Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος "επίδοση εγγράφων"; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την "επίδοση εγγράφων"; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επίσημα; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή (π.χ. γιατί απουσιάζει από την οικεία του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση; 6.
7. Ποιες είναι οι συνέπειες αν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή αν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου; 7.
8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση και αν ναι, ποιο είναι αυτό; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος "επίδοση εγγράφων"; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την "επίδοση εγγράφων";

Όταν, στο πλαίσιο μιας αστικής ή εμπορικής υπόθεσης, ένα δικαστήριο ή άλλος φορέας σε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να επιδώσει ένα δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο σε διάδικο ο οποίος είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους ή σε νομικό πρόσωπο ή δημόσιο οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, το εν λόγω έγγραφο θα επιδοθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Στη Σλοβενία τα τοπικά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα για την εκτέλεση αιτήσεων επίδοσης εγγράφων. Τα έγγραφα επιδίδονται σε παραλήπτες στη Σλοβενία σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο.

Είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνες για την επίδοση εγγράφων ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, η ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου καθώς και η τήρηση της αρχής της κατ’ αντιμωλία διαδικασίας. Πρέπει να έχουν οι διάδικοι τη δυνατότητα συνεργασίας και ενημέρωσης σχετικά με τις καταθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία του αντιδίκου καθώς και τις αποφάσεις του δικαστηρίου τόσο όσον αφορά τη διαδικασία όσο και την ουσία της υπόθεσης. Οι κανόνες για την επίδοση εγγράφων είναι τα πρακτικά μέσα που επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν το δικαίωμά τους για συνεργασία στις διαδικασίες και στην εφαρμογή της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως. Είναι δυνατή η νόμιμη επίδοση εγγράφων σε διαδίκους στο πλαίσιο μιας διαδικασίας σύμφωνα με τους κανόνες περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως πράξεων της χώρας στην οποία γίνεται η επίδοση του εγγράφου.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επίσημα;

Οι κανόνες σχετικά με την επίδοση εγγράφων σε υποθέσεις όπου τα δικαστήρια αποφαίνονται για την επίλυση διαφορών οι οποίες απορρέουν από προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις καθώς και διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία και άλλες σχέσεις του αστικού δικαίου μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 36/2004 – ενοποιημένο κείμενο).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το νομικό σύστημα της Σλοβενίας αναγνωρίζει δύο μορφές επίδοσης εγγράφων – συνήθη επίδοση βάσει των άρθρων 140 και 141 ΖΡΡ και προσωπική επίδοση βάσει του άρθρου 142 ΖΡΡ. Τα ακόλουθα έγγραφα επιδίδονται αυτοπροσώπως : καταγγελίες, δικαστικές αποφάσεις κατά των οποίων δύνανται να ασκηθούν ειδικά ένδικα μέσα, έκτακτα ένδικα μέσα και υπομνήσεις για την καταβολή δικαστικών τελών. Άλλα έγγραφα επιδίδονται αυτοπροσώπως μόνον όταν αυτό προβλέπεται στο νόμο ή όταν το δικαστήριο το θεωρήσει απαραίτητο επειδή τα επιδιδόμενα έγγραφα είναι πρωτότυπα ή για άλλους προληπτικούς λόγους. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται η συνήθης επίδοση.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Βάσει του άρθρου 132 ΖΡΡ, τα έγγραφα μπορούν να επιδοθούν σε παραλήπτες στην επικράτεια της Σλοβενίας με τους ακόλουθους τρόπους: ταχυδρομικώς, μέσω δικαστικού επιμελητή, στο δικαστήριο ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο νόμο.

Κατόπιν αιτήσεως του αντιδίκου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση εγγράφων μέσω νομικού ή φυσικού προσώπου που έχει αρμοδιότητα για την επίδοση εγγράφων βάσει ειδικής άδειας του αρμοδίου Υπουργού Δικαιοσύνης (επιδότης).

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου;

Τα δικαστήρια στη Σλοβενία κατά κανόνα επιδίδουν έγγραφα αλλοδαπών δικαστηρίων καλώντας το διάδικο στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο να προσέλθει στο δικαστήριο, όπου του κοινοποιείται επίσημα ότι το δικαστήριο δεν υποχρεούται να παραλαμβάνει έγγραφα που δεν έχουν μεταφραστεί στο σλοβενική γλώσσα.

Τα έγγραφα επιδίδονται σε κρατικούς φορείς, νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους, με την κατάθεσή τους σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή ή σε υπάλληλο του γραφείου, στον τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας ή στην καταστατική έδρα.

Εάν ο διάδικος έχει νόμιμο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το έγγραφο επιδίδεται στο πρόσωπο αυτό, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς στο νόμο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι μορφές προσωπικής και συνήθους επίδοσης και οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στα άρθρα 140 έως144 ZPP.

5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή (π.χ. γιατί απουσιάζει από την οικεία του);

Αν η επίδοση δεν μπορεί να γίνει στον παραλήπτη, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΖΡΡ) προβλέπει άλλες δυνατότητες· η διαδικασία διαφέρει με βάσει του αν πρόκειται για συνήθη επίδοση ή προσωπική επίδοση.

Συνήθης επίδοση

Κατά τη συνήθη επίδοση βάσει του άρθρου 140 ΖΡΡ, εάν ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε ενήλικο μέλος της οικείας το οποίο υποχρεούται να το παραλάβει. Εάν δεν βρίσκεται κανείς στην οικεία, το έγγραφο παραδίδεται σε μέλος του υπηρετικού προσωπικού ή σε γείτονα, με τη συναίνεσή τους. Εάν το έγγραφο επιδίδεται στον τόπο εργασίας, αλλά ο παραλήπτης απουσιάζει, μπορεί να παραδοθεί σε πρόσωπο που απασχολείται στον ίδιο χώρο, εφόσον το πρόσωπο αυτό συναινέσει. Τα έγγραφα δεν μπορούν να παραδοθούν σε άλλα πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν στην υπόθεση ως αντίδικοι του παραλήπτη.

Βάσει του άρθρου 141 ΖΡΡ, το οποίο αναφέρεται σε υποθέσεις όπου δεν μπορεί να γίνει η επίδοση βάσει του άρθρου 140, ένα έγγραφο μπορεί να επιδοθεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ως εξής: ο επιδότης παραδίδει το έγγραφο στο δικαστήριο που διέταξε την επίδοση ή – στην περίπτωση επίδοσης μέσω ταχυδρομείου – στην ταχυδρομική υπηρεσία του τόπου διαμονής, αφήνοντας στη θύρα ή στη γραμματοθυρίδα του σπιτιού ή έξω από τη γραμματοθυρίδα της διεύθυνσης της κατοικίας ειδοποίηση που αναφέρει πού βρίσκεται το έγγραφο και θέτει προθεσμία 15 ημερών στον παραλήπτη για την παραλαβή του. Στην ειδοποίηση και στο ίδιο το έγγραφο ο επιδότης πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους προέβη στην ενέργεια αυτή, μαζί με την ημερομηνία της ειδοποίησης στον παραλήπτη καθώς και την υπογραφή του. Στο σλοβένικο δίκαιο προβλέπεται η δυνατότητα "θεωρητικής" επίδοσης βάσει της τρίτης παραγράφου του άρθρου 141 ΖΡΡ, που σημαίνει ότι αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο εντός 15 ημερών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση κατά την ημερομηνία της θυροκόλλησης της ειδοποίησης στη θύρα του σπιτιού ή έξω από τη γραμματοθυρίδα. Το γεγονός αυτό πρέπει να επισημανθεί στον παραλήπτη μέσα στην ειδοποίηση. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το δικαστήριο που διέταξε την επίδοση πρέπει να ενημερωθεί ότι το έγγραφο επιδόθηκε με τον τρόπο αυτό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Προσωπική επίδοση

Βάσει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 142 ΖΡΡ, όταν ένα πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ένα έγγραφο αυτοπροσώπως δεν βρίσκεται στο χώρο όπου πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο, ο επιδότης ερευνά πότε και πού μπορεί να βρει το πρόσωπο αυτό και αφήνει σε ενήλικο μέλος της οικογένειας ή άλλο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο του άρθρου 142 ΖΡΡ, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στο εν λόγω άρθρο, γραπτό μήνυμα για τον παραλήπτη όπου καθορίζεται η ακριβής ημέρα και ώρα κατά την οποία ο τελευταίος αυτός οφείλει να είναι στην οικεία του ή στον τόπο εργασίας του ώστε να παραλάβει το έγγραφο. Εάν δεν είναι δυνατή η επίδοση του μηνύματος κατά τον τρόπο αυτό, ο επιδότης το αφήνει στη γραμματοθυρίδα ή έξω από τη γραμματοθυρίδα ή προβαίνει σε θυροκόλληση. Εάν ο επιδότης εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να βρει το πρόσωπο προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 140 ή 141 ΖΡΡ και θεωρείται ότι έγινε η επίδοση (θεωρητική επίδοση).

Βάσει της έβδομης παραγράφου του άρθρου 142 ΖΡΡ, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί σε έναν διάδικο αυτοπροσώπως εάν επιδόθηκε στο νόμιμο αντιπρόσωπό του ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση;

Η απόδειξη που πιστοποιεί ότι έγινε η επίδοση του εγγράφου (απόδειξη παραλαβής) υπογράφεται από τον παραλήπτη και τον επιδότη. Ο ίδιος ο παραλήπτης αναγράφει την ημερομηνία της παραλαβής ολογράφως στο πιστοποιητικό παραλαβής. Εάν η επίδοση έγινε βάσει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 142 ΖΡΡ, η απόδειξη παραλαβής πρέπει να πιστοποιεί την παραλαβή καθώς επίσης να αναφέρει ότι ο παραλήπτης ενημερώθηκε γραπτώς εκ των προτέρων.

7. Ποιες είναι οι συνέπειες αν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή αν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου;

Όταν η επίδοση εγγράφου γίνεται κατά παράβαση των κανόνων περί επιδόσεως, αυτό παραβιάζει τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, πράγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αντίδικο για την προσβολή της απόφασης που προέκυψε από την εν λόγω διαδικασία.

Μπορεί η επίδοση να είναι παρά ταύτα έγκυρη; (π.χ. μπορεί να αποκατασταθεί η παράβαση των διατάξεων του νόμου;) Πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το έγγραφο προς επίδοση;

Εάν, στο πλαίσιο της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο αποφανθεί ότι παράνομη συμπεριφορά και ιδίως η αποτυχία επίδοσης εγγράφου, στέρησε τον αντίδικο από τη δυνατότητα να υποβάλει στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου, μπορεί να προσβληθεί η απόφαση που εκδόθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο λόγω υλικής παραβίασης της διαδικασίας. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε νέα έγκυρη πράξη και στη συνέχεια να επιδοθεί εκ νέου το έγγραφο σύμφωνα με τους κανόνες περί επιδόσεως που εφαρμόζονται στη Σλοβενία.

8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

Κατά κανόνα δεν οφείλετε να πληρώσετε για την επίδοση εγγράφων, εκτός όταν το δικαστήριο διατάσσει – μετά από αίτηση του διαδίκου – ότι τα έγγραφα θα επιδοθούν μέσω νομικού ή φυσικού προσώπου το οποίο ασκεί δραστηριότητα δικαστικού επιμελητή βάσει ειδικής άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση αυτή ο διάδικος που προτείνει επίδοση από επιδότη πρέπει να καταβάλει προκαταβολικά το κόστος της επίδοσης· κατά το τέλος της διαδικασίας το κόστος καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο ή και από τους δύο διαδίκους, αναλογικά σε σχέση με την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η επίδοση εγγράφων διέπεται από τα άρθρα 132 έως 150 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αποτελεί το σλοβενικό κείμενο το οποίο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Sprejeti Zakoni - Pomoč slovenšcina

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο