 – konsolidovaný text).

HoreHore

Slovinský právny systém uznáva dve formy doručenia písomností – bežné doručenie podľa článkov 140 a 141 ZPP a osobné doručenie podľa článku 142 ZPP. Osobne sa doručujú nasledujúce písomnosti: sťažnosti, súdne rozhodnutia s možnosťou osobitného odporu, mimoriadne právne opravné prostriedky a upomienky na zaplatenie súdnych poplatkov za konanie. Iné písomnosti sa doručujú osobne iba v zákonom stanovených prípadoch alebo ak to súd považuje za potrebné, pretože písomnosti v prílohe sú originály alebo z iných dôvodov súvisiacich s obozretnosťou. V ostatných prípadoch sa používa bežné doručenie.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Podľa článku 132 ZPP sa môžu písomnosti na adresy na území Slovinska doručovať nasledujúcimi spôsobmi: poštou, prostredníctvom súdneho úradníka, na súde alebo iným zákonom stanoveným spôsobom.

Na žiadosť druhej strany môže súd nariadiť doručenie písomností právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá doručovanie vykonáva ako registrovanú činnosť na základe osobitného povolenia ministra zodpovedného za rezort spravodlivosti (procesný doručovateľ).

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi?

Súdy v Slovinsku vo všeobecnosti doručujú písomnosti zahraničných súdov tak, že vyzvú osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, aby sa dostavila na súd, kde ju formálne upovedomia, že súd nie je povinný preberať písomnosti, ktoré nie sú preložené do slovinského jazyka.

HoreHore

Písomnosti určené štátnym orgánom, právnickým osobám a samostatne zárobkovo činným osobám sa doručujú ich odovzdaním osobe, ktorá je oprávnená ich prevziať, alebo zamestnancovi v kancelárii, mieste podnikania alebo v registrovanom sídle.

Ak strana nemá právneho zástupcu alebo oprávneného zástupcu, písomnosť sa doručí tejto osobe, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Formy osobného a bežného doručovania a príslušné postupy sú stanovené v článkoch 140 až 144 ZPP.

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)?

Ak nie je možné doručiť písomnosť adresátovi, ZPP ustanovuje iné možnosti. Postup sa líši v závislosti od toho, či sa uplatňuje bežné doručenie, alebo osobné doručenie.

Bežné doručenie

V prípade bežného doručenia podľa článku 140 ZPP, ak sa písomnosť musí doručiť osobe, ktorú nie je možné zastihnúť doma, písomnosť sa odovzdá dospelému členovi domácnosti, ktorý je povinný ju prevziať. Ak doma nie je možné zastihnúť žiadnu takúto osobu, písomnosť sa odovzdá správcovi domu alebo susedovi, a to s ich súhlasom. Ak sa písomnosť doručuje na pracovisko, ale adresáta tu nie je možné zastihnúť, písomnosť je možné odovzdať osobe zamestnanej na rovnakom mieste, ak súhlasí s jej prevzatím. Písomnosti nie je možné odovzdať iným osobám, ak sú účastníkmi prípadu ako odporcovia adresáta.

Podľa článku 141 ZPP, ktorým sa riadia prípady, pri ktorých je doručenie podľa článku 140 nemožné, je fyzickej osobe možné doručiť písomnosť nasledovne: procesný doručovateľ odovzdá písomnosť súdu, ktorý si doručenie objednal, alebo, v prípade doručenia poštou, pošte v mieste bydliska, pričom zanechá na dverách alebo v domovej poštovej schránke alebo vo vonkajšej poštovej schránke na adrese bydliska oznam o tom, kde sa písomnosť nachádza, so stanovením pätnásťdňovej lehoty, v ktorej si ju musí adresát vyzdvihnúť. V tomto ozname, ako aj v samotnej písomnosti procesný doručovateľ musí uviesť dôvody takéhoto postupu, spolu s uvedením dátumu zanechania odkazu adresátovi a s podpisom. V slovinskom práve existuje možnosť „oznamovaného“ doručenia podľa odseku 3 článku 141 ZPP, čo znamená, že ak si adresát písomnosť nevyzdvihne do 15 dní, doručenie sa považuje za vykonané v deň zanechania oznamu na dverách alebo v domovej poštovej schránke, alebo vo vonkajšej domovej schránke. Na túto skutočnosť je adresáta potrebné v ozname upozorniť. V súlade s rovnakým článkom súd, ktorý doručenie objednal, musí byť upovedomený o tom, že písomnosť bola doručená takýmto spôsobom.

HoreHore

Osobné doručenie

Podľa odseku 2 článku 142 ZPP ak osobu, ktorej sa písomnosť musí doručiť osobne, nie je možné zastihnúť doma v mieste, kde má byť písomnosť doručená, procesný doručovateľ sa informuje, kedy a kde by mohol danú osobu zastihnúť, a zanechá adresátovi u dospelého člena domácnosti alebo u inej osoby uvedenej v odsekoch 1 a 2 článku 140 ZPP, za podmienok stanovených v tomto článku, písomný odkaz, že sa má adresát v určitý deň a v určitom čase zdržiavať doma alebo na pracovisku, aby mohol prevziať písomnosť. Ak nie je možné odovzdať odkaz týmto spôsobom, procesný doručovateľ zanechá odkaz v domovej poštovej schránke alebo vo vonkajšej poštovej schránke, alebo na dverách. Ak procesný doručovateľ napriek tomu nie je schopný nájsť osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, uplatní sa článok 140 alebo článok 141 ZPP a doručenie sa považuje za uskutočnené (oznamované doručenie).

Podľa odseku 7 článku 142 ZPP sa písomnosť považuje za osobne doručenú príslušnej strane, ak bola doručená jej právnemu zástupcovi alebo oprávnenému zástupcovi.

6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Osvedčenie potvrdzujúce doručenie písomnosti (osvedčenie o doručení) podpisuje príjemca aj procesný doručovateľ. Príjemca na osvedčení o doručení sám slovami vyznačí dátum prijatia. Ak sa doručenie uskutočňuje podľa odseku 2 článku 142 ZPP, osvedčenie musí nielen potvrdiť prevzatie, ale aj skutočnosť, že adresát bol vopred písomne upovedomený.

HoreHore

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona?

Ak pri doručovaní písomnosti došlo k porušeniu pravidiel doručovania, dochádza k závažnému porušeniu občianskeho konania, ktoré môže príslušná strana využiť na odvolanie sa proti rozhodnutiu vydanému v danom konaní.

Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak po podaní odporu súd vydá rozhodnutie, podľa ktorého nezákonné zaobchádzanie, najmä nedoručenie písomností, pripravilo príslušnú stranu o možnosť predložiť vec súdu, môže zrušiť rozsudok vydaný súdom prvého stupňa v konaní, v ktorom sa došlo k závažnému porušeniu konania. Súd prvého stupňa bude musieť začať nové konanie bez nedostatkov, a teda bude musieť písomnosť doručiť odznova v súlade s pravidlami na doručovanie písomností platnými v štáte adresáta.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Spravidla nemusíte platiť za doručenie písomností, okrem prípadov, kde súd na žiadosť strany nariadi doručenie písomností právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá doručovanie vykonáva ako registrovanú činnosť na základe osobitného povolenia od ministra zodpovedného za rezort spravodlivosti. V takomto prípade strana navrhujúca doručenie procesným doručovateľom musí zaplatiť zálohu na náklady doručenia. Na konci konania znáša náklady konania tá strana, ktorá prehrá, alebo obidve strany v pomere ich úspešnosti v prípade.

Bližšie informácie

Doručovanie písomností sa riadi článkami 132 až 150 zákona o občianskom konaní, ktorého slovinský text nájdete na nasledujúcom prepojení: Sprejeti Zakoni - Pomoč slovenšcina.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo