Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Slovėnija

Naujausia redakcija: 04-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „dokumentų įteikimas“? Kodėl yra reikalingos aiškiai apibrėžtos dokumentų įteikimo taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip iš tikrųjų dokumentas yra paprastai įteikiamas? 4.
5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumento įteikti pačiam adresatui yra negalima (pvz., jo nėra namie)? 5.
6. Ar yra koks nors rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas atsitinka, jei dėl kokios nors priežasties adresatas negauna dokumento arba jis yra įteikiamas pažeidžiant įstatymą? 7.
8. Ar už dokumento įteikimą reikia mokėti ir, jei taip, kiek? 8.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „dokumentų įteikimas“? Kodėl yra reikalingos aiškiai apibrėžtos dokumentų įteikimo taisyklės?

Kai civilinėje arba komercinėje byloje teismas ar kita institucija kurioje nors ES valstybėje narėje turi įteikti teisminį arba neteisminį dokumentą bylos šaliai, turinčiai gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, arba juridiniam asmeniui, įsisteigusiam kitos valstybės narės teritorijoje, tas dokumentas bus įteiktas remiantis 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse. Slovėnijoje už dokumentų įteikimo prašymų vykdymą yra atsakingi vietiniai teismai. Slovėnijoje dokumentai adresatams yra įteikiami pagal Slovėnijos teisę.

Aiškiai apibrėžtos dokumentų įteikimo taisyklės yra reikalingos tam, kad būtų užtikrinta pagarba asmenų konstitucinėms ir žmogaus teisėms į lygybę prieš įstatymą ir kad teismo procesas būtų grindžiamas rungimosi principu. Bylos šalims turi būti suteikta palanki galimybė drauge dalyvauti procesiniuose veiksmuose ir susipažinti su priešingos bylos šalies pareiškimais ir įrodymais, teismo sprendimais, taip pat su nutartimis, susijusiomis su procesu, ir su bylos esme. Dokumentų įteikimo taisyklės yra praktinio pobūdžio priemonė, leidžianti asmenims pasinaudoti teise drauge dalyvauti procesiniuose veiksmuose ir taikyti principą, kad abi bylos šalys turi būti išklausytos. Bylos šalims turi būti sudaryta galimybė dokumentus joms įteikti tinkamai, laikantis įteikimo taisyklių, taikomų valstybėje, kurioje dokumentas yra įteikiamas.

viršųviršų

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami?

Dokumentų įteikimo taisyklės tais atvejais, kai teismai nagrinėja ir sprendžia ginčus, kylančius dėl asmeninių ir šeimos santykių, ir ginčus dėl turto ar kitų civilinės teisės reglamentuojamų fizinių ir juridinių asmenų santykių, yra nustatytos Civilinio proceso įstatyme (Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje Nr. 36/2004 – suvestinis tekstas).

Slovėnijos teisinė sistema pripažįsta du dokumentų įteikimo būdus: paprastą įteikimą pagal ZPP 140 bei 141 straipsnius ir asmenišką įteikimą pagal ZPP 142 straipsnį. Asmeniškai yra įteikiami šie dokumentai: skundai, teismo sprendimai, kurie gali būti apskundžiami specialia apeliacine tvarka, ypatingos teisinės gynybos priemonės ir pakartotiniai pranešimai sumokėti už ieškinį teismo mokesčius. Kiti dokumentai asmeniškai yra įteikiami tik įstatymo nustatytais atvejais arba kai teismas mano, kad reikia, nes siunčiami dokumentai yra originalai, arba dėl kitų atsargumo priežasčių. Šiaip kitais atvejais dokumentai yra paprastai įteikiami.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Pagal ZPP 132 straipsnį dokumentai adresatams Slovėnijos teritorijoje gali būti įteikiami šiais būdais: paštu, per teismo pareigūną, teisme arba kitu įstatymo nustatytu būdu.

Priešingos bylos šalies prašymu teismas gali pavesti dokumentus įteikti juridiniam arba fiziniam asmeniui, kuris teisingumo ministro specialiu įgaliojimu įteikimą atlieka kaip registruotą veiklą (procesinį dokumentą pristatantis asmuo).

viršųviršų

4. Kaip iš tikrųjų dokumentas yra paprastai įteikiamas?

Slovėnijos teismai užsienio teismų dokumentus paprastai įteikia pakvietę bylos šalį, kuriai dokumentas turi būti įteiktas, atvykti į teismą, kur jam oficialiai pranešama, kad teismas neprivalo priimti dokumentų, kurie nėra išversti į slovėnų kalbą.

Dokumentai yra įteikiami valstybės institucijoms, juridiniams asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims perduodant juos asmeniui, įgaliotam juos gauti, arba darbdaviui įstaigoje, verslo vietoje ar registruotoje buveinėje.

Tais atvejais, kai bylos šalis turi teisinį ar įgaliotąjį atstovą, dokumentas yra įteikiamas tam asmeniui, išskyrus atvejus, kai įstatymas nustato kitaip.

Asmeniško ir paprasto įteikimo būdai ir su jais susijusi tvarka yra nustatyti ZPP 140–144 straipsniuose.

5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumento įteikti pačiam adresatui yra negalima (pvz., jo nėra namie)?

Tais atvejais, kai įteikti dokumento adresatui negalima, ZPP numato kitas galimybes; įteikimo tvarka skiriasi atsižvelgiant į tai, ar taikomas paprastas, ar asmeniškas įteikimas.

Paprastas įteikimas

Paprasto įteikimo atveju pagal ZPP 140 straipsnį, jei dokumentas turi būti įteiktas asmeniui ir jo negalima rasti namie, dokumentas yra perduodamas pilnamečiui namų ūkio nariui, kuris privalo jį priimti. Jei ir tokio asmens negalima rasti namie, dokumentas yra perduodamas namo prižiūrėtojui arba kaimynui jų sutikimu. Jei dokumentas yra pristatomas į darbo vietą, bet adresato ten nerandama, jis gali būti perduotas toje pačioje vietoje dirbančiam asmeniui, jei jis nori jį priimti. Dokumentai negali būti perduodami kitiems asmenims, jei šie dalyvauja byloje kaip adresatui priešinga bylos šalis.

viršųviršų

Pagal ZPP 141 straipsnį, kuris reglamentuoja atvejus, kai įteikimas pagal 140 straipsnį yra negalimas, dokumentas fiziniam asmeniui gali būti įteiktas taip: procesinį dokumentą pristatantis asmuo perduoda dokumentą teismui, pavedusiam jį įteikti, arba – siuntimo paštu atveju – paštui pagal gyvenamąją vietą ir palieka ant durų arba name, arba prie namo esančioje pašto dėžutėje gyvenamosios vietos adresu pranešimą, nurodantį, kur tas dokumentas yra, bei nustatantį 15 dienų terminą, per kurį adresatas turi jį pasiimti. Pranešime ir pačiame dokumente jį pristatantis asmuo turi nurodyti priežastis, dėl kurių jis imasi šio veiksmo, taip pat dieną, kurią jis adresatui paliko pranešimą, ir pasirašyti. Pagal Slovėnijos teisę dar yra „hipotetinio“ dokumentų įteikimo remiantis ZPP 141 straipsnio trečiąja pastraipa galimybė, o tai reiškia, kad jei adresatas per 15 dienų nepasiima dokumento, įteikimas yra laikomas atliktu tą dieną, kai ant durų arba name, arba prie namo esančioje pašto dėžutėje buvo paliktas pranešimas. Šis faktas turi būti nurodytas adresatui skirtame pranešime. Pagal tą patį straipsnį teismui, pavedusiam atlikti įteikimą, taip pat turi būti pranešta, kad dokumentas įteiktas šitokiu būdu.

Asmeniškas įteikimas

Pagal ZPP 142 straipsnio antrąją pastraipą tais atvejais, kai dokumentą pristatantis asmuo asmens, kuriam dokumentas turi būti įteiktas asmeniškai, neranda toje vietoje, kurioje dokumentas turi būti įteiktas, jis pasiteirauja, kada ir kur tą asmenį galėtų rasti, ir pilnamečiui namų ūkio nariui ar kitam ZPP 140 straipsnio pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytam asmeniui tame straipsnyje nurodytomis sąlygomis palieka adresatui rašytinį pranešimą, nurodydamas jam tam tikrą dieną ir tam tikru laiku būti namie arba savo darbo vietoje, kad galėtų priimti tą dokumentą. Jei šitokiu būdu negalima pranešimo perduoti, dokumentą pristatantis asmuo tą pranešimą palieka ant durų arba name, arba prie namo esančioje pašto dėžutėje. Jei dokumentą pristatantis asmuo vis tiek negali rasti asmens, kuriam tas dokumentas turi būti įteiktas, yra taikomas ZPP 140 arba 141 straipsnis ir įteikimas yra laikomas atliktu (hipotetinis įteikimas).

viršųviršų

Pagal ZPP 142 straipsnio septintąją pastraipą dokumentas yra laikomas bylos šaliai asmeniškai įteiktu, jei jis buvo įteiktas jos teisiniam atstovui arba įgaliotajam atstovui.

6. Ar yra koks nors rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas?

Pažymą, patvirtinančią, kad dokumentas buvo įteiktas (įteikimo pažymą), pasirašo gavėjas ir jį pristatantis asmuo. Gavėjas įteikimo pažymoje pats žodžiais įrašo gavimo datą. Jei įteikimas yra atliekamas pagal ZPP 142 straipsnį, pažyma turi patvirtinti gavimą ir dar joje turi būti nurodyta, kad adresatui buvo iš anksto raštu pranešta.

7. Kas atsitinka, jei dėl kokios nors priežasties adresatas negauna dokumento arba jis yra įteikiamas pažeidžiant įstatymą?

Jei dokumentas yra įteikiamas pažeidžiant įteikimo taisykles, tai laikoma esminiu civilinio proceso pažeidimu, kuriuo bylos šalis gali pasinaudoti, kad apskųstų toje byloje priimtą sprendimą.

Ar dokumento įteikimas vis tiek gali išlikti galiojantis (pvz., ar įstatymo pažeidimai gali būti atitaisyti), ar turi būti siekiama dokumentą įteikti iš naujo?

Jei, nagrinėdamas apeliacinį skundą, teismas nustato, kad dėl neteisėto veiksmo, būtent dėl dokumentų neįteikimo, bylos šaliai buvo atimta galimybė išdėstyti ginčo dalyką teisme, jis gali panaikinti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą byloje, kurioje buvo padarytas esminis procesinis pažeidimas. Pirmosios instancijos teisme turės būti iš naujo keliama byla, kuri yra teisiškai pagrįsta, ir dėl to tas dokumentas turės būti įteiktas iš naujo pagal adresato valstybėje taikomas įteikimo taisykles.

8. Ar už dokumento įteikimą reikia mokėti ir, jei taip, kiek?

Paprastai už dokumentų įteikimą mokėti nereikia, išskyrus atvejus, kai teismas – bylos šalies prašymu – paveda dokumentus įteikti juridiniam arba fiziniam asmeniui, teisingumo ministro specialiu įgaliojimu įteikimą atliekantiems kaip registruotą veiklą. Tuo atveju bylos šalis, pasiūliusi, kad dokumentų įteikimą atliktų toks asmuo, privalo sumokėti įteikimo išlaidų avansą; pasibaigus teismo procesui, bylinėjimosi išlaidas padengia bylą pralaimėjusi šalis arba abi bylos šalys, kiekviena proporcingai savo sėkmės byloje daliai.

Papildoma informacija

Dokumentų įteikimą reglamentuoja Civilinio proceso įstatymo, kurio tekstą slovėnų kalba galima rasti per nuorodą Sprejeti Zakoni - Pomoč slovenšcina, 132–150 straipsniai. 

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė