Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Slovinsko

Poslední aktualizace: 04-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností“? Proč platí zvláštní pravidla pro „doručování písemností“? 1.
2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně? 2.
3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti? 3.
4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány? 4.
5. Co se stane, pokud není ve výjimečných případech možné doručit písemnost přímo adresátovi (například z důvodu, že není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení písemnosti? 6.
7. Co se stane, pokud adresát kvůli nějakému pochybení neobdrží písemnost nebo pokud je písemnost doručena v rozporu se zákonem? 7.
8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností“? Proč platí zvláštní pravidla pro „doručování písemností“?

Pokud musí soud nebo jiný orgán v členském státě EU doručit soudní nebo mimosoudní písemnost v občanské nebo obchodní věci straně, která má bydliště v jiném členském státě, nebo právnické osobě či státnímu orgánu, které mají sídlo na území jiného členského státu, doručí se dotčený dokument podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Ve Slovinsku jsou za provádění žádostí o doručení písemností odpovědné místní soudy. Písemnosti se adresátům ve Slovinsku doručují v souladu se slovinským právem.

Zvláštní pravidla pro doručování písemností jsou nutná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování ústavních a lidských práv jednotlivců na rovné zacházení před zákonem a zásada sporného řízení. Strany musí mít možnost spolupracovat při řízení a seznámit se se stanovisky a důkazy protistrany a s usneseními a rozhodnutími soudu, která se týkají řízení a podstaty projednávané věci. Pravidla pro doručování písemností jsou praktickým prostředkem k tomu, jak umožnit jednotlivcům vykonávat právo na spolupráci při řízení a jak použít zásadu, že je třeba vyslechnout obě strany. Písemnosti musejí být doručeny stranám řízení v souladu s pravidly pro doručování, která platí v zemi, kde je písemnost doručována.

NahoruNahoru

2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně?

Pravidla pro doručování písemností v případech, kdy soudy projednávají a rozhodují spory vyplývající z osobních a rodinných vztahů a spory týkající se majetkových a jiných občanskoprávních vztahů mezi fyzickými a právnickými osobami, jsou stanovena v zákoně o občanskoprávním řízení (Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 36/2004 – konsolidované znění).

Slovinský právní systém rozeznává dva způsoby doručování písemností – běžné doručování podle článků 140 a 141 ZPP a osobní doručování podle článku 142 ZPP. Osobně se doručují tyto písemnosti: stížnosti, soudní rozhodnutí, proti nimž je možno podat zvláštní odvolání, mimořádné opravné prostředky a upomínky o zaplacení soudních poplatků za řízení. Ostatní písemnosti se doručují osobně pouze tehdy, pokud to stanoví zákon nebo pokud to soud považuje za nezbytné z důvodu, že přiložené písemnosti jsou prvopisem, nebo z jiných bezpečnostních důvodů. V ostatních případech se použije běžné doručování.

3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti?

Podle článku 132 ZPP se písemnosti doručují adresátům na území Slovinska těmito způsoby: poštou, prostřednictvím soudního úředníka, u soudu nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Na žádost protistrany může soud nařídit doručení písemností právnickou nebo fyzickou osobou, která doručování provádí jakožto registrovanou činnost na základě zvláštního povolení ministra spravedlnosti (soudní doručovatel).

NahoruNahoru

4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány?

Soudy ve Slovinsku obvykle doručují písemnosti zahraničních soudů tak, že vyzvou stranu, jíž má být písemnost doručena, aby se dostavila k soudu, kde je jí úředně sděleno, že soud není povinen přijímat písemnosti, které nejsou přeloženy do slovinštiny.

Státním orgánům, právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným se písemnosti doručují tak, že se předají osobě, která je pověřená jejich převzetím, nebo zaměstnanci v kanceláři, sídle podniku nebo místě podnikání.

Pokud má dotčená strana právního nebo pověřeného zástupce, doručí se písemnost této osobě, pokud zákon nestanoví jinak.

Formy osobního a běžného doručování a příslušné postupy jsou stanoveny v článcích 140 až 144 ZPP.

5. Co se stane, pokud není ve výjimečných případech možné doručit písemnost přímo adresátovi (například z důvodu, že není doma)?

Pokud nelze adresátovi písemnost doručit, stanoví ZPP další možnosti; dotčený postup se liší podle toho, zda se použije běžné, nebo osobní doručování.

Běžné doručování

V případě běžného doručování podle článku 140 ZPP, má-li být písemnost doručena osobě, která není doma, předá se písemnost dospělému členu domácnosti, který je povinen ji přijmout. Pokud není žádná taková osoba doma, předá se písemnost správci domu nebo sousedovi s jejich souhlasem. Pokud se písemnost doručuje na pracoviště, ale adresát se tam nenachází, je možno ji předat osobě zaměstnané na stejném pracovišti, pokud ji přijme. Písemnosti nelze předat druhým osobám, pokud se projednávané věci účastní jakožto odpůrci adresáta.

NahoruNahoru

Podle článku 141 ZPP, který upravuje případy, kdy je doručování podle článku 140 nepřípustné, lze písemnost doručovat fyzické osobě takto: soudní doručovatel předá písemnost soudu, který nařídil její doručení, nebo v případě doručování poštou poštovnímu úřadu v místě bydliště a na dveřích nebo v domovní či venkovní poštovní schránce v místě bydliště zanechá oznámení s uvedením místa, kde se písemnost nachází, a 15denní lhůty, v níž si ji adresát musí vyzvednout. V oznámení a v samotné písemnosti musí soudní doručovatel uvést důvody pro svůj postup spolu s datem, kdy zanechal oznámení adresátovi, a připojit svůj podpis. Ve slovinském právu existuje možnost „předpokládaného“ doručení podle čl. 141 třetího odst. ZPP, což znamená, že pokud si adresát písemnost do 15 dnů nevyzvedne, předpokládá se, že písemnost byla doručena toho dne, kdy bylo zanecháno oznámení na dveřích nebo v domovní či venkovní poštovní schránce. Na tuto skutečnost je třeba adresáta v oznámení upozornit. V souladu se stejným článkem je třeba informovat soud, který doručení nařídil, že písemnost byla doručena tímto způsobem.

Osobní doručování

Podle čl. 142 druhého odst. ZPP, pokud se osoba, které má být osobně doručena písemnost, nenachází v místě, kam má být písemnost doručena, zjistí soudní doručovatel, kdy a kde by dotčenou osobu nalezl, a u dospělého člena domácnosti nebo jiné osoby uvedené v čl. 140 prvním a druhém odst. ZPP zanechá podle podmínek stanovených v tomto článku písemný vzkaz pro adresáta, kde ho vyzve, aby byl doma nebo na pracovišti v určitý den a hodinu a převzal dotčenou písemnost. Pokud není možno vzkaz tímto způsobem předat, nechá ho soudní doručovatel v domovní či venkovní poštovní schránce nebo na dveřích. Pokud soudní doručovatel nadále nemůže nalézt osobu, jíž má být písemnost doručena, použije se článek 140 nebo 141 ZPP a doručení se považuje za provedené (předpokládané doručení).

NahoruNahoru

Podle čl. 142 sedmého odst. ZPP se písemnost považuje za osobně doručenou, pokud byla doručena zákonnému nebo pověřenému zástupci dotčené osoby.

6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení písemnosti?

Příjemce a soudní doručovatel podepíší doklad stvrzující, že byla písemnost doručena (potvrzení o doručení písemnosti). Na potvrzení o doručení písemnosti zapíše příjemce slovy datum přijetí. Je-li písemnost doručena podle čl. 142 druhého odst. ZPP, musí se v potvrzení potvrdit příjem a rovněž uvést, že byl adresát předem písemně informován.

7. Co se stane, pokud adresát kvůli nějakému pochybení neobdrží písemnost nebo pokud je písemnost doručena v rozporu se zákonem?

Pokud je písemnost doručena způsobem, který porušuje pravidla pro doručování, znamená to závažné porušení občanskoprávního řízení, což může využít strana řízení k tomu, aby se odvolala proti rozhodnutí vydanému v rámci dotčeného řízení.

Je přesto doručení písemnosti platné (je například možné napravit porušení zákona), nebo je nutno písemnost doručit znovu?

Pokud soud na základě odvolání rozhodne, že nezákonný postup, zvláště nedoručení písemnosti, připravil stranu řízení o možnost předložit věc soudu, může zrušit rozsudek vydaný soudem prvního stupně v rámci řízení, v němž došlo k závažnému porušení občanskoprávního řízení. Soud prvního stupně musí zahájit nové řízení, které nebude právně vadné, a doručit tedy písemnost znovu podle pravidel pro doručování písemností, která platí ve státě, kde má adresát bydliště.

8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku?

Pravidlem je, že za doručování písemností se neplatí, kromě případů, kdy soud na žádost jedné strany nařídí, aby písemnosti doručila právnická nebo fyzická osoba, která doručování provádí jakožto registrovanou činnost na základě zvláštního povolení ministra spravedlnosti. V tomto případě musí strana, která navrhla doručení písemnosti soudním doručovatelem, zaplatit zálohu na výdaje za doručení; na konci řízení uhradí náklady na řízení strana, která spor prohrála, nebo strany obě, každá v poměru ke svému úspěchu v dané věci.

Bližší informace

Doručování písemností se řídí články 132 až 150 občanského soudního řádu, jehož znění ve slovinštině lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Sprejeti Zakoni - Pomoč slovenšcina

« Doručování písemností - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království