Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Slovenië

Laatste aanpassing: 23-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de “betekening en kennisgeving van stukken”? 1.
2. Welke stukken moeten formeel worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? 4.
5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij afwezig is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of kennisgeving de wet wordt geschonden? 7.
8. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de “betekening en kennisgeving van stukken”?

Wanneer een gerecht of een andere instantie van een EU-lidstaat in een civiel- of handelsrechtelijke zaak een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk moet betekenen aan een partij die in een andere lidstaat woont dan wel aan een rechtspersoon of een overheidsinstantie die op het grondgebied van een andere lidstaat is gevestigd, wordt het betrokken stuk betekend op basis van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. In Slovenië zijn de lokale rechtbanken bevoegd voor de behandeling van verzoeken om betekening of kennisgeving van stukken. De betekening of kennisgeving van stukken aan geadresseerden in Slovenië geschiedt conform het Sloveense recht.

Er is een specifieke regeling voor de betekening en kennisgeving van stukken om ervoor te zorgen dat het grondwettelijke recht op een gelijke behandeling voor de wet en het beginsel van hoor en wederhoor in acht worden genomen. De partijen moet de mogelijkheid worden geboden aan de procedure mee te werken en kennis te nemen van de argumentatie en de bewijsstukken van de tegenpartij alsook van de door de rechter gegeven procedurele beslissingen en beslissingen ten gronde. De voorschriften inzake de betekening en kennisgeving van stukken geven uitvoering aan het recht van personen om aan de procedure mee te werken en aan het beginsel van hoor en wederhoor. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat stukken aan hen rechtsgeldig worden betekend overeenkomstig de voorschriften inzake betekening en kennisgeving die gelden in het land waar de betrokken stukken worden betekend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Welke stukken moeten formeel worden betekend?

De voorschriften inzake betekening en kennisgeving van stukken in personen-, familie- en vermogensrechtelijke zaken en in andere civielrechtelijke zaken tussen natuurlijke en rechtspersonen zijn opgenomen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 36/2004 – geconsolideerde tekst).

Het Sloveense rechtssysteem kent twee wijzen van betekening van stukken: de gewone betekening overeenkomstig de artikelen 140 en 141 ZPP en de persoonlijke betekening overeenkomstig artikel 142 ZPP. De volgende stukken worden aan de persoon zelf betekend: klachten; rechterlijke beslissingen waartegen een speciaal beroep kan worden ingesteld; buitengewone rechtsmiddelen en betalingsherinneringen voor gerechtskosten. Andere stukken worden alleen aan de persoon zelf betekend indien dit bij wet is voorgeschreven of indien de rechter van mening is dat zulks nodig is omdat de bijgevoegde stukken originele stukken zijn of om andere redenen van voorzichtigheid. Anders wordt overgegaan tot gewone betekening.

3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

Overeenkomstig artikel 132 ZPP kunnen stukken op de volgende wijze aan geadresseerden op het grondgebied van Slovenië worden betekend: per post, door een gerechtelijke ambtenaar, bij het gerecht, of op een andere wettelijke wijze.

Op verzoek van de tegenpartij kan het gerecht bevelen dat de betekening van stukken moet plaatsvinden door een natuurlijke of rechtspersoon die als betekenaar is geregistreerd op basis van een speciale machtiging van de minister van Justitie (officiële betekenaar).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk?

Gerechten in Slovenië betekenen stukken van vreemde gerechten in de regel door de partij aan wie het stuk moet worden betekend te verzoeken naar de rechtbank te komen, waarbij deze partij er formeel van in kennis wordt gesteld dat zij geen stukken in ontvangst moet nemen die niet in het Sloveens zijn vertaald.

Stukken worden aan overheidsinstanties, rechtspersonen en zelfstandigen betekend door ze te overhandigen aan een persoon die gemachtigd is ze in ontvangst te nemen dan wel aan een werknemer die zich op kantoor, de vestiging of de statutaire zetel bevindt.

Wanneer de partij een wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger heeft, wordt het stuk aan die persoon betekend, tenzij in de wet anders is bepaald.

De regeling en de procedure voor de persoonlijke en de gewone betekening zijn vastgesteld in de artikelen 140 tot en met 144 ZPP.

5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij afwezig is)?

Wanneer een stuk niet aan de geadresseerde zelf kan worden betekend, voorziet ZPP in andere mogelijkheden; deze procedure verschilt naargelang het om een gewone betekening of een persoonlijke betekening gaat.

Gewone betekening

In het geval van gewone betekening overeenkomstig artikel 140 ZPP wordt wanneer de geadresseerde afwezig is, het te betekenen stuk aan een volwassen huisgenoot overhandigd, die verplicht is het stuk in ontvangst te nemen. Indien er geen huisgenoot aanwezig is, wordt het stuk overhandigd aan de huisbewaarder of aan een buur, mits die daarmee instemt. Indien het stuk op de werkplaats wordt betekend, maar de geadresseerde daar niet aanwezig is, kan het aan een collega worden overhandigd, mits deze het stuk in ontvangst wil nemen. Stukken mogen niet worden overhandigd aan een persoon die bij het proces betrokken is als tegenpartij van de geadresseerde.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Overeenkomstig artikel 141 ZPP, dat de gevallen regelt waarin er geen betekening kon plaatsvinden op grond van artikel 140 ZPP, kan een stuk op de volgende wijze aan een natuurlijke persoon worden betekend: de officiële betekenaar overhandigt het stuk aan het gerecht dat de betekening heeft bevolen of – in het geval van betekening per post – aan het postkantoor van de verblijfplaats, en laat op de deur of in de brievenbus van de verblijfplaats een bericht achter waarin wordt aangegeven waar het stuk is en dat het binnen 15 dagen door de geadresseerde moet worden afgehaald. De officiële betekenaar vermeldt op het bericht en op het stuk zelf waarom deze procedure werd toegepast, alsook de datum waarop hij het aan de geadresseerde gerichte bericht heeft achtergelaten en ondertekent deze melding. Het Sloveense recht voorziet in de mogelijkheid van een zogeheten "fictieve" betekening overeenkomstig artikel 141, lid 3, ZPP: dit houdt in dat indien de geadresseerde het stuk niet binnen 15 dagen afhaalt de betekening geacht wordt te hebben plaatsgevonden op de datum waarop het bericht op deur of in de brievenbus is achtergelaten. In het bericht moet de geadresseerde worden gewezen op die mogelijkheid. Krachtens hetzelfde artikel moet het gerecht dat de betekening heeft bevolen ervan op de hoogte worden gebracht dat het stuk op die wijze is betekend.

Persoonlijke betekening

Wanneer de officiële betekenaar de persoon aan wie persoonlijk een stuk moet worden betekend niet aantreft op het adres van betekening, moet hij overeenkomstig artikel 142, tweede lid, ZPP nagaan wanneer en waar hij die persoon kan aantreffen, en moet hij bij een volwassen huisgenoot of bij een andere in artikel 140, leden 1 en 2, vermelde persoon, en onder de voorwaarden van dat artikel een schriftelijke mededeling achterlaten waarin de geadresseerde wordt gevraagd op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip thuis of op zijn werk aanwezig te zijn om het stuk in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk is de mededeling op deze wijze te overhandigen, laat de officiële betekenaar ze achter op deur of in de brievenbus. Indien de officiële betekenaar er dan nog steeds niet in slaagt de persoon aan wie het stuk moet worden betekend te ontmoeten, wordt artikel 140 of 141 ZPP toegepast en wordt de betekening geacht te hebben plaatsgevonden (fictieve betekening).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Overeenkomstig artikel 142, lid 7, ZPP wordt een stuk geacht persoonlijk te zijn betekend wanneer het aan de wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger van de betrokken partij is betekend.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd?

Het certificaat waarin wordt bevestigd dat het stuk is betekend (certificaat van betekening) wordt door de ontvanger van het stuk en de officiële betekenaar ondertekend. De ontvanger vermeldt op het certificaat van betekening de volledige ontvangstdatum in letters. Indien de betekening wordt verricht overeenkomstig artikel 142, lid 2, ZPP moet op het certificaat de ontvangst worden bevestigd en ook worden verklaard dat de geadresseerde van tevoren schriftelijk op de hoogte is gebracht van de betekening.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of kennisgeving de wet wordt geschonden?

Wanneer bij de betekening of kennisgeving van een stuk de voorschriften inzake betekening of kennisgeving worden geschonden, vormt dit een materiële schending van de burgerrechtelijke procedure, die door een partij als beroepsgrond kan worden aangevoerd tegen een in een dergelijke procedure gegeven beslissing.

Kan de betekening of kennisgeving toch nog geldig zijn (bv. kunnen schendingen van de wet worden hersteld?) of moet het stuk opnieuw worden aangeboden ter betekening of ter kennisgeving?

Wanneer de beroepsrechter van oordeel is dat een partij als gevolg van een onrechtmatige handeling, in het bijzonder het niet betekenen van een stuk, niet de mogelijkheid heeft gehad om een kwestie bij het gerecht aan te brengen, kan hij de in eerste aanleg gegeven beslissing vernietigen wanneer er sprake is van een materiële schending van de procedure. Het gerecht van eerste aanleg zal met inachtneming van de procedureregels een nieuwe procedure moeten inleiden, en zal het betrokken stuk dus opnieuw moeten betekenen overeenkomstig de in de staat van de geadresseerde geldende voorschriften inzake betekening.

8. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel?

De betekening van stukken is in de regel kosteloos, tenzij het gerecht op verzoek van een partij beveelt dat de betekening van de stukken moet worden verricht door een natuurlijke of rechtspersoon die als officiële betekenaar is geregistreerd op basis van een speciale machtiging van de minister van Justitie. In dat geval moet de partij die verzoekt om betekening door een officiële betekenaar een voorschot op de kosten voor betekening betalen; aan het einde van het proces worden de proceskosten gedragen door de in het ongelijk gestelde partij dan wel door beide partijen - afhankelijk van de mate waarin zij in het gelijk zijn gesteld.

Nadere inlichtingen

De betekening of kennisgeving van stukken wordt geregeld in de artikelen 132 tot en met 150 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dat kan worden geraadpleegd op de volgende website (in het Sloveens): Sprejeti Zakoni - Pomoč slovenšcina.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk